Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 28 Mai 2020

HYSBYSIR DRWY HYN
Y CYNHELIR CYFARFOD O

FWRDD IECHYD PRIFYSGOL

BAE ABERTAWE

YN

YSTAFELL Y MILENIWM YM MHENCADLYS PBA,

UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN,

SA12 7BR 

AR DYDD IAU, MAI 28 2020

 

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YMRODDEDIG I ONESTRWYDD A THRYLOYWDER, AC YN CYNNAL CYNIFER O’I FUSNES Â PHOSIBL MEWN SESIWN Y MAE CROESO I AELODAU’R CYHOEDD EU MYNYCHU A’U HARSYLWI. FODD BYNNAG, OHERWYDD Y CYNGOR AC ARWEINIAD PRESENNOL YNGHYLCH Y CORONAFEIRWS (COVID-19), RYDYM NI WEDI PENDERFYNU PEIDIO Â CHYNNAL EIN CYFARFODYDD YN GYHOEDDUS, A DYMA BENDERFYNIAD A GYMERWYD GENNYM GYDA GOBAITH O AMDDIFFYN Y CYHOEDD, EIN STAFF AC AELODAU’R BWRDD. FODD BYNNAG, BYDDWN YN CYHOEDDI CRYNODEB O'R CYFARFOD BWRDD AR EIN GWEFAN O FEWN WYTHNOS O'R CYFARFOD. GWAHODDIR I AELODAU'R CYHOEDD GYFLWYNO CWESTIYNAU I’R BWRDD DRWY DDILYN SBU.BOARDSERVICES@WALES.NHS.UK O FEWN 48 AWR WEDI’R CYFARFOD.

 

                                                                                                     TRACY MYHILL

PRIF WEITHREDWR