Neidio i'r prif gynnwy

Newid y llyw ar gyfer CAC Clwstwr Cwmtawe

Efallai ei bod wedi ffarwelio ond mae Anne Robinson wedi bod yn unrhyw beth ond y cyswllt gwannaf o ran hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol o fewn Clwstwr Cwmtawe.

Mae Anne, sydd wedi bod yn Gydlynydd Ardal Leol (LAC) ar gyfer Llansamlet a Bonymaen am y ddwy flynedd ddiwethaf, wedi derbyn swydd debyg yng Nghlwstwr Llwchwr.

Uchod: Mae cydlynydd ardal leol Clwstwr Cwmtawe, Anne Robinson, yn wynebu her newydd

Mae gan LACs y dasg o frwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd trwy helpu unigolion a chymunedau i ddod yn fwy hyderus, cysylltiedig, iach a gwydn.

Gan egluro ei rôl dywedodd Anne: “Fel cydlynydd ardal leol, rwy’n cefnogi pobl a allai fod yn wynebu heriau - gallai fod yn rhywun sydd wedi colli rhywun annwyl ac sy’n ei chael yn anodd dod i delerau â’u colled, yn berson y mae ei iechyd yn eu hatal rhag gwneud y pethau roeddent yn eu caru neu efallai unigolyn sy'n teimlo'n unig ac yn ynysig - mae'r rhain yn sefyllfaoedd y gall unrhyw berson gael eu hunain ynddynt.

“Gan weithio yn y gymuned fel pwynt cyswllt hygyrch lleol, gallaf gynnig cefnogaeth tymor byr i unigolion a allai fod angen gwybodaeth neu help i adeiladu cysylltiadau, neu gynnig cefnogaeth tymor hwy i bobl sy'n wynebu heriau mwy. Gallaf helpu pobl i gael gafael ar wybodaeth, gan eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus. "

Dywedodd Anne, sydd eisoes yn ei swydd newydd yng Nghlwstwr Llwchwr, sy'n cynnwys ardaloedd Grovesend, Penyrheol a Loughor yn Abertawe, fod LACs wedi cynnig cefnogaeth hanfodol yn ystod y broses gloi.

Meddai: “Mae fy amser yn Llansamlet a Bonymaen wedi bod yn un hapus iawn ac rwy’n teimlo’n ffodus fy mod wedi cwrdd â chymaint o bobl ryfeddol. Byddaf yn cymryd llawer o atgofion hapus gyda mi o sut, yn ystod yr amseroedd hynod heriol hyn yr ydym i gyd yn byw ynddynt ar hyn o bryd, mae'r cymunedau wedi tynnu at ei gilydd i ofalu am ein gilydd. "

Mae'r gwaith rhagorol a gychwynnwyd gan Anne yn cael ei wneud gan ei disodli, Ian Miller (yn y llun isod), sy'n cyrraedd gyda bagiau o brofiad.

Ian Miller

Meddai: “Mae Anne wedi bod yn wych yn y rôl hon yn ystod y blynyddoedd diwethaf a byddaf yn sicr yn manteisio ar ei gwybodaeth wrth symud ymlaen.

“Ar ôl gweithio’n bennaf gyda theuluoedd plant ifanc dros yr 16 mlynedd diwethaf rwy’n edrych ymlaen at ehangu fy ngwybodaeth a’m profiad trwy gwrdd a gweithio ochr yn ochr â phob aelod o gymunedau Llansamlet a Bonymaen.

“Mae cryfder y gymuned a’r cyfleoedd sydd ar gael yn yr ardaloedd y soniaf amdanynt yn amlwg i’w gweld ac rwy’n siŵr, wrth i gyfyngiadau cloi i lawr, esmwytho hyd yn oed yn fwy ymwybodol o bopeth sydd gan ein cymunedau a’n preswylwyr i’w gynnig.

“Rwy’n gobeithio dros y misoedd nesaf y bydd pobl yn dod yn fwyfwy ymwybodol o fy mhresenoldeb yn yr ardal ac y byddant yn bachu ar y cyfle i fy stopio am sgwrs ac wrth wneud hynny ymhellach fy nealltwriaeth a’m gwybodaeth o’r gymuned a’i thrigolion.”

Dywedodd Dr Iestyn Davies, Arweinydd Clwstwr Cwmtawe: “Ar ran clwstwr Cwmtawe hoffwn ddymuno’n dda i Anne ar ei hymdrechion yn y dyfodol a diolch iddi am ei hymgysylltiad a’i hymroddiad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r adborth wedi bod yn hynod gadarnhaol.

“Rwy’n siŵr y bydd Ian yn parhau gyda’r gwaith gwych ac edrychaf ymlaen at ei groesawu i’r clwstwr maes o law.”