Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Moderneiddio ein gwasanaeth cleifion allanol

ystafell aros

Oeddech chi'n gwybod bod dros hanner miliwn o apwyntiadau cleifion allanol yn ein hysbytai ym Mae Abertawe bob blwyddyn? Mae'r mwyafrif o'r rhain (tua 340K) yn gleifion sy'n cael eu galw yn ôl am apwyntiadau dilynol.

Ond bob mis nid yw dros 2,000 o gleifion yn dod i'w hapwyntiadau. Mae hynny'n ddraen ddrud ar adnoddau'r GIG ac, yn bwysicach fyth, yn gwastraffu slotiau y gellid fod wedi'u cynnig i eraill.

Hefyd, ni allwch drin sedd wag.

Mae ein system cleifion allanol gyfredol wedi bod ar waith ers blynyddoedd lawer, felly rydym yn cydnabod bod gwir angen ei hailwampio a'i moderneiddio. Rydym am ei gwneud yn fwy cyfleus ac effeithiol i chi - trwy wneud y gorau o arfer gorau, technoleg newydd a systemau cyfathrebu effeithiol.

Rydym yn gwybod y gall fod yn rhwystredig cael ein galw am archwiliad arferol; gorfod cymryd diwrnod i ffwrdd o'r gwaith a / neu wneud trefniadau teithio neu ofal plant, ac ati, dim ond i fod i mewn ac allan mewn eiliadau fel popeth yn iawn.

Neu hyd yn oed os yw'ch triniaeth yn cael ei haddasu, a oedd gwir angen i ni eich rhoi trwy'r holl anghyfleustra hwnnw? A allem reoli eich gofal cleifion allanol mewn ffordd arall yn y dyfodol?

A beth am yr effaith ar ein hamgylchedd gyda channoedd o filoedd o deithiau ceir lleol yn mynd â chleifion i apwyntiadau (peidiwch â meddwl am y parcio!)

Ydych chi'n cofio'r pobl sy ddim wedi dod? Mae cyfran deg yn gleifion sy'n pleidleisio â'u traed oherwydd eu bod yn teimlo nad oes angen iddynt ddod yn ôl i'n gweld.

Bydd bob amser angen i rai cleifion dderbyn eu hapwyntiadau cleifion allanol yn y ffordd draddodiadol. Ond i lawer o rai eraill, mae yna ddewisiadau amgen rydyn ni'n edrych arnyn nhw, a fyddai nid yn unig yn lleihau'r ffactor anghyfleustra ond mewn sawl achos yn gwella gofal.

Rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithio ar welliannau, ac yn y dyfodol byddwch chi'n gweld mwy a mwy o bethau fel defnyddio technoleg i gael mynediad at wasanaethau, rhith-glinigau ac ymgynghoriadau ffôn neu Skype.

Byddwn hefyd yn annog mwy o hunanreolaeth ar rai cyflyrau, fel y gallwch gael mynediad atom pan fydd gwir angen, yn hytrach na mynychu ar ddyddiad arferol yn y dyddiadur yn unig.

Ond ar hyn o bryd mae gennym ddau ofyn mawr:

Yn gyntaf - os oes gennych apwyntiad cleifion allanol ond nad ydych yn dod, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda. Yna gallwn gynnig y slot hwnnw i rywun arall, ac nid yw'n gwastraffu adnoddau. Mae rhoi gwybod i ni na allwch ddod hefyd yn lleihau'r risg y cewch eich tynnu oddi ar ein rhestr. (Efallai eich bod wedi gweld stori yn y newyddion am hyn yn ddiweddar: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49263455 - gwefan allanol yw hyn, ac yn anfoddus dyw e ddim ar gael yn yr iaith Cymraeg)

Yn ail - os ydych chi am rannu'ch syniadau ar wella gofal cleifion allanol, rhannwch ef gyda ni. Eich gwasanaethau chi yw hyn, ac rydym angen chi ar y tîm dylunio I wneud gwelliannau gyda'ch gilydd. E-bostiwch ni ar: SBU.OutpatientProject@wales.nhs.uk

Mae Dr Phil Coles, sef yr arweinydd clinigol ar gyfer y rhaglen foderneiddio cleifion allanol, hefyd wedi egluro peth o’r meddwl y tu ôl i’r hyn rydym yn ei wneud yn y fideo byr  hwn gyda is-deitlau.

Diolch, ac edrychwn ymlaen at glywed gennych!