Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld â chlaf yn ein hysbytai: Diweddariad Ebrill 15fed 2021

A stethoscope lying on green scrubs makes a heart shape.

DIWEDDARIAD 15/04/21: Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi cychwyn adolygiad o gyfyngiadau ymweld. Byddwn yn cyhoeddi diweddariad cyn gynted ag y bydd gennym un. Rydym yn ymwybodol bod byrddau iechyd eraill wedi llacio eu rheolau, gan gynnwys mewn mamolaeth, ond am y tro mae cyfyngiadau Covid yn parhau ar draws holl safleoedd Bae Abertawe am resymau rheoli heintiau. Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael manylion am ein trefniadau ymweld.

Daeth canllawiau newydd ynghylch ymweld ag ysbytai GIG Cymru yn ystod pandemig y Coronafeirws i rym ddydd Llun 30 Tachwedd 2020. Mae hyn yn disodli'r canllawiau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf.

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi'r llinell sylfaen ar gyfer ymweld â Chymru yn ystod y pandemig, ond mae'n caniatáu i fyrddau iechyd, ymddiriedolaethau a hosbisau gael mwy o hyblygrwydd i wyro oddi wrth y canllawiau.

Mae'r hyblygrwydd hwn yn ganlyniad i'r darlun newidiol o drosglwyddiad y Coronafeirws ledled Cymru, gydag amrywiadau sylweddol mewn trosglwyddiad cymunedol ar draws gwahanol rannau o'r wlad a gwahaniaethau yn y gyfradd trosglwyddo nosocomaidd.

Mae'r canllawiau newydd yn caniatáu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe asesu ffactorau lleol a gweithio gyda thimau atal a rheoli heintiau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth gytuno ar drefniadau ymweld.

Sylwch, oherwydd y lefelau cyfredol o COVID-19 sy'n cylchredeg yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, nid ydym mewn sefyllfa ar hyn o bryd i lacio cyfyngiadau ymweld.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael manylion am ein trefniadau ymweld.

Gall darparwyr gofal iechyd wyro oddi wrth y canllawiau mewn ymateb i:

1) Lefelau cynyddol o drosglwyddiad COVID-19 yn eu hardaloedd, gan gynnwys lefelau sy'n arwain at gyfnod clo cenedlaethol a / neu dystiolaeth o drosglwyddo nosocomaidd mewn lleoliad penodol;

2) Neu lefelau trosglwyddo yn gostwng yn eu hardal leol.

Mae hyn yn golygu, er y bydd y bwrdd iechyd bob amser yn gwneud ei orau i gefnogi ymweld, efallai y bydd adegau pan fydd materion rheoli heintiau yn ei gwneud yn anniogel gwneud hynny.

Fodd bynnag, os yw lefelau trosglwyddo COVID yn isel yn ein hardal, efallai y gallwn gefnogi mwy o ymweliadau ar y safle.

Mae'r canllaw diwygiedig hefyd wedi'i ddiwygio ar gyfer gwasanaethau mamolaeth. Bydd ymweld â gwasanaethau mamolaeth nawr yn seiliedig ar ddull asesu risg gan fyrddau iechyd. Bydd hyn yn ystyried ffactorau amgylcheddol lleol fel maint ystafelloedd, y gallu i bellhau'n gymdeithasol ac atal a rheoli heintiau wrth alluogi partneriaid i fynd gyda menywod beichiog a mamau newydd yn ddiogel.

Bydd pob merch yn cael ei chefnogi i gael o leiaf un partner gyda nhw yn ystod esgor gweithredol, genedigaeth ac am y cyfnod yn syth ar ôl yr enedigaeth, ac eithrio mewn nifer gyfyngedig iawn o amgylchiadau.

Mae'r canllawiau sydd wedi'u diweddaru hefyd yn cydnabod y gallai fod angen cynorthwyydd cymorth hanfodol ar rai pobl ar gyfer cymorth ychwanegol penodol, e.e. gweithiwr cymorth neu gyfieithydd. Ni fydd y cynorthwywyr cymorth hanfodol hyn yn cael eu dosbarthu fel ymwelwyr, mewn rhai amgylchiadau, lle mae pobl yn derbyn gofal a chefnogaeth gan aelod o'r teulu neu bartner, gallant enwebu'r unigolyn hwn fel eu cynorthwyydd cymorth hanfodol.

Fe'ch cynghorir bod yn rhaid cytuno ar yr holl drefniadau ymweld o flaen llaw gyda'r ward, neu'r gwasanaeth yn ystod y pandemig.

Peidiwch ag ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd os ydych yn teimlo'n sâl, neu os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 gan gynnwys twymyn, peswch newydd, parhaus neu ddiffyg / newid i'ch blas neu arogl. Hefyd, peidiwch ag ymweld os ydych chi'n hunanynysu.

Golchwch eich dwylo a gwisgwch orchudd wyneb, a chadwch bellter diogel oddi wrth eraill.