Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Prosiect newydd yn chwilio am dalent cudd

Delwedd yn dangos chwech o'r interniaid gyda thîm Project SEARCH

(Gweler diwedd y stori am y pennawd prif lun.)

Mae wyth yn eu harddegau ag anghenion dysgu ychwanegol wedi dechrau interniaethau a fydd yn eu gweld yn ymgymryd ag amrywiaeth o rolau yn un o ysbytai mwyaf Cymru.

Y fferyllfa, y llyfrgell a'r gwasanaeth domestig yn Ysbyty Treforys yw rhai o'r meysydd y bydd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cael eu neilltuo iddynt.

Yn ogystal ag ennill profiad ymarferol, byddant hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau ystafell ddosbarth yn yr ysbyty wrth iddynt weithio tuag at gymhwyster BTEC mewn sgiliau gwaith.

Mae'r interniaethau yn cael eu darparu o dan Project SEARCH, menter ryngwladol a ddechreuodd yn yr UD.

Dyma'r tro cyntaf i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe redeg y cynllun.

Ond mewn Project SEARCH blaenorol, a gynhaliwyd gan gyn Fwrdd Iechyd ABMU, gwelwyd rhai myfyrwyr yn cael swyddi yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar ôl cwblhau eu interniaeth naw mis.

Dywedodd y Prif Weithredwr Tracy Myhill y bydd y cynllun yn helpu gweithlu Bae Abertawe i adlewyrchu'n well y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.

“Wrth gwrs rydyn ni'n cael y budd ohonoch chi'n gweithio gyda ni hefyd a byddwch chi'n gweithio gyda phobl angerddol i wasanaethu'r cleifion,” meddai wrth yr interniaid yn y lansiad swyddogol.

Coleg Gower Abertawe a'i asiantaeth gyflogaeth Better Jobs Better Futures yw partneriaid y bwrdd iechyd ym Project SEARCH.

Mae hyfforddwr y coleg, Joanna Emms, wedi arwain y myfyrwyr trwy raglen sefydlu pythefnos, a oedd yn cynnwys adeiladu tîm a chyfeiriadedd safle enfawr yr ysbyty.

“Rydyn ni wedi gwneud rhywfaint o waith yn dod i arfer â safle’r ysbyty gan gynnwys helfeydd sborionwyr ac wedi dod i arfer â’r drefn sylfaenol yn gyffredinol,” meddai wrth y lansiad.

“Yr wythnos hon rydym wedi edrych ar sgiliau cyflogaeth, gan gynnwys yr hyn sy’n gwneud gwrandäwr da. Dyma rai o'r sgiliau meddal y bydd eu hangen ar yr interniaid pan ddônt allan i adrannau yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. "

Bydd yr interniaid yn cael cefnogaeth dda yn ystod y prosiect a thu hwnt wrth iddynt gael eu tywys tuag at gyflogaeth â thâl.

Bydd Joanna Leeuwerke, cydlynydd cyflogaeth a hyfforddiant Better Jobs Futures yn ymgymryd â'r un rolau â'r interniaid felly mae hi yn y sefyllfa orau i'w tywys. Bydd hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'w rhieni am eu cynnydd.

Bydd cydweithwyr bwrdd iechyd yn gweithredu fel mentoriaid yn y gwaith ar gyfer yr interniaid.

Y gobaith yw erbyn diwedd eu interniaeth, y bydd y myfyrwyr wedi ennill ystod o sgiliau - gan gynnwys sgiliau trefnu, cadw amser, annibyniaeth a gwrando - a fydd yn eu helpu i sicrhau rolau naill ai o fewn y bwrdd iechyd neu'r tu allan iddo.

Hyd yn oed ar ôl gorffen eu interniaethau, byddant yn parhau i gael eu cefnogi wrth iddynt chwilio am waith.

Dywedodd Simon Pardoe, rheolwr ardal ddysgu sgiliau byw'n annibynnol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, fod y sector addysg bellach yn cydnabod bod sgiliau swydd yr un mor bwysig â chymwysterau academaidd.

“I mi, yr wyth dysgwr cyntaf sydd wedi cofrestru fydd y cyntaf o lawer i symud i'r cyfeiriad hwn.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig ein bod yn camu y tu allan i’n parthau cysur ac rydym yn herio ein hunain gan mai dyma sut rydym yn tyfu.”

Mae'r interniaid eu hunain hefyd yn gyffrous am y dyfodol.

“Fy ngobeithion yw yr hoffwn gael swydd gyda’r tîm domestig a dysgu sgiliau newydd tra byddaf yn gwneud Project SEARCH,” meddai Scott.

Ychwanegodd Amy: “Fy ngobaith yw cael swydd amser llawn a gweithio fy ffordd i fyny i'r ward iechyd meddwl neu'r ward lawfeddygol plant."

Pennawd y prif lun: Chwech o interniaid y Project SEARCH ag arweinydd rhaglenni'r dyfodol Louise Dempster yn Better Jobs Better Futures (rhes gefn chwith), Ruth Gates, rheolwr prosiect dysgu a datblygu Bae Abertawe (canol y drydedd res), Simon Pardoe o Goleg Gŵyr (cefn rhes dde), Joanna Leeuwerke, o Better Jobs Better Futures, (ail reng dde eithaf) a hyfforddwr Coleg Gŵyr, Joanna Emms (rhes flaen, ochr dde.)