Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 25 Mehefin 2020

 

HYSBYSIR DRWY HYN
Y CYNHELIR CYFARFOD O

FWRDD IECHYD PRIFYSGOL

BAE ABERTAWE

AR DDYDD IAU, 25 MEHEFIN 2020

YN YSTAFELL Y MILENIWM,

Y PENCADLYS,

UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR 

 

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YMRODDEDIG I ONESTRWYDD A THRYLOYWDER, AC YN CYNNAL CYMAINT O’I FUSNES Â PHOSIBL MEWN SESIWN Y MAE CROESO FEL ARFER I AELODAU’R CYHOEDD EI MYNYCHU A’I HARSYLWI. FODD BYNNAG, OHERWYDD Y CYNGOR A’R ARWEINIAD PRESENNOL YNGHYLCH Y CORONAFEIRWS (COVID-19), RYDYM WEDI PENDERFYNU PEIDIO Â CHYNNAL EIN CYFARFODYDD YN GYHOEDDUS.  MAE HWN YN BENDERFYNIAD A WNAED GENNYM ER MWYN AMDDIFFYN Y CYHOEDD, EIN STAFF AC AELODAU’R BWRDD. FODD BYNNAG, BYDDWN YN CYHOEDDI CRYNODEB O GYFARFOD Y BWRDD AR EIN GWEFAN O FEWN WYTHNOS I GYNNAL Y CYFARFOD. GWAHODDIR AELODAU'R CYHOEDD I GYFLWYNO CWESTIYNAU I’R BWRDD DRWY EU HANFON I SBU.BOARDSERVICES@WALES.NHS.UK O FEWN 48 AWR I’R CYFARFOD.

BYDD RECORDIAD AR GAEL YN DILYN Y CYFARFOD.

                                                                                                     TRACY MYHILL

PRIF WEITHREDWR