Neidio i'r prif gynnwy

Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

Dengys y llun Patricia Hughes yn gwenu

Prif lun: Patricia Hughes

Mae dynes a helpodd i godi £2.5 miliwn er mwyn cefnogi gofal i gleifion a'u teuluoedd yn un o ysbytai mwyaf Cymru wedi marw.

Collodd Patricia Hughes, 73, un o hoelion Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Treforys, ei brwydr â phroblemau iechyd parhaus difrifol a COVID-19 fis diwethaf.

Nawr mae cydweithwyr ei gŵr John o Tata Steel ym Mhort Talbot wedi rhoi rhodd wefreiddiol o Gyfarpar Diogelu Personol ardystiedig er cof amdani.

Dywedodd John, 77 oed, sydd yn ymwneud â’r gynghrair ers 65 mlynedd, fod cyflwyno mygydau a meisyrnau wyneb i staff ar y rheng flaen yn ei adael yn “dagu”.

“Mae fy nghydweithwyr yn Tata Steel wedi bod yn fendigedig. Fe wnaethant wneud y rhodd o barch tuag ataf fy hun a Trish, ” meddai.

“Hoffai ein teulu ddiolch i bersonél Tata Steel a phawb arall am eu cariad a’u cefnogaeth yn ystod yr amser trist hwn. Rydyn ni wedi cael ein llethu gan faint o gydymdeimlad rydyn ni wedi'i dderbyn. ”

“Fe wnaethon ni feddwl am anfon blodau,” meddai Mike King, pennaeth John yng ngrŵp y prif beirianwyr.

“Ond yna roeddem yn meddwl y byddai'n golygu mwy pe baem yn rhoi rhywbeth a fydd yn ddefnyddiol i'r staff yr oedd Trish yn eu gwerthfawrogi mor uchel ac wedi gweithio mor galed i helpu dros y blynyddoedd.”

Dengys y llun Mark Parsons yn dal miswrn wyneb a Mike yn dal bocs o fygydau, Mark Parsons, i'r chwith, cyfarwyddwr cynorthwyol iechyd a diogelwch Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn derbyn y rhodd Cyfarpar Diogelu Personol gan Mike King, o grŵp prif beirianwyr Tata Steel Port Talbot.
Llun gan: BIPBA

Yn bersonol, cyflwynodd Mike 200 o fisyrnau wyneb a 100 o fygydau wyneb i Mark Parsons, cyfarwyddwr cynorthwyol iechyd a diogelwch, ym mhencadlys Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ym Maglan, Port Talbot. Yna fe wnaeth Mark eu danfon i Gyfarwyddwr Ysbyty Treforys, Deb Lewis.

Cynghrair Ffrindiau Ysbyty Treforys yw'r gynghrair ysbytai hynaf yn y DU ac mae wedi codi £2.5 miliwn dros ei 77 mlynedd.

Ymunodd Patricia, a ddaeth yn ysgrifennydd anrhydeddus yn 2009, ym 1967 yn dilyn ei phriodas â John, yr oedd ei dad William Randall Hughes yn un o'i aelodau sylfaenol yn ôl yn 1943.

Roedd John yn cymryd rhan o 12 oed. Roedd ei fam, a rhieni Trish hefyd yn helpu.

Cyn y GIG, sefydlwyd y gynghrair i ddangos ffilmiau a chyngherddau ar gyfer milwyr clwyfedig a’r darnau cyntaf un o offer a brynodd oedd clustffonau ar gyfer pob gwely ysbyty.

Dros y blynyddoedd mae codi arian y grŵp wedi talu am amrywiaeth o gefnogaeth gan gynnwys offer blaengar fel sganiwr 3D cyntaf yr ysbyty yn ogystal â’i gapel - yr ystafell aml-ffydd bellach - a’i organ, a agorodd ym 1964 ar gost o bron i £10,000.

Mae gan lawer o staff a chleifion atgofion melys o'r carnifal codi arian blynyddol, yr oedd Trish yn ymwneud yn helaeth ag ef. Un flwyddyn, cymerodd 51 o lorïau ran yn yr orymdaith carnifal a oedd yn ymestyn o ganol y ddinas i Ysbyty Treforys.

Mae'r gynghrair hefyd wedi cefnogi teuluoedd cleifion ers amser maith. Yn wreiddiol, roedd yn darparu dodrefn ar gyfer cilfachau ar hyd y prif goridor lle gallai perthnasau aros.

Ym 1976 agorodd lety pwrpasol o'r enw The Bungalow, a ddisodlwyd yn 2010 gan lety newydd.

Dengys y llun grŵp o saith y tu allan i ddrws ffrynt y llety teulu newydd. Aeth Patricia a John Hughes, yn y canol, i agoriad y llety teulu pwrpasol yn Ysbyty Treforys yn 2010. Ariannwyd y llety gan Gynghrair Ffrindiau Ysbyty Treforys.
Llun gan: BIPBA

Dywedodd Mark Parsons: “Mae'r gwaith y mae'r Gynghrair Ffrindiau yn ei wneud yn Ysbyty Treforys yn gyffredinol yn rhagorol ac maen nhw wedi bod yn gyflym i gynnig cefnogaeth yn ystod y pandemig nid yn unig ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol, ond mewn meysydd eraill hefyd.

“Er bod gennym gyflenwadau iach o Gyfarpar Diogelu Personol, mae hwn yn rhodd wefreiddiol iawn a byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei defnyddio gan y staff rheng flaen y mae Trish wedi treulio degawdau yn eu cefnogi.”

Talodd Cyfarwyddwr Gwasanaeth Ysbyty Treforys, Deb Lewis, a Chyfarwyddwr Nyrsio'r Uned, Mark Madams, y deyrnged ganlynol:

“Roeddem ni i gyd yn llawn tristwch aruthrol i John a holl gydweithwyr Trish yn y Gynghrair Ffrindiau pan wnaethon ni glywed am farwolaeth Trish. Dros y blynyddoedd mae Trish wedi gwneud gwahaniaeth mor sylweddol yn Nhreforys, gan ddarparu cefnogaeth mor wych i'r ysbyty, ei staff a'i gleifion.

“Gwerthfawrogwyd ei gwaith yn fawr a bydd pawb yn gweld eisiau Trish.”

Dengys y llun Deb Lewis a Mark  Parsons drws nesaf i gaets metel sydd yn cynnwys bocsys o’r Cyfarpar Diogelu Personol Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ysbyty Treforys, Deb Lewis, yn derbyn y Cyfarpar Diogelu Personol gan Mark Parson.
Llun gan: BIPBA