Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau Cleifion Allanol

Diweddariadau COVID-19

DIWEDDARIAD YMWELIADAU COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid.I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwybodaeth apwyntiad claf allanol

Eich apwyntiad claf allanol

Cafodd pandemig Covid-19 effaith sylweddol ar allu'r bwrdd iechyd i ddarparu apwyntiadau cleifion allanol. O ganlyniad, rhoddwyd nifer o ffyrdd newydd o gynnal ymgynghoriadau cleifion allanol ar waith, gan gynnwys ymgynghoriadau ffôn a fideo. Mae'r dulliau darparu hyn wedi bod yn hynod lwyddiannus a byddant yn parhau, gydag apwyntiadau wyneb yn wyneb ond yn cael eu cynnig lle bo'n briodol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr mewn gofal sylfaenol i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnoch yn nes at eich cartref.

Rydym yn annog hunanofal yn frwd a byddwn ond yn gofyn i chi fynychu ysbyty ar gyfer apwyntiad wyneb yn wyneb pan fydd yn gwbl angenrheidiol. Pan fyddwn yn gwneud hyn, gallai eich apwyntiad gael ei gynnal yn unrhyw un o'n hysbytai; byddwch yn cael cynnig apwyntiad sy'n eich galluogi i gael y mynediad cyflymaf at y gofal sydd ei angen arnoch. Os byddwch yn penderfynu y byddai'n well gennych aros am apwyntiad mewn ysbyty sy'n agosach at eich cartref, neu y byddai'n well gennych gael eich gweld wyneb yn wyneb yn hytrach nag yn rhithiol, efallai y bydd eich arhosiad yn cael ei ymestyn.

Byddwch yn ymwybodol y byddwch yn cael eich gweld gan y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol ar gyfer eich cyflwr, ni fydd hwn bob amser yn ymgynghorydd.

Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad?

Os nad oes angen eich apwyntiad arnoch mwyach mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni, er mwyn i ni allu ailddyrannu slot eich apwyntiad i glaf arall. Bob blwyddyn yn ysbytai Bae Abertawe, mae tua 60,000 o apwyntiadau’n cael eu gwastraffu oherwydd nad yw cleifion yn mynychu, sy’n cyfateb i lenwi stadiwm Swansea.com deirgwaith drosodd. Mae manylion cyswllt mannau archebu cleifion allanol ar waelod y dudalen hon.

Os na fyddwch ar gael am gyfnod o amser, byddwn yn diweddaru eich cofnodion yn unol â hynny, ond noder y gallai hyn effeithio ar hyd yr amser y byddwch yn aros.

Neges destun atgoffa a dilysu rhestr aros

Yn ystod eich amser yn aros am apwyntiad, efallai y byddwn yn cysylltu â chi o bryd i'w gilydd i sicrhau bod angen eich apwyntiad arnoch o hyd ac i wirio bod eich holl fanylion cyswllt yn gyfredol. Gall hyn fod ar ffurf neges destun neu lythyr. Darllenwch yr ohebiaeth yn ofalus a lle gofynnir i chi ymateb, gwnewch hynny'n brydlon oherwydd, mewn rhai achosion, gallai peidio ag ymateb arwain at eich tynnu oddi ar y rhestr aros.

Unwaith y byddwch wedi cael apwyntiad, efallai y byddwch yn derbyn neges destun i'ch atgoffa ar gyfer yr apwyntiad hwn cyn iddo ddigwydd.

Manylion cyswllt

Prif Adran Cleifion Allanol – 01792 583700 (e-bost sbu.appointmentoffice@wales.nhs.uk)

Podiatreg – 0300 3000024

Awdioleg Singleton – 01792 285270

Ffisiotherapi Uniongyrchol Abertawe – 01792 487453

Iechyd Rhywiol – 0300 5550279

Gwasanaeth Ymataliad – 01792 532424

Cludiant i gleifion sydd angen cyrraedd apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys sydd ag angen meddygol penodol

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn darparu Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng i gleifion ledled Cymru na allant, am resymau meddygol, wneud eu ffordd eu hunain i’w hapwyntiadau ysbyty ac oddi yno.

Mae’n adnodd hanfodol i helpu’r cleifion hynny sy’n dibynnu ar y gwasanaeth ac ni ddylai gael ei ddefnyddio gan y rhai heb angen meddygol.

Sylwch nad yw angen am driniaeth yn awtomatig yn awgrymu angen am gludiant. Mae yna broses gymhwysedd y mae'n ofynnol i bob claf ei dilyn i sicrhau bod eich anghenion yn briodol ar gyfer y gwasanaeth.

Ar gyfer cleifion y canfyddir nad ydynt yn gymwys, mae Tîm Cludiant Amgen sy'n gallu trafod opsiynau cludiant yn eich ardal.

Gallech fod yn gymwys am gludiant ysbyty os:

  • Rydych yn cael triniaeth dialysis neu ganser yn rheolaidd;
  • Mae angen stretsier arnoch ar gyfer y daith;
  • Mae angen ocsigen arnoch ar gyfer y daith;
  • Mae angen i chi deithio yn eich cadair olwyn eich hun;
  • Ni allwch gerdded heb gymorth parhaus;
  • Ni allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oherwydd bod gennych gyflwr meddygol a fyddai'n peryglu eich urddas;
  • Mae gennych anawsterau cyfathrebu difrifol neu;
  • Byddwch yn profi sgîl-effeithiau o ganlyniad i'r driniaeth ar gyfer eich cyflwr.

Canslo trafnidiaeth

Hyd at 100,000, teithiau Cludo Cleifion Di-argyfwng bob blwyddyn yn golygu nad yw'r claf yn teithio neu ddim yn y man casglu pan fydd ein criwiau'n cyrraedd. Mae canslo cludiant, os nad oes ei angen mwyach, yn bwysig iawn ac yn galluogi’r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng i gynnig yr archeb i glaf arall.

Os ydych yn gymwys ac yn archebu cludiant ond angen canslo archeb, ffoniwch 0300 123 2303 neu ewch i wefan Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Dilynwch y ddolen hon i wefan Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am ragor o wybodaeth.