Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ystafell de yn agor i gleifion yn Ysbyty Gorseinon

Mae dynes oedrannus yn mwynhau paned gyda'i merch o flaen bwrdd wedi'i gorchuddio â lliain melyn a'i osod gyda chwpanau llestri a soseri.

Uchel: Y cleifion Margaret Morris a Ruby Mouls gyda merch Ruby, Beverly

Nid baneri blodau, standiau cacennau a chwpanau llestri yw'r hyn y byddech chi fel arfer yn disgwyl ei ddarganfod yn yr ysbyty - oni bai eich bod chi yng Ngorseinon.

Mae staff yn y cyfleuster adsefydlu wedi agor ystafell de newydd ar y safle ar gyfer cleifion a'u hymwelwyr. Mae “Poppy’s” wedi’i leoli yn ystafell wydr lachar ac awyrog yr ysbyty, a arferai weithio fel ystafell ddydd.

Nawr, bob dydd Iau rhwng 2-4pm, gall gwesteion yn yr ystafell de fwynhau te a chacennau wedi'u gweini o gwpanau a phlatiau llestri esgyrn, a roddwyd gan fam aelod o staff.

Mae claf yn eistedd gyda phorthor o flaen bwrdd sy'n llawn cacennau a chwpanau llestri.

Capsiwn: Kevin Griffiths, porthor yn Ysbyty Gorseinon, gyda'r claf Muriel Kingdom

Mae'r byrddau mawr wedi'u gosod â lliain bwrdd a napcynau lliwgar, a detholiad o hen alawon yn chwarae yn y cefndir wrth i gleifion fwynhau eu hymweliad â'r caffi.

Dywedodd Debra McNeil, nyrs arweiniol a rheolwr uned: “Rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol go iawn yn barod, a llawer o sylwadau am sut mae pobl wedi mwynhau cwrdd ag eraill sy'n aros mewn gwahanol barthau o'r ysbyty.

“Mae Ysbyty Gorseinon yma ar gyfer ail-gartrefu, a rhan o hynny yw lles emosiynol felly mae’n parti de swyddogaethol hefyd.

“Mae’n atgoffa cleifion y gallant wneud pethau fel arllwys paned drostynt eu hunain a byddant yn gallu gwneud hynny gartref eto.

“Rydyn ni eisoes yn defnyddio byrddau bwyta i bobl gael eu prydau bwyd ar y wardiau. Mae hyn yn mynd ag ef un cam ymhellach fel y gallant gwrdd â phobl eraill sy'n aros rhywle arall yn yr ysbyty. ”

Dywedodd Claire Bishop, cynorthwyydd ail-alluogi a helpodd i redeg yr ystafell de ar ei ddiwrnod agoriadol: “Mae wedi bod yn dda iawn, mae pawb wedi mwynhau.

“Dywedodd un ddynes ei bod yn teimlo ei bod hi gartref yn bod yma ac mae ychydig o rai eraill a gyfarfu am y tro cyntaf heddiw wedi cytuno i ddod yn ôl a chyfarfod eto’r wythnos nesaf.”
Ychwanegodd Debra, “Mae'n mynd i helpu morâl staff hefyd. Mae'n caniatáu inni dreulio peth amser o ansawdd gyda'r cleifion, ac yn ein helpu i weld ein gilydd fel pobl nid staff a chleifion yn unig. "

Ar ei ddiwrnod cyntaf, stopiodd 24 o 36 o gleifion yr ysbyty heibio i fwynhau’r ystafell de, gan gynnwys Jean Thomas a’i gŵr Leonard.

Meddai Jean: “Mae wedi bod yn hyfryd. Bwyd da iawn ac mae wedi bod yn braf iawn gweld cleifion eraill a chael ychydig o amrywiad i'n hamser yma. ”

Ychwanegodd Leonard, “Mae'n syniad da iawn. Mae'n helpu i dorri'r iâ rhwng pobl sydd yn yr ysbyty.” 

Mae ystafell de Poppy’s yn rhan o amserlen wythnosol o weithgareddau cymdeithasol y mae staff yn eu rhoi at ei gilydd ar gyfer cleifion yn ysbyty Gorseinon. Yn ogystal ag ymweld â'r ystafell de, bydd cleifion yn gallu cymryd rhan mewn dosbarthiadau celf a chrefft, mwynhau prynhawniau ffilm a ymuno ar gyfer cwisiau.