Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Niwroseicoleg Glinigol Ranbarthol

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae'r Gwasanaeth Niwroseicoleg Rhanbarthol hwn yn gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Niwro-adferiad Cymunedol amlddisgyblaethol (Anaf i'r Ymennydd) , yn ogystal â darparu Anhwylder Ymosodiad An-epileptig a Gwasanaethau Strôc Galwedigaethol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae'r niwroseicolegwyr hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Anaf i'r Ymennydd a Gwasanaeth Niwrolegol Cymhleth ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda .

Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys mewn adeilad unllawr o dan y prif ysbyty:

Cyfeiriad: Hen Adeilad Personél

Ysbyty Treforys

Treforys

SA6 6NL

Rhif Ffôn: 01792 703516

E-bost: TraumaticBrain.InjuryService@wales.nhs.uk

Dilynwch y ddolen hon i weld map PDF o Ysbyty Treforys.

Mae niwroseicolegwyr clinigol yn gweithio'n agos gyda niwrolegwyr a chydweithwyr niwrowyddoniaeth eraill i:

 • Cynorthwyo gyda diagnosis o gyflyrau niwrolegol;
 • Hwyluso addasiad seicolegol i ddiagnosis niwrolegol;
 • Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd i ddeall ac ymdopi ag effaith cyflwr niwrolegol ar wybyddiaeth, personoliaeth, ymddygiad, lles emosiynol a gweithrediad bob dydd;
 • Darparu addysg, hyfforddiant ac ymgynghoriad ar y problemau a achosir gan gyflyrau niwrolegol i staff.
 • Rhoi cyngor a chefnogaeth i gleifion a theuluoedd gyda strategaethau datblygu i wneud iawn am broblemau gwybyddol a niwro-ymddygiadol, ynghyd ag ymyrraeth seicolegol i alluogi pobl â chyflwr niwrolegol i fyw'n dda.
 • Mae'r gwasanaeth yn gweithio'n agos gydag ystod eang o wasanaethau perthnasol eraill i ddarparu cefnogaeth barhaus i gleifion a theuluoedd.
 • Mae gan y Gwasanaeth Niwroseicoleg Rhanbarthol gontract gyda'r Academi Iechyd a Lles ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â phartneriaethau â chydweithwyr academaidd ledled y DU i ymgymryd ag ymchwil glinigol berthnasol gyda'r nod o wella niwro-adferiad a modelau adsefydlu cymunedol.

Mae niwroseicoleg yn gangen o seicoleg sy'n arbenigo mewn deall y berthynas gymhleth rhwng yr ymennydd ac ymddygiad (emosiynau, personoliaeth, dysgu, cof a deallusrwydd). Weithiau gall cyflyrau ymennydd danseilio gallu unigolyn i fod yn gyfrifol am eu bywyd. Nod niwroseicolegwyr yw galluogi unigolion a theuluoedd i adennill y rheolaeth honno trwy eu hannog i osod eu nodau eu hunain a chynnig asesiad arbenigol, gwybodaeth, technegau, arweiniad a chefnogaeth barhaus.

Mae niwroseicolegwyr yn asesu effaith cyflyrau'r ymennydd ar y cof, sylw/canolbwyntio, meddwl, datrys problemau, barnu, cynllunio, trefnu, sgiliau canfyddiadol, prosesu gwybodaeth a galluoedd deallusol eraill. Maent hefyd yn asesu effaith emosiynol ac ymddygiadol cyflwr niwrolegol. Defnyddir yr asesiadau weithiau i gynorthwyo niwrolegwyr gyda diagnosis, er enghraifft, gallant egluro a yw cwynion cof rhywun oherwydd cyflwr ymennydd neu broblem iechyd meddwl. Gall cyflyrau ymennydd gael effaith fawr ar ansawdd bywyd, lles a gweithrediad unigolyn. Mae asesiad o raddau'r newid yn aml yn egluro'r hyn sydd wedi newid ac yn helpu i hysbysu'r claf a'i deuluoedd, yn ogystal ag arwain adsefydlu. Gellir defnyddio asesiadau hefyd i lywio materion sy'n ymwneud â galluedd meddyliol, neu i ddarparu addysg neu gyngor galwedigaethol

Pan fydd y niwroseicolegydd yn teimlo y gallant gynorthwyo ymhellach ar ôl yr asesiad cychwynnol, maent yn cynnig cymorth ar gyfer:

 • Datblygu strategaethau i wneud lan am gyfyngiadau gwybyddol penodol, megis anghofrwydd;
 • Hwyluso derbyn / addasu i'r newidiadau a grëwyd gan yr anaf;
 • Cyngor ar reoli ymddygiad
 • Therapi seicolegol unigol, teulu neu grŵp (seicoeducation, CBT / Ymwybyddiaeth Ofalgar / ACT / Seicoleg Gadarnhaol).
 • Mae clinigwyr yn cefnogi cleifion a theuluoedd i weithio gyda'i gilydd i ddeall ac addasu i newidiadau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol (mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phlant mewn teulu mewn rhai achosion);
 • Rhoi cyngor a chefnogaeth arbenigol gydag anghenion galwedigaethol neu addysgol;
 • Darparu a gwerthuso ymyriadau grŵp arbenigol a niwro-adferiad cymunedol.

Ar gyfartaledd, darperir 1-3 sesiwn dilynol . Mae terfyn uchaf o 4 sesiwn ar ôl yr asesiad cychwynnol ond caniateir rhywfaint o hyblygrwydd, a gwelwyd un neu ddau o bobl (a theuluoedd) am lawer hirach i helpu i fynd i'r afael ag anghenion cymhleth.

Mae clinigwyr a phartneriaid wedi creu gweminarau i helpu cleifion a theuluoedd yn ystod yr amseroedd ansicr hyn. Dilynwch y ddolen hon i wefan Same You a sgroliwch i waelod y dudalen i'w gweld.