Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Penodwyd Emma Woollett yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Emma Woollett, Chair of Swansea Bay University Health Board

Penodwyd Emma Woollett yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA).

Mae Emma wedi bod yn Is-gadeirydd y Bwrdd ers 2017 a bydd yn dal ei swydd newydd am y pedair blynedd nesaf.

Daw â bron i ddau ddegawd o brofiad yn y GIG i'w rôl ddiweddaraf ar ôl ymuno â'r Gwasanaeth Iechyd gyntaf yn 2003.

Roedd Emma yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Ysbytai Prifysgol Bryste o 2006 cyn dod yn Is-gadeirydd pan enillodd yr Ymddiriedolaeth statws Ymddiriedolaeth Sylfaen yn 2008 ac yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol yn 2014.

Ei harbenigedd yw rheoli newid a datblygu strategaeth, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn annog cyfnewid syniadau rhwng gwahanol sectorau er mwyn dod o hyd i atebion.

Meddai Emma: “Mae’n anrhydedd ac yn gyfrifoldeb mawr cael fy mhenodi’n Gadeirydd sylweddol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

“Mae hwn yn apwyntiad pedair blynedd ac rwy’n gwybod bod gennym ni, a’n partneriaid, gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y pedair blynedd hynny, ond ar hyn o bryd mae’n anodd eu gweld y tu hwnt i’r dyfodol agos.

“Mae argyfwng presennol COVID -19 yn ein herio ni i gyd: yn bersonol, yn sefydliadol, ac fel system.”

Dywedodd y Cadeirydd newydd ei bod yn hynod falch o'r ffordd y mae BIPBA yn ymateb i'r pandemig Coronavirus.

Ychwanegodd : “Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ac ochr yn ochr â’r cyhoedd i sicrhau ein bod mor barod ag y mae’n bosibl bod ar gyfer senario na allai neb fod wedi’i ragweld hyd yn oed ychydig fisoedd yn ôl.

“Mae'r hyn rydyn ni wedi'i gyflawni ar draws ein holl wasanaethau - i mewn ac allan o'r ysbyty - dros yr wythnosau diwethaf yn rhyfeddol.

“I mi, mae’r ymateb anhygoel gan ein holl weithwyr - clinigol ac anghlinigol, rheng flaen a swyddfa gefn - yn dangos graddfa’r hyn y gallwn ei gyflawni fel sefydliad.

“Byddwn yn dod trwy COVID 19, a byddwn yn helpu ein cleifion a’u teuluoedd i ddod trwyddo hefyd. A phan wnawn ni, byddwn ni'n dathlu.

“Rwy’n parhau i fod yn optimistaidd iawn ynglŷn â’r cyfleoedd i BIPBA. Rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chi a'ch cefnogi; nid yn unig trwy'r argyfwng uniongyrchol ond ar gyfer iechyd a lles tymor hir pawb sy'n byw ac yn gweithio ar draws ein rhanbarth. ”

Mae Prif Swyddog Gweithredol BIP Bae Abertawe, Tracy Myhill, wedi croesawu penodiad Emma a dywedodd: “Rwy’n falch iawn y bydd Emma nawr yn dod yn Gadeirydd arnom ar sail sylweddol.

“Mae Emma wedi bod yn Is-gadeirydd annatod a chryf i’n Bwrdd ers 2017 ac mae wedi cefnogi gwaith ein sefydliad mewn ffordd adeiladol, gydweithredol, a heriol yn briodol; yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan ein harweinwyr a'n staff.

“Rwy’n falch iawn o gael Emma ochr yn ochr â mi wrth i’n sefydliad ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu o ganlyniad Coronafeirws.

“Mae Emma wedi ymrwymo’n llwyr i wella bywydau, iechyd a gofal y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu yn barhaus ac edrychaf ymlaen hefyd at hyn fel ein prif ffocws unwaith eto maes o law.”