Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Staff ward dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân difrodus wedi derbyn gwobr annisgwyl

Ward 12 yn Ysbyty Singleton Abertawe derbyn gwobr annisgwyl

Mae staff ysbyty dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân difrodus wedi derbyn gwobr annisgwyl.

Cyhoeddwyd hyn yn ystod Gwobrau VIP Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar nos Iau, gyda’r gynulleidfa yn rhoi cymeradwyaeth sefyll iddynt.

Dywedodd y Cadeirydd, yr Athro Andrew Davies, wrth y gweithwyr o ward 12 yn Ysbyty Singleton Abertawe fod eu “hyfforddiant pwyllog, hunanfeddiannol ac effeithiol gan y swyddog tân, Pat Howells, (a elwir bellach yn Fireman Pat) wedi arbed cleifion rhag y posibilrwydd o anafiadau difrifol.

Dywedodd yr Athro Davies ei fod ef a Tracy Myhill, Prif Weithredwr Bae Abertawe, wedi penderfynu anrhydeddu’r staff gan fod eu hymateb i'r argyfwng wedi cael cymaint o argraff arnynt ym mis Mawrth.

Dywedodd: “Mae'r holl staff wedi dweud, heblaw am yr hyfforddiant hynod o gadarnhaol Pat, y gallai’r difrod wedi bod yn fwy difrifol o lawer ac efallai’n cynnwys niwed i gleifion a staff.”

Ychydig a wyddai y byddai'r wobr a grëwyd yn arbennig yn cael ei dosbarthu yn ystod pumed seremoni flynyddol VIP (Gwerthoedd i mewn i Arfer) y bwrdd iechyd gyda’r cyflwynydd radio Kev Johns fel gwesteiwr.

Ward 12 yn Ysbyty Singleton Abertawe, gyda'r gynulleidfa yn rhoi cymeradwyaeth sefyll iddynt

Capsiwn: Rhoddodd y gynulleidfa gymeradwyaeth sefyll i'r staff o ward Ysbyty Singleton wrth iddynt gerdded i'r llwyfan

Mae'r gwobrau, y pleidleisiwyd arnynt gan staff a'r cyhoedd, yn dathlu peth o'r gwaith mwyaf ysbrydoledig sy'n cael ei wneud gan staff sydd wedi mynd yr ail filltir.

Cafodd y cyhoeddiad am y wobr arbennig ei gyfarch gan floeddiadau o gymeradwyaeth a chymeradwyaeth sefyll digymell gan gydweithwyr o bob rhan o'r bwrdd iechyd.

Ers y tân yn ward 12, ward oncoleg, cafodd ei hadleoli i ward 20 yn Ysbyty Singleton tra bod atgyweiriadau'n digwydd.

Cafodd llawer o aelodau eraill o staff y bwrdd iechyd a gwirfoddolwyr eu hanrhydeddu hefyd am eu dyfeisgarwch a'u hymrwymiad yn ystod yr achlysur disglair yn Orendy Margam.

Cafodd Jackie Cadmore, a oedd, yn 80 oed, bron i ddegawd yn hŷn na'r GIG ei hun, un o ddau gwpan Sialens y Cadeirydd ar gyfer ei gwaith anhygoel fel swyddog clerigol yn Ysbyty Singleton.

Ymunodd yn gyntaf â'r gwasanaeth iechyd fel nyrs dan hyfforddiant 17 mlwydd oed yn Ysbyty Treforys yn ystod dyddiau y metronau llym a dillad gwely wedi ei startsio yn 1956.

Y derbynnydd Cwpan Her arall oedd y nyrs theatr llawdriniaethau, Dominique Potokar, am ei gwaith i wella gofal llosgiadau mewn gwledydd sy'n datblygu drwy Interburns, y rhwydwaith gwirfoddolwyr rhyngwladol.

Cafodd Tîm Amlddisgyblaethol Ysbyty Cymunedol Gorseinon a'r Cynllun Ysbyty i Gartref eu hanrhydeddu â'r Wobr Gwella Bob Amser.

