Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwybodaeth i gleifion haemodialysis UNED

Triniaeth haemodialysis yn ystod yr achos COVID-19 (coronafirws): Gwybodaeth i gleifion

Tudalen wedi'i diweddaru 21/12/2021

Dilynwch y ddolen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am symptomau coronafirws (COVID-19) ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19 fel tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu golled neu newid i'ch ymdeimlad o arogl neu flas, cysylltwch â'ch uned dialysis arferol. Mewn argyfwng meddygol deialwch 999.

Dylech hefyd gysylltu â'r uned dialysis y buoch mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif i COVID-19 neu sydd wedi profi symptomau coronafirws.  

Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu triniaethau dialysis rheolaidd ar yr un diwrnod ac ar yr un pryd ag arfer.

Efallai y gofynnir ichi wneud dwy sesiwn dialysis yr wythnos yn hytrach na thair os credwn fod y risg o ddal a lledaenu'r firws yn cynyddu'n sylweddol yn y boblogaeth, ac os ydym o'r farn y byddai lleihau sesiynau dialysis dros dro yn ddiogel i chi. Bydd ein nyrsys dialysis a'n meddygon arennol yn rhoi gwybod i chi a oes unrhyw newidiadau i'ch triniaeth dialysis.

Fel y gwyddoch, gall cyfraddau coronafirws a chyngor y Llywodraeth newid yn gyflym, felly gall ein cyngor i chi newid hefyd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau.

Gwirio'ch symptomau:

Pan gyrhaeddwch yr uned dialysis byddwn yn parhau i gymryd eich tymheredd a gofyn a oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19, fel peswch, prinder anadl neu anawsterau anadlu, tymheredd uchel neu golled neu newid yw blas neu arogl. Er mwyn eich amddiffyn chi, cleifion eraill a'r staff sy'n gofalu amdanoch chi, byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd yn yr ardal aros cyn eich triniaeth dialysis ac yn ystod eich triniaeth dialysis.

Os oes gennych symptomau efallai y byddwn yn gofyn ichi gael dialysis mewn ciwbicl (ystafell ochr) ar yr uned dialysis. Trwy wneud hyn gallwn roi gofal priodol i chi a helpu i atal yr haint rhag lledaenu.

Cyrraedd dialysis ac oddi yno:

Os oes angen cludiant ambiwlans arnoch chi ac oddi wrth ddialysis, bydd hyn yn parhau. Efallai y byddwn yn gofyn ichi wisgo mwgwd wyneb ar y daith yn ôl ac ymlaen i ddialysis i atal yr haint rhag lledaenu rhwng cleifion.

Meddyginiaeth:

Os oes gennych feddyginiaeth reolaidd i fynd adref o'r uned dialysis, archebwch eich meddyginiaeth o'r fferyllfa arennol yn y ffordd arferol.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Gwybodaeth Cyswllt

Unedau haemodialysis:

  • Uned Dialysis Liz Baker Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 703396
  • Uned Dialysis Gorllewin Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 704090
  • Uned Dialysis Hunanofal Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 545719
  • Uned Dialysis Bronglais Ffôn: 01970 639980
  • Uned Dialysis Caerfyrddin Ffôn: 01267 228060
  • Uned Dialysis Withybush Ffôn: 01437 774220

Fferyllfa arennol

Ffôn : 01792 531293

Neges destun SMS: 07860017368

E-bost: abm.renalmedicinesService@wales.nhs.uk