Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Man gollwng newydd ar gyfer fframiau cerdded a baglau diangen

Isod: Tu-allan y man gollwng yn Ysbyty Singleton.

Mae cynnydd yn yr offer ysbyty sydd i'w gael mewn gweithfeydd ailgylchu, eu hanfon i safleoedd tirlenwi neu hyd yn oed eu gwerthu mewn gwerthiannau cist car a siopau elusennol wedi arwain Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i weithredu.

Physiotherapy Technician Allison Rewbridge.

Bellach gellir gollwng fframiau cerdded a baglau diangen a gyhoeddir gan unrhyw ysbyty mewn man sydd wedi'i ddynodi'n arbennig yn Ysbyty Singleton yn Abertawe ar unrhyw adeg.

Ac, i'w gwneud mor hawdd â phosibl i'r cyhoedd, gellir cyrchu'r man gollwng tan 8pm, gyda'r gallu i barcio y tu allan ar gyfer gollwng yn unig.

Os bydd y symud yn llwyddiant, bydd pwyntiau gollwng pellach yn cael eu datblygu mewn ysbytai eraill.

Dywedodd y Pennaeth Ffisiotherapi, Ruth Emanuel: “Nid oes ots ble cawsant eu cyhoeddi, bydd unrhyw adran ffisio yn eu cael yn ôl, ond rydym wedi nodi ardal benodol yn Singleton lle gellir eu gollwng ar unrhyw adeg.”

Ychwanegodd Kath Laws, prif ffisiotherapydd y tîm: “Rydyn ni’n credu bod pobl naill ai ddim yn ymwybodol y gallan nhw ddychwelyd eitemau i’r ysbytai neu’n methu eu dychwelyd gan fod y parcio mor anodd.

“Gellir dychwelyd cymhorthion cerdded i unrhyw adran ffisiotherapi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ond bydd man gollwng newydd yn Singleton, y gellir ei gyrchu y tu allan i oriau ac sy'n hawdd ei gyrchu heb orfod parcio.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn annog pobl i ddychwelyd yr eitemau atom ni.”

Dangosodd ffigurau a gyhoeddwyd gan 66 o Ymddiriedolaethau GIG Lloegr yn gynharach eleni nad yw 80% o gymhorthion cerdded yn cael eu dychwelyd, sy’n golygu bod gwerth oddeutu £ 11 miliwn o offer yn hel llwch yng nghartrefi pobl neu’n cael ei ddympio mewn safleoedd tirlenwi.

Gellir dyrannu fframiau cerdded, baglau, ffyn cerdded a chadeiriau olwyn a ddychwelir i'r adran i gleifion eraill, a gellir anfon unrhyw rai nad ydynt yn addas at ddefnydd y GIG at bartneriaid yr adran yn Syria i'w defnyddio yno.

Dywedodd Alison Rewbridge, technegydd ffisiotherapi: “Rydw i wedi darganfod fframiau cerdded mewn siopau elusennol, lle maen nhw wedi cael eu cymryd ar ôl clirio tai.

“Dywedais wrth un perchennog siop mai eiddo’r GIG oedd y ffrâm gerdded yn ei siop ac y dylid bod wedi ei rhoi yn ôl.

“Ond doedd ganddo ddim syniad ble i fynd ag e, dyna pam mae cymaint yn gorffen mewn siopau elusennol neu, yn waeth, mewn safleoedd tirlenwi.

Mewn ymgais bellach i annog pobl i ddychwelyd offer nad oes eu hangen arnynt i'r ysbyty mwyach, mae'r adran bellach yn defnyddio sticeri plastig ar bob teclyn sy'n nodi o ble maen nhw'n dod a sut i'w dychwelyd.

Chwith: Ffisiotherapydd Nicola Cochrane y tu allan i'r man gollwng.

Mae'r man gollwng yn Ysbyty Singleton wedi'i farcio'n glir, gyda saethau'n pwyntio o'r brif ddesg dderbyn ffisiotherapi. Gall cleifion sy'n gollwng yn parcio'n fyr yn y lleoedd anabl ger y gylchfan.

Dywedodd Kath Laws: “Mae ein cydweithwyr ym Morriston yn edrych ar gynllun tebyg, ond am nawr ni allaf bwysleisio digon nad oes ots a ddaeth y cymorth cerdded oddi yma yn wreiddiol, byddwn yn barod i’w gymryd yn hytrach na gweld miliynau o bunnoedd yn llythrennol yn eistedd mewn safleoedd tirlenwi.

“Hyd yn hyn rydym wedi arbed tua £ 4,000 i'r GIG trwy ein hymdrechion ailgylchu."