Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig newydd i gefnogi staff bwrdd iechyd Bae Abertawe

Uchel: Rheolwr hyfforddai graddedig Nia Leather, nyrs adfer Rose Nasinda, pennaeth gofal iechyd yn seiliedig ar werth Navjot Kalra, Cyfarwyddwr y Gweithlu ac Datblygiad Sefydliadol Hazel Robinson a'r nyrs theatr Rosina Boglo.

Mae rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnigg newydd wedi'i sefydlu i godi dealltwriaeth ddiwylliannol, gwella cefnogaeth staff a hybu gofal cleifion ar draws bwrdd iechyd Bae Abertawe.

Fe’i lansiwyd yn ystod digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon i ddathlu amrywiaeth ethnig a diwylliannol yn Ysbyty Treforys.

Dywedodd Kay Myatt, pennaeth dysgu a datblygu sefydliadol: “Mae’r rhwydwaith wedi’i sefydlu i raddau helaeth oherwydd galw staff.

“Fe wnaethant weld gwaith gwych rhwydweithiau eraill, fel ein grŵp LHDT+ Calon, ac roeddent am wneud rhywbeth yr un mor gadarnhaol i staff Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig yn y bwrdd iechyd.

“Rydyn ni'n gwybod bod amrywiaeth wedi cynyddu yn yr ardal mae ein bwrdd iechyd yn ei gwmpasu, gydag amcangyfrif o 10 y cant o'r boblogaeth yn Pobl Ddu neu Lleiafrifoedd Ethnig yn Abertawe a 2.5 y cant yng Nghastell-nedd Port Talbot.

“Os ydyn ni am drin pawb - staff a chleifion - gydag urddas a pharch, yna mae angen i ni ddeall y gwahaniaethau rhwng pob diwylliant.

“Trwy gael rhwydwaith fel hwn, gall pobl o wahanol gymunedau ein helpu i ddysgu sut orau i drin ystod fwy amrywiol o bobl gan cefnogi unigolion a’n staff.”

Mae nyrs theatr Ysbyty Treforys Rosina Boglo a'r nyrs staff adfer Rose Nasinda, ynghyd â Navjot Kalra, pennaeth gofal iechyd yn seiliedig ar werth, wedi chwarae rolau allweddol wrth ddechrau'r rhwydwaith.

Dywed Rose a Rosina y bydd y grŵp nid yn unig yn cefnogi pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y gwaith, ond yn helpu gweithwyr i ddelio ag unrhyw newidiadau diwylliannol a ddaw yn sgil symud i wlad newydd.

Meddai Rose: “Roeddem eisiau grŵp cymorth i bawb sy'n nodi fel lleiafrif ac sydd angen ymgartrefu mewn diwylliant a swydd newydd hefyd.

“Pan ddaethon ni i Abertawe, tua 15 mlynedd yn ôl, dim ond ychydig o bobl o Affrica oedd yn y sefydliad.

“Nawr rydyn ni am iddo fod yn gyfnod pontio haws i gydweithwyr a gyflogir yn y dyfodol fel eu bod nhw'n gwybod ble i brynu'r mathau o fwyd maen nhw ei eisiau, er enghraifft."

Ychwanegodd Rosina, “Mae hyn yn ymwneud â chefnogi pobl a sicrhau eu bod yn gallu rhannu eu credoau a’u normau diwylliannol.

“Rydyn ni am ddod â mwy o bobl ymroddedig, weithgar i’r bwrdd iechyd o bob cwr o’r byd, a bod yn rhan o’r teulu hwn.”

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Navjot fod Abertawe, fel dinas noddfa, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei derbyn a'i bod yn gobeithio y byddai'r rhwydwaith yn gwneud yr un peth i weithwyr eraill.

Dywedodd Navjot: “Bydd cael rhwydwaith amrywiaeth fel hyn yn agor y ddeialog ynghylch hil yn y gweithle.

“Mae hyn yn rhywbeth nad yw llawer o bobl yn y DU yn gyffyrddus yn siarad amdano, ac mae rhwydweithiau staff fel hyn yn rhoi cyfle i arweinwyr a gweithwyr siarad am y materion hyn.

“Gallant hefyd gael effaith sylweddol ar ddilyniant gweithwyr Lleiafrifoedd Ethnig, gan gynnwys mwy o gynrychiolaeth mewn rolau uwch reolwyr.”

Dywedodd Hazel Robinson, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae'r GIG yn tynnu staff o bob cwr o'r byd, ac rydym am fod yn ystyriol o'u diwylliannau ar draws pob sector.

“Trwy arweinyddiaeth pobl sy’n camu ymlaen, gallwn godi amrywiaeth ddiwylliannol y bwrdd a deall yn well yr hyn y mae’n ei olygu i bob unigolyn.”