Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Ymgynghorydd yn rhagnodi'r gampfa cyn llawdriniaeth

Ira Goldsmith

Cyfarfod â'r ymgynghorydd sy'n rhagnodi sesiynau campfa cyn llawdriniaeth ar gyfer cleifion canser yr ysgyfaint ... ac yn achub bywydau!

Ira Goldsmith Efallai eich bod yn meddwl mai sesiwn cardio yn y gampfa yw'r peth olaf y mae rhywun ag anhawster anadlu ei angen ond mae Mr Ira Goldsmith, llawfeddyg ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn troi at y felin draed cyn y theatr lawdriniaeth.

Ac mae'r dull arloesol yn gweithio gan fod Mr Goldsmith, sydd wedi'i leoli yn Adran Llawfeddygaeth Cardiothorasig Ysbyty Treforys, wedi helpu i drawsnewid cyfraddau goroesi ymhlith y rhai sydd angen llawdriniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint trwy ei raglen adferiad, sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant cylched, gan dargedu'r corff uchaf a'r isaf.

Mae'r llwyddiant bellach wedi ennill lle i Mr Goldsmith ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru yn y categori iechyd a lles sy'n gwella.

Wrth ddisgrifio’r rhaglen Optimeiddio Cyn-driniaeth ac Adsefydlu mewn Canser yr Ysgyfaint, dywedodd Mr Goldsmith: “Holl nod y prosiect oedd gwneud cleifion yn ffit i gael llawdriniaeth fel y gallant gael llawdriniaeth yn ddiogel.

“Yr ail amcan oedd gwella nifer y cleifion a oedd yn cael llawdriniaeth a gwella eu siawns o oroesi. Ond nid yw'n stopio yno, nid yw'n ymwneud â goroesi yn unig. Mae'n ymwneud â goroesiad ystyrlon, gyda gwell iechyd a lles ac ansawdd bywyd da. Dyna'r allwedd.

“Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i ansawdd bywyd ar ôl llawdriniaeth ac mae'r prosiect hwn wedi ein helpu i gyflawni hynny.

“Pan ddes i yma yn 2009 roedd ein cyfraddau echdynnu * yng Nghymru yn 5 y cant, roedden ni ar waelod y pentwr. Nawr, yn 2017/2018, mae cyfraddau echdoriad wedi codi hyd at oddeutu 20 y cant, i ddechrau roedd yn 27 y cant.”

Prehab Dde: Claf yn cadw’n heini mewn campfa fel y rhagnodir gan Mr Goldsmith

Fel y mwyafrif o weledydd, roedd rhai amheuwyr yn wynebu Mr Goldsmith i ddechrau.

Meddai: “Dywedodd ymgynghorydd wrthyf,‘ Mae cleifion yn mynnu heneiddio ac nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud amdano.’

“Dywedais,‘ ie, gallwch chi. ’Oes mae ganddyn nhw eiddilwch oherwydd eu bod yn hen, ond gallwch chi roi ffisiotherapi sylfaenol ac adsefydlu, a’u gwella.

“Fe wnaethon ni ddangos y gallwch chi wneud i gleifion oedrannus, sydd ag eiddilwch, wella eu mynegai eiddilwch, a chaniatáu iddyn nhw gael llawdriniaeth ddiogel. Roeddem yn gallu dangos bod eu cyfraddau goroesi yr un fath â'r rhai nad oes ganddynt eiddilwch.

“Ni oedd y cyntaf yn y byd, does neb arall wedi gwneud hyn. Maent yn siarad am asesu eiddilwch ond nid oes unrhyw un wedi gwneud unrhyw beth gyda chleifion i'w wella. Cydnabuwyd mai ni oedd y cyntaf yn y byd.”

Gemma Thomas Mae Mr Goldsmith wedi darganfod gynghreiriad yn y ffisiotherapydd Gemma Thomas yn Ysbyty Treforys.

Meddai: “Roedd Gemma Thomas yn frwd iawn. Roedd ganddi feddyliau tebyg i mi, efallai y gallwn wella cleifion a'u galluogi i gael llawdriniaeth. Fe wnaethon ni lunio rhaglen a dewis rhai cleifion ar gyfer prehab i weld beth fyddai'r canlyniad.

“Fe wnaethon ni beilot am chwe mis, fe wnaethon ni recriwtio pawb a ddaeth i mewn i’r clinig, a rhoi dwy sesiwn iddyn nhw am 70 munud, o prehab, wythnos, dros dair wythnos. Gwelsom fod 75 y cant o'r rhai nad oeddent yn addas ar gyfer llawdriniaeth, wedi dod yn addas ar gyfer llawdriniaeth. Roedd yn enfawr.”

Chwith: Ffisiotherapydd Gemma Thomas

Wrth egluro’r rhaglen dywedodd: “Yn gyntaf bydd y ffisio yn asesu’r claf, i weld pa mor dda neu ddrwg ydyn nhw, beth yn union yw eu gofynion, mae rhai yn sâl iawn ac eraill ddim, yna maen nhw'n cael ymarferion anadlu. Mae 12 gorsaf i gyd ac maen nhw'n mynd o amgylch y gylched gyfan bob yn ail rhwng ymarferion rhan isaf y corff ac uchaf y corff.

“Maen nhw'n gwneud prawf cerdded chwe munud cyn iddyn nhw ddechrau'r rhaglen ac ar ôl iddyn nhw ei chwblhau ac mae'n dangos gwelliant.

“Gwelsom, trwy wella eu diffyg anadl, eu bod yn gallu cael llawdriniaeth yn ddiogel ac nad ydych yn credu’r cyfraddau marwolaeth is o gymharu â phobl nad ydynt wedi preswylio a hyd arhosiad byrrach yn yr ysbyty oherwydd bod y cyfraddau cymhlethdod yn llai. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr.

“Yn bwysicaf oll, roedd yn gwneud y cleifion anweithredol hynny yn weithredol.”

O enwebiad y wobr, y bydd ei enillwyr yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni yng Nghaerdydd ar 19 Medi, dywedodd: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr, mae'n wylaidd, ond mae'n braf gwybod bod pobl yn cydnabod ein gwaith ac maen nhw'n cydnabod y gwelliant y gallwn ei wneud yn ein cleifion yn cael llawdriniaeth, gan ganiatáu iddynt gael llawdriniaeth ddiogel gyda llai o gymhlethdodau, ac ansawdd bywyd a lles da ar ôl llawdriniaeth. Rwy'n credu bod hynny'n hynod bwysig.

“Mae hefyd yn gydnabyddiaeth wych i’r tîm ffisiotherapi, oherwydd eu bod yn gweithio mor galed.”

* Lluosodd nifer y cleifion sydd wedi cael llawdriniaeth dros nifer y cleifion a gafodd ddiagnosis o ganser â 100.