Tîm lleferydd ac iaith sydd â'r gair olaf mewn gwobrau

speech award 1

Mae tîm lleferydd ac iaith Swansea Bay wedi rhoi digon i’r proffesiwn siarad amdano ar ôl ennill gwobr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

speech award 3 Enillodd y tîm bach o therapyddion ymroddedig, dan arweiniad Sue Koziel, y categori Gwella Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus yng ngwobrau Advancing Healthcare eleni am ei waith yn sicrhau bod problemau lleferydd yn cael eu hadnabod a'u trin yn gynharach - a all ddal plentyn yn ôl mewn bywyd - mewn plant cyn-ysgol.

Yn y bôn, mae Mrs Koziel a’i thîm wedi cyflymu’r broses asesu gyfan trwy osgoi’r system atgyfeirio gyda chlinigau ‘siarad i mewn’ - sesiynau cyngor a gynhelir mewn cymunedau lle gall rhieni ddod â’u plant bach a chodi unrhyw bryderon sydd ganddynt gyda therapyddion.

Mae'r canlyniadau wedi bod yn newid gemau gyda therapyddion yn rhyddhau traean o'u hamser i fynd i'r afael ag achosion mwy dybryd.

Dywedodd Mrs Koziel: “Rwy’n falch iawn i’r tîm oherwydd eu bod wedi gweithio’n galed iawn. Nid oedd ganddynt unrhyw arian ychwanegol i wneud hyn, roedd yn dipyn o naid ffydd.

“Fe wnaethon ni hynny gan weithio trwy oriau cinio, dod o hyd i amser ychwanegol, aros yn hwyr, ac fe wnaethon ni gynnig y clinigau cyngor er nad oedd gennym ni'r gallu i'w wneud mewn gwirionedd.

“Ond ar ôl i ni eu sefydlu, fe wnaethant ddechrau talu ar ei ganfed oherwydd ein bod wedi arbed tua 33 y cant o amser sydd wedi caniatáu inni fynd i’r afael â’n rhestr ddilynol.”

Wrth egluro'r system newydd, dywedodd: “Cyn gynted ag y mae rhiant yn y cwestiwn, dim ond codi'r ffôn ac archebu lle yn un o'n clinigau siarad i mewn y mae angen iddynt ei godi.

“Yn flaenorol, byddent wedi gorfod gweld eu meddyg teulu neu ymwelydd iechyd i gael mynediad i’n gwasanaeth. System atgyfeirio ar bapur ydoedd ac roeddem mewn cylch atgyfeirio, brysbennu, asesu ac yna mynd ar restr aros am therapi. Rydym wedi torri'r camau hynny i lawr.

“Nawr gallwch chi ddod i sesiwn siarad i mewn gyda dau therapydd lleferydd, bydd un yn chwarae gyda'ch plentyn ac yn arsylwi arno tra bydd y llall yn cael sgwrs, yn gwrando ar yr hyn rydych chi'n poeni amdano.

“Efallai y byddan nhw'n rhoi rhywfaint o gyngor ac awgrymiadau i chi ar yr hyn y gallwch chi ei wneud gartref. Neu efallai y byddan nhw'n dweud, dewch yn ôl a byddwn ni'n cynnal asesiad manylach ac yn cynllunio pa gymorth y gellir ei roi ar waith. "

Mae ymyrraeth gynnar o'r fath yn hanfodol gan fod cydberthynas uniongyrchol rhwng datblygiad iaith plentyn a'i siawns o fwrw ymlaen mewn bywyd.

speech award 1 Dywedodd Mrs Koziel: “Yr allwedd i symudedd cymdeithasol yw iaith.

“Mae'n sgil bywyd sylfaenol i blant ac mae'n effeithio ar eu gallu i ddysgu, datblygu cyfeillgarwch ac yn y pen draw felly ar eu cyfleoedd mewn bywyd. Mae hyn yn cael ei chwarae yn y ffaith bod gan 60 y cant o bobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

“Mewn rhai ardaloedd ym Mae Abertawe mae bwlch geirfa 16 mis rhwng plant o deuluoedd incwm uchel a phlant sy’n profi amddifadedd.

“Mae angen i ni geisio pontio’r bwlch hwnnw. Mae angen i ni wneud pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd datblygu iaith a gwybod beth i'w wneud i helpu ein plant. "

Er y gallai Mrs Koziel a'i thîm fod wedi eu synnu gan eu buddugoliaeth, gallai eu system fod ar fin cael ei hefelychu ledled Cymru.

Meddai: “Cefais fy synnu gan nad oeddwn yn meddwl y byddem yn ennill gan ein bod yn erbyn prosiectau ar raddfa lawer mwy. Mae lleferydd ac iaith yn broffesiwn eithaf bach sy'n effeithio ar ganran fach iawn o'r boblogaeth ac nad yw'n cyrraedd y penawdau.

“Ond nawr awgrymwyd bod hwn yn fodel y gellid ei raddio a'i gyflwyno ledled Cymru ar gyfer plant cyn-ysgol. A chael effaith ar restrau aros.

“Mae’n dwyn allan yr hyn y mae’r therapyddion ar lawr gwlad wedi bod yn ei ddweud,‘ Mae angen i chi gael llygaid ar y plentyn, ni allwch ei wneud trwy ddarn o bapur ’.”

speech therapy 2 Dywedodd Lisa Chess, Pennaeth Therapi Lleferydd ac Iaith: “Rydym wedi trawsnewid y modd y darperir gwasanaethau therapi lleferydd ac iaith, gan alluogi plant a'u teuluoedd i gael eu gweld yn gyflymach ac yn agosach at eu cartrefi.

“Nawr mae ein cymunedau’n gallu cyrchu clinigau cerdded i mewn ar gyfer materion cyhyrysgerbydol a podiarty felly beth am glinig siarad i mewn ar gyfer plant sy’n profi anawsterau iaith lleferydd a chyfathrebu?

“Rwy’n hynod falch bod Sue a’r tîm cyn-ysgol wedi cael eu cydnabod am y newid cyffrous a mawr hwn i ddarparu gwasanaethau sydd â’r potensial i gael ei efelychu ledled Cymru.”