Yn mwynhau blas o'r bywyd da yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Staff nyrsio yng ngardd yr ysbyty

Mae cleifion ym Mhort Talbot wedi bod yn mwynhau blas ar y bywyd da ers symud i'w cartref newydd ar ddechrau'r pandemig.

Maent wedi gwneud y gorau o heulwen gynnar yr haf trwy dyfu cnwd bach o ffrwythau a llysiau yn eu gardd therapi eu hunain.

“Rydyn ni allan yma gymaint â phosib, yn mwynhau'r tywydd,” meddai'r arbenigwr nyrsio clinigol Lisa Davies, a gynigiodd y syniad.

“Mae'r cleifion yn ei fwynhau'n fawr, yn enwedig y rhai sydd â nam ar y synhwyrau.

“Maen nhw'n mwynhau bod allan, gwneud rhywfaint o waith gyda'r pridd a phlannu a dyfrio. Mae'n dda iawn iddyn nhw, yn therapiwtig iawn. ”

Mae'r prif luniau uchod yn dangos, chwith-de: Lisa Davies, gweithiwr cymorth gofal iechyd Caroline Dawe, Lisa Graham a'r nyrs staff Rhian Edwards

Mae'r Uned Adsefydlu Niwro yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn gofalu am bobl sydd wedi cael anaf neu salwch i'r ymennydd.

Tan ychydig fisoedd yn ôl roedd yn seiliedig ar un o'r wardiau.

Fodd bynnag, ers hynny mae wedi cael ei adleoli i'r hyn oedd yr uned iechyd meddwl yng nghefn yr ysbyty, sydd â'i ardd ei hun.

Esboniodd y metron Lisa Graham: “Fel rhan o ymateb y bwrdd iechyd i’r achosion, fe wnaethom ail-gyflunio rhai o’r wardiau i greu capasiti ychwanegol yn yr ysbyty ar gyfer cleifion Covid.

“Symudodd yr uned iechyd meddwl i ysbyty arall a symudodd niwro-adsefydlu yno fel llety dros dro.

“Tra ein bod ni wedi bod yma, mae'r staff wedi defnyddio'r ardal awyr agored fel gofod therapiwtig i'n cleifion. Rydyn ni wedi cael tywydd hyfryd felly mae wedi bod yn berffaith, a dweud y gwir. ”

Efallai bod y tywydd wedi dod yn fwy traddodiadol ym Mhrydain erbyn hyn, ond am y rhan fwyaf o'r 10 wythnos ers symud roedd digon o heulwen i annog y cnydau ar hyd.

Mae plannwr mawr yn yr ardd yn cael ei ddefnyddio i dyfu moron, brocoli, mefus, lafant a basil.

Lisa Davies yn y tŷ gwydr Yn y cyfamser, mae tomatos a chiwcymbrau yn cael eu tyfu mewn tŷ gwydr rownd y gornel. Tom Habgood, ffisiotherapydd yr uned, sy'n gofalu am y rhain ond gyda chymorth y cleifion.

Mae yna hefyd amrywiaeth o flodau, gan gynnwys brwsh rhosyn, ynghyd ag amrywiaeth o fasgedi crog i ddarparu sblash o liw.

Dywedodd Lisa Davies (yn y llun yn y tŷ gwydr ): “Mae rhai o’n cleifion wedi bod yma am fwy na chwe mis. Mae'n therapi iddyn nhw i fynd allan o'r uned, treulio peth amser yn yr awyr agored a chymryd diddordeb yn yr ardd.

“Maen nhw wir yn ei fwynhau, yn enwedig y rhai sydd â nam ar y synhwyrau. Maent yn mwynhau bod allan, gweithio'r pridd, plannu a dyfrio.

“Gallant gael paned neu hufen iâ, ac mae'n eu cyflwyno i fyd natur a garddio.

“Ac er nad yw’r cnydau’n eithaf aeddfed eto, rydyn ni’n edrych ymlaen at eu rhannu fel y gall pawb eu mwynhau!”