Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Llythyr agored at gleifion a theuluoedd o Gronfa Paul Popham

Annwyl Glaf,

Mae Cronfa Paul Popham, Cefnodaeth Arennol Cymru yn darparu cefnogaeth i bob claf arennau a'u teuluoedd yng Nghymru.

Rydym yn deall, oherwydd y pandemig parhaus, bod llawer o gleifion a theuluoedd yn cael anhawster ychwanegol i ddod o hyd i eitemau hanfodol fel bwyd a meddyginiaethau. Fel elusen, rydyn ni yma i helpu. Mae gennym dîm o wirfoddolwyr sydd ar gael i gynorthwyo gyda gweithgareddau hanfodol fel danfon eitemau bwyd hanfodol, cludo eitemau i / o ysbytai a phostio llythyrau.

Os oes angen cymorth arnoch gyda'r tasgau uchod, neu unrhyw beth arall, ac nad oes gennych gefnogaeth gan deulu, ffrindiau, cymdogion neu'r gwasanaethau cymdeithasol, cysylltwch â'n Llinell Ofal ar 0800 038 8989.

Asesir yr holl gefnogaeth yn unigol. Oherwydd argaeledd gwirfoddolwyr cyfyngedig, mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gyfyngu i ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau cymorth emosiynol amrywiol i holl gleifion a theuluoedd arennau Cymru.

Gwasanaeth Mentor Cymheiriaid - Mae ein Mentoriaid Cymheiriaid hyfforddedig ar gael i ddarparu cefnogaeth ffôn i bob claf ac aelod o'r teulu. Mae Mentoriaid Cymheiriaid yn gleifion / gofalwyr sydd â phrofiad byw o glefyd yr arennau, a gallant gynnig gwybodaeth, cyngor a chlust wrando gyfeillgar. I gyrchu'r gwasanaeth hwn, cysylltwch â 0800 038 8989.

Gwasanaeth Cwnsela - Rydym yn darparu cwnsela am ddim i bob claf arennau ac aelod o'r teulu. Gall byw gyda chlefyd yr arennau fod yn anodd dros ben ac yn aml yn straen, hyd yn oed yn fwy felly yn ystod y pandemig cyfredol. Gall ein cwnselydd ddarparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i gynorthwyo gydag amrywiaeth o faterion. I gyrchu'r gwasanaeth hwn, cysylltwch â 0800 038 8989.

Grwpiau Cymorth - Rydym yn darparu amrywiaeth o grwpiau cymorth i gleifion sy'n cael pob math o driniaeth amnewid arennol. Oherwydd COVID-19 rydym wedi datblygu'r grwpiau hyn ar-lein a thrwy gyfarfodydd rhithwir i barhau i gefnogi cleifion a theuluoedd. Am fanylion ar sut i ymuno â'r grwpiau ar-lein hyn a / neu ymuno â'r rhith-gyfarfodydd, cysylltwch â 0800 038 8989.

Os oes angen cymorth arnoch gydag unrhyw un o'r uchod, neu unrhyw beth arall, cysylltwch â ni ar 0800 038 8989 neu e-bostiwch support@paulpophamfund.co.uk

Cadwch yn Ddiogel,

Oddi wrth y tîm yn

Cronfa Paul Popham: Cefnogaeth Arennol Cymru