Ers mis Rhagfyr 2018, maent wedi gwneud newidiadau a gwelliannau sylweddol, sy'n ei gwneud yn fwy diogel ac yn haws i gleifion symud o gwmpas a chymdeithasu yn ystod eu hadferiad.

Dywedodd Ms Myhill: “Fel eich Prif Weithredwr, fy hoff beth yw i glywed am yr holl bethau gwych y mae ein pobl yn eu gwneud i gefnogi'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

Derbyniodd Tîm Amlddisgyblaethol Ysbyty Cymuned Gorseinon a Thîm Ysbyty i Gartref Wobr Gwella Bob Amser

Capsiwn: Derbyniodd Tîm Amlddisgyblaethol Ysbyty Cymuned Gorseinon a Thîm Ysbyty i Gartref Wobr Gwella Bob Amser

“Mae cydnabod a dathlu ein pobl a'u cyflawniad yn rhan sylfaenol o sut rydym yn gwneud pethau yma ym Mae Abertawe. Mae digwyddiadau fel y rhain yn gyfle i ni ddweud diolch am eich gwaith gwych drwy gydol y flwyddyn. ”

Enillodd apêl flynyddol lwyddiannus, sy'n casglu cannoedd o fagiau o roddion o ddillad, pethau ymolchi a hanfodion eraill gan staff y bwrdd iechyd i gefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd a'r rhai sydd mewn llety bregus yn ardal Abertawe, y gwobrau VIP Gofalu Am Ein Gilydd a’r Wobr Orau.

Rhedwyd ef am bum mlynedd gan Pat Dwan, nyrs iechyd meddwl, a Janet Keauffling, nyrs digartrefedd, ar y cyd gydag adran gyfathrebu'r bwrdd iechyd a'r elusen ddigartref The Wallich, ac mae'n dosbarthu rhoddion i'r rhai mwyaf anghenus yn ystod y misoedd oeraf a thrwy weddill y flwyddyn.

Yn anffodus, roedd Pat, sydd wedi bod yn un o brif arweinwyr y prosiect, ar wyliau ac yn methu â mynychu'r gwobrau.

Derbyniodd Dr Manju Nair a’r bydwragedd Sharon Jones a Catrin Ellis y Wobr Mynd yr Ail Filltir ar gyfer eu gwaith codi arian -  a arweiniodd at brynu gwely dwbl i deuluoedd mewn profedigaeth i dreulio amser gwerthfawr gyda'i gilydd.

Fe wnaeth eu brwdfrydedd annog cydweithwyr i ymuno â'u grŵp dawns Bollywood, a berfformiodd yn ystod digwyddiad codi arian.

Mae talu sylw i’r manylion sy’n gwneud byd o wahaniaeth i gleifion a'u teuluoedd wedi arwain at Dîm yr Uned Adsefydlu Niwrolegol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i  ennill y Wobr Gweithio gyda'n Gilydd.

Mae enghreifftiau o'r gofal unigol a thosturiol hwn yn cynnwys prynu cerdyn Dydd Sant Ffolant ar gyfer claf a oedd yn rhy sâl i adael y ward fel y gallent ei roi i'w partner a sicrhau nad yw ymyriadau therapi a nyrsio yn gwrthdaro ag amseroedd prydau bwyd. Mae staff hefyd yn gweithio gyda chleifion ar brosiectau celf a chrefft ac yn sicrhau bod gan yr uned deimlad cartrefol.

Aeth y Wobr
Gweithio gyda'n Gilydd i'r Tîm Uned Adsefydlu Niwrolegol

Capsiwn: Aeth y Wobr Gweithio gyda'n Gilydd i'r Tîm Uned Adsefydlu Niwrolegol

Dywedodd yr Athro Davies, sy'n camu i lawr fel cadeirydd: “Er mwyn darparu gofal o'r fath mae angen staff brwdfrydig, ymroddedig a ffyddlon sy'n dysgu, datblygu a gwella'r hyn y maent yn ei wneud, fel y gallwn ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf.”

Hoffai'r bwrdd iechyd ddiolch i'r nifer fawr o noddwyr a wnaeth y digwyddiad hwn yn bosibl: Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe; Coleg Gŵyr, Abertawe; Medacs Healthcare; Allocate; y Gweilch; Blake Morgan; Ferry Flowers and Gifts, Coleg Nyrsio Brenhinol a Choleg Castell-nedd Port Talbot.

