Neidio i'r prif gynnwy

Porth ar-lein yn gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion rhiwmatoleg

Cynthia Rees Paula Phillips

Mae galwadau i linell gymorth sy'n cael ei rhedeg gan wasanaeth ym Mae Abertawe wedi gostwng yn ddramatig oherwydd gall cleifion nawr ddarganfod yr hyn y mae angen iddynt ei wybod drostynt eu hunain.

Mae Porth Cleifion Bae Abertawe yn gofnod diogel ar-lein sy'n caniatáu i bobl weld canlyniadau eu profion gwaed a'u dogfennau clinigol, yn ogystal â gallu defnyddio llyfrgell o wybodaeth ac adnoddau.

Uchod: Cynthia Rees, sydd wedi cofrestru ar gyfer porth y claf, a Rheolwr Cymorth y Gwasanaeth Rhewmatoleg Paula Phillips

Gallant wneud hyn trwy eu ffôn symudol, llechen, neu ddyfeisiau eraill. Gallant hefyd ddiweddaru eu data iechyd a chysoni â thechnoleg gwisgadwy fel Fitbits.

Gan fod gan aelodau o'r teulu a gofalwyr rôl bwysig, mae'r system yn caniatáu iddynt helpu i reoli'r gofal, gyda chaniatâd y claf.

Gellir gweld a rhannu canlyniadau gwaed a dogfennau clinigol nid yn unig gyda pherthnasau ond clinigwyr a gweithwyr proffesiynol yn unrhyw le yn y DU.

Gall e helpu i leihau gwaith papur a gohebiaeth ddiangen gan feddygon teulu, ac o fewn rhai gwasanaethau mae hefyd yn caniatáu i glinigwyr ryddhau mwy o amser clinig i gleifion eraill.

Mae Porth Cleifion Bae Abertawe (SBPP), sy'n cael ei bweru gan 'Patient Knows Best', bellach yn byw mewn 22 o wasanaethau, gyda bron i 3,000 o gleifion wedi'u cofrestru.

Un o'r gwasanaethau yw rhiwmatoleg, sydd wir wedi cofleidio'r porth ac yn bwriadu gwahodd ei holl 4,500 o gleifion dilynol i gofrestru - gyda thua 613 wedi gwneud hynny eisoes.

Fel cam cyntaf gallant wirio canlyniadau eu profion gwaed gan ddefnyddio'r SBPP. Fodd bynnag, gall cleifion sydd ar gyffuriau addasu clefydau ddefnyddio'r porth i negesu'r tîm rhiwmatoleg yn ddiogel hefyd.

Cynthia Rees Mae ganddyn nhw hefyd fynediad i'r swyddfa archebu ac arbenigwyr nyrsio sy'n darparu cyngor, yn rheoli presgripsiynau meddyginiaeth ailadroddus ac yn ateb unrhyw ymholiadau apwyntiad.

Mae Cynthia Rees (yn y llun ar y dde ), o Abertawe, ymhlith y rhai sy'n defnyddio'r mynediad gwell hwn, a dywedodd ei bod wedi rhoi'r gallu iddi hunanreoli ei chyflwr.

“Mae cael mynediad at fy nghanlyniadau gwaed wedi gwneud cymaint o wahaniaeth gan ei fod yn caniatáu imi gynllunio fy mywyd beunyddiol o amgylch fy nghyflwr.

“Os ydw i wedi angen help gyda fy mhoen, mae porth y claf yn caniatáu imi anfon neges ddiogel ac rwyf wedi cael ymateb prydlon gan yr arbenigwr nyrsio a’r tîm apwyntiadau.

“Mae'r wybodaeth yn y llyfrgell am fy nghyflwr hefyd yn ddefnyddiol iawn.”

Yn y pen draw, bydd gan bob claf rhiwmatoleg yr un lefel o fynediad ar ôl iddo gofrestru ar gyfer y SBPP.

Eisoes, serch hynny, mae wedi arwain at ostyngiad o 75 y cant mewn galwadau i linell gyngor y gwasanaeth gan gleifion ag ymholiadau ynghylch eu hapwyntiadau neu ganlyniadau gwaed.

Mae hyn wedi rhyddhau capasiti fel y gall y tîm ymateb yn gyflymach i alwadau ffôn ar y llinell gynghori, gan gynnwys rhai mewn perthynas â Covid-19. Mae'r adborth gan gleifion wedi bod yn gadarnhaol.

Mae Paula Phillips, Rheolwr Cymorth Gwasanaeth Rhewmatoleg, wedi bod yn allweddol wrth gyflwyno SBPP yno - un o'r nifer o ddatblygiadau arloesol a gyflwynwyd i wella'r gwasanaeth i gleifion.

Paula Phillips Dywedodd Paula: “Roedd cyfran fawr o alwadau ffôn gan gleifion mewn perthynas â’u canlyniadau gwaed.

“Mae rhoi mynediad iddynt i’w canlyniadau drwy’r SBPP wedi dangos gostyngiad mewn galwadau ffôn i mewn i’r adran.

“Mae hefyd wedi darparu buddion i staff. Mae cyfathrebu wedi'i wella trwy ddefnyddio nodwedd negeseuon diogel y porth.

“Mae hyn wedi caniatáu i staff ymateb i ymholiadau yn brydlon. Mae yna hefyd gofnod ysgrifenedig o'r cyfathrebiad. ”

Dywedodd Dr Martin Bevan, Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp ysbytai Castell-nedd Port Talbot a Singleton, fod cyflwyno SBPP wedi caniatáu i gwynegon weithio'n wahanol a gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

“Rydyn ni wedi gwrando ar ein cleifion sydd wedi dweud wrthym eu bod nhw eisiau teimlo eu bod nhw wedi’u grymuso i reoli eu cyflyrau,” ychwanegodd.

“Galluogi cleifion i gael mynediad at eu canlyniadau gwaed yw’r cam cyntaf wrth wneud hyn.

“Yn y dyfodol byddant yn gallu cyrchu llythyrau ac aelodau allweddol o staff i'w helpu i reoli eu cyflyrau pan fydd angen cyngor a chefnogaeth arnynt.

“Mae cydgynhyrchu gwasanaethau gyda'n cleifion yn bwysig i ni ac yn hanfodol ar gyfer darparu gofal diogel o ansawdd effeithiol.

“Mae SBPP yn gwella gallu cleifion i fod yn rhan o’u gofal eu hunain a chael deialog ystyrlon gyda’u clinigwyr.”

Dilynwch y ddolen hon i ddarganfod mwy am Borth Cleifion Bae Abertawe.