Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Sut bu bron i'r ffliw ddinistrio teulu

AnnaSpencer2 high res.jpg

Prif lun: Anna Spencer

Mae mam wedi cofio sut roedd ei gŵr yn paratoi i ddweud wrth eu plant na fyddai hi byth yn dod adref ar ôl iddi gael ei derbyn i'r ysbyty ychydig cyn y Nadolig.

Roedd Anna Spencer yn rhithweledol ac mor sâl iawn nes i glinigwyr gael eu diagnosio'n ffurfiol roedd clinigwyr yn amau ei bod wedi cymryd gorddos cyffuriau neu cafodd hi lid yr ymennydd.

Derbyniwyd y gweithiwr GIG i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mhort Talbot ac mewn cwarantîn yn ddiweddarach.

Dim ond ei gŵr Tim oedd yn cael ymweld wrth wisgo mewn dillad amddiffynnol a mwgwd wyneb.

Anna Spencer family Anna yn y llun gyda'i gŵr Tim a'i phlant Keavy a Brandon, tua naw mlynedd yn ôl

Meddai: “Dywedodd wrthyf yn nes ymlaen, 'Roeddwn i'n paratoi ar gyfer y Nadolig hebdoch chi. Roeddwn i'n paratoi i ddweud wrth y plant nad yw mam yn dod yn ôl '.

“Dywedodd, 'Doeddwn i ddim wir yn meddwl eich bod chi'n dod adref. Erioed. '.

“Roedd yn teimlo’n ofnadwy am y plant oherwydd ni fyddent wedi cael cyfle i ddod i ffarwelio oherwydd y cwarantîn.”

Mae Anna yn cofio sut roedd hi'n rhy ofni mai dyna oedd y diwedd.

“Pan mae pobl ar eu gwely marwolaeth maen nhw'n dweud eu bod nhw'n gwybod ac roeddwn i wir yn teimlo, 'Dyma fe'."

Mae’r ddynes 41 oed o Cwmafan ger Port Talbot wedi siarad am ei dioddefaint fel rhan o ymgyrch brechu ffliw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae hi'n annog pawb i gael y brechiad yn dilyn ei dioddefaint naw mlynedd yn ôl pan oedd ei mab Brandon yn 11 oed a'i merch Keavy, chwech oed.

Roedd Anna, Rheolwr Comisiynu Gofal Cleifion Unigol ar gyfer BIP Bae Abertawe, yn cofio: “Roedd hi tua'r adeg hon o'r flwyddyn. Rwy'n cofio ein bod wedi cael rhywfaint o eira yn cwympo.

“Ar un diwrnod penodol es i i weld a oedd yr ysgol ar agor er mwyn i mi allu mynd â fy merch i'r ysgol.

“Roeddwn i ar ben bryn. Cerddais i lawr y bryn a meddwl fy mod i'n mynd i basio allan. Roeddwn i'n teimlo'n arw iawn, wedi rhedeg i lawr, wedi pydru.

“Llwyddais i fynd yn ôl i fyny’r bryn, yn ôl i’r tŷ ac o hynny ymlaen roeddwn i ddim ond yn gaeth i’r gwely.

“Roeddwn i’n sownd yn y gwely. Ni allwn ysgogi fy hun i wneud unrhyw beth. Fe wnes i drafferth anadlu ac roedd fy holl aelodau yn boenus.

“Rhaid iddo fod y salwch gwaethaf i mi ei brofi erioed yn fy mywyd.”

AnnaSpencer high res.jpg Anna Spencer

Ar ôl pum niwrnod o gymryd meddyginiaethau dros y cownter yn cynnwys paracetamol ac ibuprofen, aeth gŵr Anna yn ôl i'r fferyllfa i ofyn a oedd unrhyw beth cryfach.

“Doeddwn i ddim wedi cymryd unrhyw beth y bore hwnnw oherwydd ei fod yn mynd i fynd i’r fferyllfa i ddod o hyd i rywbeth arall. Doeddwn i ddim eisiau cymryd unrhyw beth rhag ofn bod meddyginiaeth well, fwy cynhyrchiol y gallai ei chael, ” meddai Anna.