Codwyd £1,341.40 ar y noson hefyd ar gyfer cronfa elusennol y bwrdd iechyd trwy raffl ac amlenni bwrdd.

(Noder nad yw'r ffotograffau yn y bwletin hwn gan y ffotograffydd swyddogol – cymerwyd hwy gan yr adran gyfathrebu er cyflymder. Bydd y ffotograffau swyddogol ar gael yn fuan.)

Dyma restr lawn o enillwyr y gwobrau a manylion eu gwaith:

Cwpan Her y Cadeirydd:

Enillydd - Jackie Cadmore - am dros 50 mlynedd o ymroddiad i'r GIG

Canmoliaeth uchel - Dominique Potokar - 10 mlynedd o Wirfoddoli ar gyfer Interburns

Gwella Bob Amser:

Enillydd - Tîm Amlddisgyblaethol Ysbyty Cymuned Gorseinon gan gynnwys y Tîm 'Ysbyty i'r Cartref'

Mae Ysbyty Gorseinon yn uned 36 gwely sy'n darparu cyfleusterau ail-alluogi ar gyfer cleifion sy'n cael eu rhyddhau o Ysbytai Treforys a Singleton y bernir eu bod yn ffit yn feddygol. Ers mis Rhagfyr 2018 gwnaed newidiadau a gwelliannau sylweddol er mwyn sicrhau bod gofal a diogelwch cleifion yn cael ei optimeiddio. Ad-drefnwyd wardiau gan greu amgylchedd bwyta / lolfa, annog cleifion i symud, cynyddu eu ffisiotherapi yn sylweddol a hyrwyddo cymdeithasoli.

Gofalu Am Ein Gilydd:

Enillydd - Apêl Digartrefedd Gaeaf Blynyddol PABM

Mae'r apêl flynyddol lwyddiannus hon, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2013, yn casglu cannoedd o fagiau o roddion o ddillad, pethau ymolchi a hanfodion eraill gan staff y Bwrdd Iechyd i gefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd, pobl ddigartref a phobl sy'n agored i niwed yn ardal Abertawe. Arweiniodd yr Apêl Ddigartrefedd Gaeaf gyntaf at dros 400 o fagiau o roddion, ac mae'n parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae cymaint yn cael ei roi erbyn hyn, bod dosbarthu dillad ac eitemau eraill yn parhau'n dda heibio i'r gaeaf a hyd at fis Medi'r flwyddyn ganlynol.

Ymrwymiad i Ymchwil a Dysgu:

Enillydd - Ira Goldsmith a Gemma Thomas

Mae Mr Ira Goldsmith, Llawfeddyg Thorasig Ymgynghorol, a Gemma Thomas, Uwch Ffisiotherapydd wedi dangos arweinyddiaeth ragorol wrth sefydlu ac arwain rhaglen arloesol (prehab) cyn-driniaeth (prehab) i wella iechyd a lles cleifion trwy eu hymchwil, archwilio a dysgu o'u profiad. Mae’r rhaglen Prehab yn gwella ffitrwydd cleifion canser yr ysgyfaint cyn ac yn syth ar ôl triniaeth, gan ganiatáu i lawer dderbyn gofal llawfeddygol ac anfeddygol iachaol, effeithiol, o ansawdd uchel.

Gwobr Amgylcheddol:

Uned Ysbyty Singleton

Gweithredodd Ysbyty Singleton broses wahanu ailgylchu cymysg ar y safle yn 2015-16. Mae'r broses yn gwella ailgylchu gwastraff trwy ddarparu gwastraff ailgylchadwy glân heb ei halogi i'r contractwr gwastraff i'w ddidoli a'i ailgylchu ar hyd y gadwyn proses wastraff. Ers cyflwyno'r cynllun, mae cyfanswm y deunydd ailgylchadwy wedi cynyddu o 50 i 94 tunnell. Mae'r gwelliant hwn hefyd yn cyfrannu at darged gwastraff a chenedlaethau'r dyfodol Llywodraeth Cymru.

Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth:

Enillydd: Helen Extence

Dros y naw mis diwethaf, mae Helen wedi dangos rhinweddau arweinyddiaeth eithriadol yn arwain y Ganolfan Hollt yng Nghymru drwy gyfnodau hynod o heriol. Mae'r gwasanaeth wedi bod yn profi un o'r cyfnodau anoddaf ac mae cryn ansicrwydd ynghylch cyfeiriad y gwasanaeth. O dan ei harweinyddiaeth, adnabod y gwasanaeth flaenoriaethau a chynlluniau ar gyfer mynd i'r afael â phob agwedd o bryder ar gyfer staff a chleifion. Roedd dull arweinyddiaeth gydweithredol, gref a chadarnhaol Helen yn golygu bod pob aelod o staff yn teimlo bod pobl yn gwrando arnynt ac yn gallu cyfrannu at y broses. Mae'r gwasanaeth hollt, o dan arweinyddiaeth Helen, yn teimlo'n sefydlog ac yn gweithio'n effeithiol. Mae cleifion yn cael eu hysbysu ac mae eu pryderon yn cael eu tawelu, ac mae'r tîm yn cydweithio ac yn edrych ymlaen gyda hyder ac optimistiaeth.

Hyfforddai Sylfaen Gorau:

Enillydd - Simon Morris, Paediatreg

Hyfforddai Meddygon Teulu Gorau:

Enillydd - Adam Yarwood, Meddygfa GI

Hyfforddai Iau Gorau:

Cyd-enillwyr - Mike Cooper, Meddygaeth Brys a David Stephen Davies, Anaestheteg

Hyfforddai Uwch Gorau:

Enillydd - Bhawana Purwar, Urogynaecoleg

Mynd yr Ail Filltir:

Enillwyr - Manju Nair, Sharon Jones a Catrin Ellis

Aeth yr enwebeion ati gyda’i gilydd i drefnu digwyddiad codi arian i wella'r amgylchedd ac ansawdd y gofal a ddarperir i deuluoedd mewn profedigaeth yn Uned Mamolaeth Singleton. Roeddent yn awyddus iawn i wella cyfleusterau presennol ac aethant ati i drefnu eu digwyddiad codi arian 'Bollywood'. Aeth yr enwebeion ati i ennyn diddordeb staff i ymuno â grŵp dawns i berfformio yn ystod noson Bollywood, gan weithio'n ddiflino i ymgysylltu â'r gymuned leol a busnesau i gefnogi eu hymdrechion codi arian. Cyfarfu'r grŵp dawns o'r enw 'Bollywood Beauts' yn rheolaidd i ddysgu trefn ddawnsio Bollywood wych i berfformio ar y noson. Codwyd swm anhygoel o £ 4,489 i adnewyddu ystafell brofedigaeth a chwnsela.

Gwella Bywydau Trwy'r Celfyddydau mewn Iechyd:

Enillydd - Tîm Therapi Galwedigaethol Gofal Heb ei Drefnu

Mae'r tîm wedi mabwysiadu prosiect murlun ar y cyd o fewn y tîm Gofal Heb ei Drefnu. Mae'r prosiect yn cynnwys dau furlun un yn y Tîm Asesu Triniaeth yn y Cartref ac un yng Nghefn Coed. Arweiniwyd y prosiect gan y Therapyddion Galwedigaethol gofal heb ei drefnu a'r Hyfforddwr Technegol. Mae'r prosiect hwn wedi creu cydweithrediad â chleifion a hefyd wedi cryfhau'r llwybr gofal rhwng triniaeth ward a thriniaeth yn y cartref, gan adeiladu ar y perthnasoedd therapiwtig ar y cam cynharaf a dilyn cynlluniau, nodau a gobeithion Therapi Galwedigaethol cleifion o'u taith adfer wrth iddynt drosglwyddo o ofal acíwt i'r gymuned.

