Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

A oes angen i mi hunan ynysu?

Diweddarwyd y canllaw hwn yn dilyn cyngor gan y Prif Swyddog Meddygol ym mis Tachwedd 2021.

https://nwis.nhs.wales/coronavirus/digital-support-updates-for-healthcare-professionals/identifying-shielding-patients/

Mae angen i bawb ymarfer pellhau cymdeithasol fel y cyhoeddwyd gan y Prif Weinidog. Mae gwarchod bellach wedi dod i ben yn swyddogol ond nid yw'r pandemig drosodd. Dylai pawb fod yn ofalus o hyd ynghylch cyfyngu ar ledaeniad yr haint.

Y cyngor ar hyn o bryd yw parhau i gymryd eich meddyginiaeth gyfredol os ydych chi'n iach.

Beth os ydw i'n cymryd cyffur gwrthimiwnedd?

Mae mwy o risg o haint arnoch chi os ydych chi'n cymryd un cyffur ar gyfer system iniwnedd gwan ond mae cysgodi wedi dod i ben. Fe'ch cynghorir yn gryf i gael y brechlynnau ffliw a COVID, gan nad ydynt yn frechlynnau byw. Mae peidio â chael eu brechu yn ei gwneud hi'n anodd i glinigwyr ragnodi cyffuriau ar gyfer systemau imiwnedd gwan yn ddiogel yn yr hinsawdd sydd ohoni.

Gall bod ar Omalizumab neu Dupilumab fod â risg uwch o haint ond ddim mor uchel â chyffuriau eraill a restrir uchod.

Beth os ydw i ar gyffur arall a ragnodir gan fy dermatolegydd?

Nid oes gan y cyffuriau canlynol weithgaredd difrifol am system imiwnedd gwan.

  • Triniaethau croen amserol (hufenau, geliau, ac ati).
  • Hydroxychloroquine
  • Acitretin
  • Alitretinoin
  • Isotretinoin
  • Dapsone
  • Cloroquine
  • Meddyginiaethau 5-ASA (ee mesalazine)
  • Sulfasalazine
  • Dim ond meddyginiaeth gwrthimiwnydd wedi'i anadlu neu ei rhoi'n gywir, e.e. anadlwyr steroid