Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau Cleifion Allanol

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

I drefnu apwyntiadau

Ar gyfer ysbytai Singleton a Threforys anfonwch e-bost at: swanseaopd@wales.nhs.uk

Ar gyfer Ysbyty Castell-nedd Port Talbot e- bostiwch : powopd@wales.nhs.uk

 

Gwasanaeth atgoffa neges text

Rydym bellach yn gweithredu gwasanaeth atgoffa neges destun ffôn symudol ar gyfer clinigau cleifion allanol. Dysgwch ragor yma (dolen i'r ddogfen).

 

Manylion cyswllt clinigau

Iechyd Rhywiol: 0300 5550279

Gwasanaeth Ymataliaeth: 01792 532424

Cleifion allanol Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys:

01792 532472 neu 703428 (opsiwn 4) e-bost: A&E.appointments@wales.nhs.uk

Cleifion Allanol Ysbyty Treforys:

01792 583700, e-bost: abm.appointmentoffice@wales.nhs.uk

Cleifion Allanol Ysbyty Singleton: abm.appointments@wales.nhs.uk

Maxillofacial Treforys: 01792 703058

Podiatreg: 0300 3000024

Awdioleg Singleton: 01792 285270

Ffisiotherapi  Abertawe: 01792 487453

 

Archebu sy'n canolbwyntio ar y claf

Rydym yn ceisio trefnu eich apwyntiad mewn ysbyty agos at eich cartref, ond nid yw pob gwasanaeth yn cael ei gynnal ar bob safle, ac efallai bydd rhaid i chi deithio i ysbyty neu glinig arall yn y Bwrdd Iechyd i fynychu'r apwyntiad mwyaf addas.

Cynhelir apwyntiadau ar gyfer rhai arbenigeddau / ymgynghorwyr ar nifer o safleoedd, ac efallai y gallwch ddewis pa ysbyty yr ydych yn ei fynychu, i gyd-fynd â'ch gwaith neu ymrwymiadau dyddiol eraill.

Mae llawer o'n rhestrau aros cleifion allanol yn cael eu 'cronni'. Mae hyn yn golygu y gellir cynnig apwyntiad i chi gyda nifer o ymgynghorwyr yn yr arbenigedd, mae hyn yn hyrwyddo mynediad cyfartal gan y bydd amseroedd aros yn seiliedig ar y dyddiad a gyfeiriwyd yn hytrach na'r ymgynghorydd y cyfeirir ato.

 
Beth os na allaf fynychu'r apwyntiad?

Rhowch wybod i ni cyn gynted ag y gwyddoch na fyddwch yn gallu mynychu'r apwyntiad, fel y gallwn ei gynnig i glaf arall a threfnu dyddiad addas arall i chi. Mae manylion cyswllt ar gyfer clinigau cleifion allanol ar frig y dudalen hon.

Os nad ydych ar gael am gyfnod, byddwn yn diweddaru eich cofnodion yn unol â hynny, ond sylwch y gallai hyn effeithio ar yr amser y byddwch yn aros.

 

Cludiant i gleifion sydd angen cyrraedd apwyntiadau nad yw'n frys sydd ag angen meddygol penodol

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn darparu Gwasanaeth Cludiant i Gleifion Nad Yw'n Frys ledled Cymru ar gyfer y rhai na allant deithio i'w hapwntiadau ysbyty oherwydd rhesymau meddygol.

Mae'n adnodd hanfodol i helpu'r cleifion hynny sy'n dibynnu ar y gwasanaeth ac ni ddylai gael ei ddefnyddio gan y rhai sydd heb angen meddygol.

Sylwch nad yw angen triniaeth yn awgrymu bod angen cludiant yn awtomatig. Mae yna broses cymhwysedd y mae'n ofynnol i bob claf fynd drwyddi i sicrhau bod eich anghenion yn briodol ar gyfer y gwasanaeth.

Ar gyfer cleifion y canfyddir nad ydynt yn gymwys, mae Tîm Cludiant Amgen a all drafod opsiynau cludo yn eich ardal chi.

Gallech fod yn gymwys i gael cludiant ysbyty os;

  • Rydych chi'n derbyn dialysis rheolaidd neu driniaeth ganser;
  • Bydd angen stretsier arnoch chi ar gyfer y daith;
  • Bydd angen ocsigen arnoch ar gyfer y daith;
  • Bydd angen i chi deithio yn eich cadair olwyn eich hun;
  • Na allwch gerdded heb gefnogaeth barhaus;
  • Na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oherwydd bod gennych gyflwr meddygol a fyddai'n peryglu eich urddas;
  • Bydd gennych anawsterau cyfathrebu difrifol neu;
  • Byddwch yn profi sgîl-effeithiau o ganlyniad i'r driniaeth ar gyfer eich cyflwr.

Canslo Cludiant

Mae hyd at 100,000 o deithiau Cludiant i Gleifion Nad Yw’n Frys bob blwyddyn yn golygu nad yw'r claf yn teithio neu ddim yn y man casglu pan fydd ein criwiau'n cyrraedd. Mae canslo cludiant, os nad oes ei angen mwyach, yn bwysig iawn ac mae'n caniatáu i'r Gwasanaeth Cludiant i Gleifion Nad Yw’n Frys gynnig y gwasanaeth i glaf arall.

Os ydych chi'n gymwys ac yn archebu cludiant ond bod angen i chi ganslo’ch archeb, ffoniwch y rhif isod neu ewch i'w gwefan.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.ambulance.wales.nhs.uk neu ffoniwch 0300 123 2303