“Efallai o ganlyniad i beidio â chael unrhyw beth y bore hwnnw, aeth byg y ffliw yn rhemp.

“Erbyn iddo ddod yn ôl, roedd yn ffonio 999 yn y diwedd oherwydd fy mod yn rhithwelediad.”

Yn ddiweddarach, dywedodd Tim wrthi fod y parafeddygon yn ei holi dro ar ôl tro am yr hyn yr oedd ei wraig wedi'i gymryd.

“Fe ddywedodd wrthyn nhw fy mod i wedi cymryd diod boeth am annwyd neithiwr. Ond fe wnaethant ddal i ddweud, 'Ie, ond beth mae hi wedi'i gymryd heddiw?'

“Y cyfan y gallai ei ddweud oedd, 'Dim byd. Efallai ei bod wedi rhoi rhwbiad anwedd o dan ei thrwyn '.

“Ond roedden nhw wedi eu hargyhoeddi. Mae'n debyg nad oeddwn yn edrych y gorau beth bynnag. Mae'n debyg eu bod yn meddwl fy mod wedi bod yn cymryd cyffuriau neu rywbeth.

“Fe wnaethant hefyd gwestiynu llid yr ymennydd pan gyrhaeddais yr ysbyty.”

Cafodd Anna ddiagnosis ffurfiol o Ffliw Moch (H1N1) a chafodd driniaeth yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot am bedwar diwrnod.

Yn dilyn ei rhyddhau ar Ragfyr 20fed, aeth i Tesco i wneud y siop Nadolig fawr gyda'i theulu. Ond roedd hi'n dal yn rhy sâl i gerdded o gwmpas.

“Roedd yn rhaid i mi fynd i eistedd yn y caffeteria oherwydd doedd gen i ddim egni. Roedd hyd yn oed eistedd yn y caffeteria yn waith caled oherwydd y cyfan roeddwn i eisiau ei wneud oedd gorwedd, ” meddai Anna.

“Cefais fy llorio bryd hynny am weddill y dydd ac i mewn i drannoeth.

“Roeddwn i'n gorwedd ar y soffa yn meddwl, 'Pam ydw i'n teimlo mor sâl eto?'

“Ffoniais y feddygfa a galwodd y meddyg teulu fi yn ôl a dweud, 'Tra bod ein cofnodion yn dangos bod eich system imiwnedd yn ymladd yn ôl yn wych, rydych chi'n dychmygu'ch holl lefelau egni, eich ffitrwydd, popeth, pwy oeddech chi cyn i chi gael y ffliw. wedi mynd. Mae'n mynd i gymryd o leiaf chwe mis i chi gronni unrhyw le yn agos at y lefelau egni a ffitrwydd a oedd gennych cyn hynny '.

“Roeddwn wedi cymryd yn ganiataol y byddwn yn dod allan (o’r ysbyty) a dim ond mynd yn ôl i fy hen fywyd.”

Dychwelodd Anna i iechyd yn y pen draw, er iddi gael ei gadael ag asthma a achosir gan ymarfer corff.

Mae hi wedi cael y brechiad ffliw bob blwyddyn ers hynny ac mae ei neges i bawb nad ydyn nhw'n neges glir.

“Mae pobl yn dweud nad ydyn nhw eisiau’r pigiad ffliw oherwydd eu bod yn iawn. Rwy'n dweud 'Wel ni fyddwch yn dweud hynny os yw'r ffliw gennych'. "

 

  • Gall cleifion mewn grwpiau bod mewn perygl - gan gynnwys y rhai sy'n feichiog, yn ordew, â chyflwr tymor hir ar y galon neu asthma - gael y brechiad ffliw am ddim o'u meddygfa feddyg teulu neu fferyllfa. Gweler ein tudalennau ffliw i gael mwy o wybodaeth
  • Mae llawer o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd hefyd yn cynnig brechiadau ffliw i'r rhai nad ydyn nhw'n gymwys i gael eu himiwneiddio am ddim.