Anafiadau i'r Menisgws

Mae'r menisgws yn cyfeirio at strwythur pwysig o'r pen-glin sy'n cael ei anafu'n gyffredin. Mae wedi'i wneud o ddau fenisgws sy'n gyfuniad o feinwe gyswllt a chartilag ac yn gweithredu fel siocleddfwyr ar gyfer y cymal. Mae'n siâp cilgant neu bedol ac yn eistedd rhwng cymal y pen-glin. Mae menisgi yn bresennol mewn cymalau eraill, ond eto'n cael eu heffeithio’n amlaf ar y pen-glin.

Mae anafiadau i'r menisgi yn digwydd yn aml wrth i berson ifanc neu ddirywiad brofi trawma uchel / gleifion hŷn brofi trawma gradd isel.

Mecanwaith: Anaf droelli fel arfer ar ben-glin ystwyth wrth fagu pwysau.

Mae symptomau cyffredin yn cynnwys y canlynol:

 • Oedi wrth i'r chwydd ddechrau (Yn ystod y dydd / nos > Chwydd ar unwaith)
 • Tynerwch y cymalau (tynerwch o amgylch ochrau eich pen-glin)
 • Poen wrth fagu pwysau , yn enwedig mewn ystum hyblyg (Sgwatio ac ati)
 • Poen wrth droelli neu wrth newid cyfeiriad
 • Poen wrth blygu’n ddwfn neu orestyniad
 • Poen ddofn debyg i "ddannoedd".

Os ydych chi wedi anafu'ch pen-glin ac yn profi cloi lle na allwch chi symud eich pen-glin neu'ch pen-glin yn gwegian, ceisiwch gael hyd i gyngor meddygol cyn gynted â phosib.


A WYDDOCH CHI? Mae rhwygau menisgal hyd yn oed yn gyffredin yn y pen-glin heb symptomau, sy'n golygu y bydd gan lawer o bobl rwygau i'r strwythur hwn heb unrhyw boen na chyfyngiadau. Am y rheswm hwn, ni chaiff pob anaf i'r pen-glin ei ymchwilio na’i sganio oherwydd mae'n bosibl y bydd gan gleifion ganfyddiadau annormal ar MRI nad oeddent yn achosi unrhyw broblem iddynt. Mae hyn yn aml yn creu dryswch a gallai arwain at reolaeth neu ymyriadau amhriodol.


Rheoli

Lle mae anafiadau menisgi yn achosi problemau, gall rhaglen reoli geidwadol wella symptomau'r un mor dda, ac yn aml yn well, na llawdriniaeth, gyda'r olaf ond yn ofynnol mewn amgylchiadau penodol.

Ar gyfer rheoli hen anafiadau menisgi / anafiadau menisgi mwy dirywiol; ystyriwch ddarllen y cyngor yma gan y bydd y rhan fwyaf o gyngor yn cael ei drosglwyddo ichi.

Cyfnod rheoli cynnar

 • Amddiffyn (Cefnogaeth pen-glin / baglau os oes angen)
 • Gorffwys cymharol - Yn gallu parhau i wneud ymarfer corff / gweithgaredd heb boen ond cyfyngu ar weithgaredd poenus.
 • Rhew
 • Cywasgiad - Yn aml gall dillad cywasgu / hosanau helpu gyda chwyddo
 • Drychiad

Yn aml mae'r uchod yn ddigon i dawelu unrhyw chwydd a llid yn y pen-glin.

Cyfnod Is-acíwt

Pan fydd y chwydd wedi dechrau ymsuddo, argymhellir dechrau cryfhau'r cymal o'i amgylch i helpu i reoli a gwasgaru grymoedd yn fwy effeithlon a rhoi mwy o gyfle i'r menisgi wella. Yn anffodus, gall yr iachâd hwn gymryd 3-6 mis + yn aml gan fod gan y mwyafrif o'r menisgi gyflenwad gwaed gwael. Argymhellir beicio neu hydrotherapi i hyrwyddo cylchrediad ac iachâd. Yn ogystal, argymhellir ymarferion cryfhau sy'n dechrau ar 8-12 o ailadroddiadau a 3-4 o setiau ar ba bynnag ymarfer corff sy'n addas yn anodd ac yn oddefadwy o fewn terfynau poen eich pen-glin. Mae cleifion yn tueddu i ffafrio ymarferion lle nad oes pwysau yn mynd trwy'r pen-glin i ddechrau (peiriant estyn pen-glin ac ati) ond gallant wneud ymarferion dwyn pwysau (sgwatio ac ati) os caniateir hynny gan boen ac adwaith (Mewn chwydd / swyddogaeth)

Mae eich ffisiotherapydd yno i'ch helpu chi gyda dewis ymarfer corff a rheoli llwyth.

Dychwelyd i chwaraeon

Os ydych chi'n edrych i ddychwelyd i chwaraeon yn dilyn y math hwn o anaf, edrychwch yma am ragor o gyngor.

3-6 + mis, cryf ond poen yr un peth? Gellir ystyried pigiadau steroid i helpu ag adferiad.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni