Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Nod prosiect newydd yw adfywio cartrefi gofal

Tai Chi for care homes

Anghofiwch am de uchel, mae preswylwyr mewn rhai cartrefi gofal yn Abertawe i'w hannog i gymryd rhan mewn man o Tai Chi mewn ymgais i wella eu lles corfforol a meddyliol.

Mae ystrydeb cartrefi gofal fel lleoedd lle mae pobl hŷn yn treulio eu blynyddoedd euraidd yn eistedd mewn cadeiriau breichiau ac mae gwylio'r teledu yn cael ei chwalu gan ddull newydd o'r enw Balanced Lives for Care Homes.

Tai Chi for care homes Bydd yn gweld cynnydd mewn gweithgareddau corfforol a chymdeithasol i breswylwyr, ochr yn ochr ag agor cartrefi gofal fel canolfannau ar gyfer y gymuned ehangach.

O dan y fenter newydd bydd cartrefi yn mabwysiadu hwyluswyr symudedd corfforol, a fydd yn annog symud ysgafn ac ymarferion yn seiliedig ar ymarfer Tai Chi, gwesteiwyr cymdeithasol, a fydd yn dod â phobl ynghyd trwy ystod o ryngweithiol trafodaethau grŵp ac ymarferion a llysgenhadon cymunedol i ymgysylltu â'r gymuned ehangach a meithrin perthnasoedd.

A bydd staff a gwirfoddolwyr cartrefi gofal yn cael eu hyfforddi fel hyrwyddwyr fel y gallant gynorthwyo preswylwyr i ymgymryd â gweithgaredd corfforol rheolaidd trwy gydol yr wythnos, gan gefnogi newid diwylliant yn y cartref gofal.

Nod y symudiad, a gyflwynwyd gan The Bay Health Cluster - grŵp o wyth meddygfa yn Abertawe a Gŵyr - yw annog preswylwyr i adeiladu gwytnwch meddyliol a lleddfu straen trwy drafod problemau yn agored, darparu help i adeiladu cyfeillgarwch newydd a mynd i’r afael ag unigrwydd a chefnogaeth i’w cymryd. mwy o reolaeth dros eu hiechyd a'u lles eu hunain.

Y gobaith hefyd yw y bydd y prosiect yn arwain at fuddion eraill fel gostyngiad mewn afiechydon cardiofasgwlaidd, gordewdra, cwympiadau a thorri breuder ynghyd â lleihau'r angen am feddyginiaeth.

Gan weithio ochr yn ochr â'r elusen lles Action for Elders, Gwasanaethau Cymunedol a Gwirfoddol Abertawe (SCVS) ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, mae Clwstwr Iechyd y Bae ar hyn o bryd yn datblygu rhaglen wythnosol ar draws pum cartref gofal yn ardal Abertawe, wedi'i hwyluso gan dîm arbenigol, gyda chefnogaeth gan wirfoddolwyr a staff cartrefi gofal.

Dywedodd Anne Faulkner, Cyfarwyddwr Datblygu Ymddiriedolaeth Gweithredu ar gyfer Blaenoriaid: “Pan fydd pobl yn symud i gartref gofal, gallant roi'r gorau i wneud y tasgau beunyddiol syml sy'n gwella eu symudedd, fel gwaith tŷ neu siopa am nwyddau, a threulio cyfnodau hir yn eistedd.

“Mae hyn yn aml ynghyd â theimladau o alar yn dilyn profedigaeth partner neu golli eu cartref, gan arwain at ddirywiad cyflym mewn iechyd a lles.

“Gweledigaeth ein partneriaeth yw helpu i wneud y profiad o fyw mewn cartref gofal yn un cadarnhaol ar gyfer lles corfforol, cymdeithasol a meddyliol preswylwyr.”

Tai Chi for care homes O wahodd y gymuned i gymryd rhan, ychwanegodd: “Byddwn hefyd yn cefnogi hyn trwy gynnwys ffrindiau a theulu yn y sesiynau, a hyfforddi gwirfoddolwyr cymunedol a all gefnogi’r preswylwyr rhwng y sesiynau wythnosol.

“Ein nod yw agor cartrefi gofal fel canolfannau i'r gymuned ehangach gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a chymdeithasol, yn enwedig ffrindiau a theulu preswylwyr cartrefi gofal a phobl hŷn sy'n byw yn agos at y cartrefi gofal.”

Dywedodd Kirstie Truman, o Feddygfa St Thomas: “Mae gwella cydbwysedd, symudedd a lles ymhlith y boblogaeth oedrannus yn Iechyd y Bae yn allweddol wrth wella ansawdd bywyd a lleihau’r effaith ar wasanaethau iechyd. Ac mae gweithio gyda Action for Elders wedi tynnu sylw at fanteision dull cydweithredol o wella gofal cleifion.”