Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newidiadau i drefniadau ymweld Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

21ain Medi 2020

Mewn ymateb i'r cynnydd mewn achosion Coronafeirws yng Nghymru, rydym yn gwneud newidiadau i drefniadau ymweld ar gyfer cleifion mewnol yn ein gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Pwrpas y newidiadau hyn, ar unwaith, yw amddiffyn ein cleifion, gyda'r mwyafrif yn agored i niwed oherwydd eu hoedran neu eu cyflyrau meddygol.

Bydd ymweld â'r awyr agored trwy apwyntiad (ac yn amodol ar argaeledd staff ac amodau tywydd) yn parhau.

Fodd bynnag, ni allwn drefnu ymweliadau dan do mwyach, oherwydd y risg i gleifion.

Dywedodd Stephen Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

“Rydyn ni'n ymwybodol o'r cynnydd mewn heintiau Covid-19 mewn rhannau o Gymru sy'n arwain at gloeon lleol ac rydyn ni am weithredu'n gynnar i ddiogelu ein cleifion bregus gymaint â phosib.

“Ni fydd yn bosibl ymweld dan do mwyach, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol neu esgusodol lle bernir ei fod er budd gorau claf unigol.

“Byddwn yn parhau i gefnogi ymweld yn yr awyr agored lle bo hynny'n bosibl, a hefyd yn cefnogi dulliau digidol o ymweld â rhithwir - er enghraifft defnyddio ipads ac apiau - a hefyd annog galwadau ffôn.

“Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond gobeithio bod teuluoedd a ffrindiau yn deall y rhesymau pam mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cleifion.”