Celfyddydau mewn Iechyd - ffotograffiaeth:

Enillydd - Katie Stubbs

Yn ail - Michelle Freeman

Gwirfoddolwr y Flwyddyn:

Enillydd - Beiciau Gwaed Cymru (Ardal y Gorllewin)

Dechreuwyd elusen Bikes Blood Cymru tua 2011 gyda'r nod o gynorthwyo'r GIG i hybu iechyd neu arbed bywydau trwy ddarparu gwasanaeth negesydd beiciau modur y tu allan i oriau gwirfoddol i ategu'r gwasanaeth mewn oriau. Mae beicwyr yr Elusen yn mynd allan ym mhob tywydd, yn cwmpasu rhai pellteroedd sylweddol i sicrhau cludo samplau gwaed, cynhyrchion gwaed, adnoddau meddygol a meddyginiaethau rhwng ysbytai a chyfleusterau meddygol, rhwng 7pm a 7am yn ystod yr wythnos, ar benwythnosau ac ar wyliau banc. Mae'r elusen Bike Blood wedi darparu'r gwasanaeth cludiant hwn y tu allan i oriau arferol i'n Bwrdd Iechyd am nifer o flynyddoedd, gan arwain at arbed costau sylweddol i'r Bwrdd Iechyd. Mae ardal y Gorllewin hefyd yn darparu gwasanaeth cemotherapi penodol ar gyfer Ysbyty Singleton ac yn cludo llaeth y fron ar gyfer babanod newydd-anedig gwael.

Yr Iaith Gymraeg:

Enillwyr - Angharad Higgins, Mitchell Jones a Phencampwyr Siarter Iaith Ysgol Y Ferch O'r Sgêr

Ym mis Ebrill 2018, trefnodd Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i ysgol gynradd leol cyfrwng Cymraeg ddod i ymweld â ni i ddysgu am rôl yr iaith Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd. Hyrwyddodd y digwyddiad hwn bwysigrwydd yr iaith Gymraeg i'n staff a'r gymuned. Treuliodd dros 50 o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Y Ferch o'r Sgêr yng Ngogledd Corneli y bore yn yr ysbyty, gan ddysgu am wahanol rolau o fewn y GIG a sut y defnyddir y Gymraeg yn y lleoliadau hyn. Yn dilyn y digwyddiad gofynnodd y disgyblion am brosiect pellach i gryfhau'r cysylltiadau rhwng yr ysgol a'r ysbyty, ym mis Rhagfyr 2018 gwnaeth yr holl ddisgyblion gardiau Nadolig i'w rhannu gyda chleifion a oedd yn yr ysbyty dros gyfnod y Nadolig. Yna aeth côr yr ysgol i'r ysbyty i ganu carolau Nadolig Cymraeg i gleifion ac i ddosbarthu'r cardiau â llaw ar y wardiau. Roedd adborth cleifion o'r ymweliad yn gadarnhaol iawn, dywedodd cleifion fod y canu wedi bod yn symud ac yn codi ac roedd y cardiau wedi codi eu hysbryd yn ystod cyfnod anodd o'r flwyddyn.

Cydweithio:

Enillydd - Tîm Uned Niwro-Adsefydlu

Siaradodd cleifion ar y ward am ofal unigol, tosturiol a oedd yn enghreifftio gwerthoedd y Bwrdd Iechyd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys un claf nad oedd yn ddigon da i adael y ward ac y byddai ei bartner yn ymweld yn rheolaidd. Roedd aelod o staff wedi cyflwyno cerdyn Valentine i'r claf hwn ei roi i'w phartner. Wrth siarad â staff cadw tŷ a gwesteion, fe wnaethon nhw ddisgrifio sut maen nhw'n gweithio gyda'r staff nyrsio i sicrhau bod prydau'n cael eu darparu o amgylch yr ymyriadau therapi a nyrsio. Mae'r enghreifftiau bach hyn yn dangos ymrwymiad tîm yr NRU i ofalu am ein cleifion ar bob rhyngweithiad. Mae yna hefyd ardd a chlaf cleifion sydd â gweithiau crefft a chelf wedi'u creu gan gleifion. Roedd enghreifftiau o sut roedd staff yn cydweithio i greu cartref, amgylchedd gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ledled yr uned.

Y Wobr Orau:

Enillydd - Apêl y Gaeaf ar Ddigartrefedd Blynyddol PABM