Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Prosiect Straeon Digidol y Bwrdd Iechyd yn unol â diweddglo hapus

Digital Stories

Mae tîm sydd â'r dasg o wrando ar gleifion ym Mae Abertawe a rhannu eu straeon wedi dod yn rhywbeth i siarad amdano’i hun.

Mae Tîm Straeon Digidol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA), sy'n ceisio gwella profiadau cleifion trwy rannu arferion da yn ogystal ag amlygu gwersi sydd angen eu dysgu, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cenedlaethol Rhwydwaith Profiad Cleifion (GCRhPC).

Mae straeon digidol yn recordiadau llais a luniwyd ynghyd â delweddau i greu fideo fer, a adroddir yn y person cyntaf, o dan 3 munud o hyd.

Gall straeon fod gan gleifion, perthnasau neu staff am eu profiad uniongyrchol, sy’n medru helpu i brosesu'r hyn sy'n digwydd iddynt.

Rhoddir y straeon mewn llyfrgell ar-lein i bawb eu gweld.

Yn BIPBA, mae pobl sy'n gwneud cwynion yn cael cyfle i lunio stori ddigidol i gleifion fel rhan o ymrwymiad y bwrdd iechyd i wrando ar eu profiad a dysgu ohono.

Un egwyddor yw bod y straeon yn medru gwella gwasanaethau, ac o ganlyniad, datblygir cynllun gweithredu yn dilyn pob un ac ni ychwanegir y stori at lyfrgell y tîm nes bod y sgrin derfynol yn rhestru'r gwelliannau a wnaed.

Weithiau mae straeon yn ymwneud â rhannu arfer gorau, yna mae'r cynllun gweithredu yn dangos sut y gellir datblygu'r gwasanaeth mewn rhagor o feysydd.

Dywedodd Prue Thimbleby, Cydlynydd Celfyddydau mewn Iechyd BIPBA: “Mae straeon Digidol Bae Abertawe wedi chwarae rhan fawr yn y gwelliannau rydyn ni wedi’u gwneud ers iddyn nhw ddechrau yn ôl yn 2012.

“Adrodd straeon digidol yw ein prif ddull o gasglu straeon adborth. Maent yn ddelfrydol ar gyfer helpu pobl i leisio'u barn mewn ffordd sy'n arwain at ddysgu a gwella gwasanaethau. Mae'r straeon yn gofiadwy iawn ac yn adeiladu empathi yn y gwrandäwr sy'n arwain at newidiadau mewn ymarfer.

“Fe’u defnyddiwyd i lunio a gwella’r gwasanaethau fel iechyd meddwl amenedigol, riportio digwyddiadau a gofal diwedd oes.”

O'r rhestr fer, dywedodd Prue: “Mae bod ar y rhestr fer ar gyfer y GCRhPC yn gyflawniad enfawr. Mae wedi bod yn ymdrech tîm gwych ac ni fyddai wedi digwydd heb y tîm profiad cleifion a'r hwyluswyr stori fel y Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (GCaCh), yn ogystal â chefnogaeth gan y Bwrdd ac uwch staff - yn enwedig Cathy Dowling sydd wedi hyrwyddo'r defnydd o straeon ar bob lefel.”

Bae Abertawe yw'r darparwr iechyd cyntaf yn y DU i gael Hyfforddiant Stori Ddigidol ar gyfer staff ac mae'r tîm bellach yn cyflwyno'r hyfforddiant hwnnw i staff y GIG ledled y DU.

Dywedodd Prue: “Mae’r seremoni wobrwyo yn caniatáu inni arddangos y Rhaglen Stori Ddigidol; sut rydyn ni'n defnyddio'r straeon, ein platfform sharepoint ac effaith y straeon ar ein gwasanaethau.

“Mae’n bwysig bod lleisiau’r cleifion a’r staff yn cael eu clywed a’u gwrando.”

Dywedodd Cathy Dowling, Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion: “Rydym yn wirioneddol ymrwymedig i ddefnyddio profiad cleifion i wella ein gwasanaethau. Mae'r straeon hyn yn cyffwrdd â chalonnau a meddyliau ein staff ac yn wirioneddol yn newid arfer. ”

Oherwydd pandemig Covid, gohiriwyd Gwobrau GCRhPC ym mis Mawrth a byddant nawr yn cael eu cynnal ar ddydd Iau, 17 Medi.

Mae GCRhPC yn sefydliad annibynnol dielw sy'n croesawu pawb sy'n ymwneud â darparu profiadau cleifion - gydag ymrwymiad i wella'n barhaol, dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu arfer gorau.