Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r pen yn wirioneddol gryfach na'r cleddyf ar gyfer claf Bae Abertawe

John Talbot

Rydyn ni i gyd yn ei wneud o bryd i'w gilydd ond os yw John Talbot yn camosod ei ben yna fe all golli ei fywyd.

Rydych chi'n gweld, nid yw’n ben cyffredin gan ei fod yn cynnwys chwistrell sy'n rhoi chwistrelliad achub bywyd o Firazyr.

Mae gan y dyn 65 oed gyflwr prin sy'n chwyddo ei lwybrau anadlu yn gyfyngedig ond mae chwistrelliad cyflym gyda'i ben meddygol yn cywiro'r sefyllfa gan atal mygu.

Daethwyd â'r realiti llwm adref iddo ychydig wythnosau yn ôl pan gafodd ei ruthro i Ysbyty Treforys, ar ôl y fath bennod, a dywedwyd wrth ei wraig am baratoi ei hun ar gyfer 'galwad ffôn yng nghanol y nos' wrth i’r doctoriaid rhoi dim ond siawns 50 50 o ddeffro o’r coma ysgogedig cafodd ei roi i mewn.

Diolch byth iddo oroesi a gwnaed diagnosis o'r cyflwr anhysbys, a oedd wedi ei boeni am y 9 mis diwethaf, a rhoddwyd y rhwymedi.

Mae Mr Talbot wedi penderfynu rhannu ei stori ddramatig er mwyn diolch i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a dywedodd wnaeth achub ei fywyd.

Gelwir y cyflwr prin yn Angioedema Caffaeledig a dim ond un o bump o bobl sy'n byw gydag ef yng Nghymru ar hyn o bryd yw Mr Talbot.

Gan egluro sut cafodd y diagnosis, dywedodd: “Sylwais ar ychydig o chwydd ar fy ngwefus ond doeddwn i ddim yn meddwl gormod ohono ac es i i’r gwely. Daeth yn enfawr dros nos.

“Roeddwn yn pendroni a ddylwn fynd at y meddyg ai peidio pan ddechreuais deimlo chwydd yn fy ngwddf, felly penderfynais fynd yn syth i’r ysbyty.

“Gan nad oeddwn yn meddwl ei bod yn ddiogel gyrru, cynigiodd fy ffrind fynd â mi ond tra roeddwn yn aros iddo gael ei gar, dechreuais gael trafferth yn anadlu. Mae gen i ddiabetes hefyd a aeth i mewn i sbin pan gefais boenau yn yr abdomen ac aeth fy mhwysedd gwaed trwy'r to.

“Galwodd fy ngwraig am ambiwlans, a ddaeth yn syth gyda rhai parafeddygon. Fe wnaethant roi rhywfaint o gymorth cyntaf imi cyn fy rhuthro i'r ysbyty. ”

Aed â Mr Talbot i'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Meddai: “Fe wnaethant edrych i lawr fy ngwddf a chanfod bod fy holl lwybrau anadlu wedi chwyddo. Bryd hynny, fe wnaethant benderfynu bod angen iddynt fy rhoi mewn coma ysgogedig.

“Doeddwn i ddim yn gwybod hyn ar y pryd ond dywedon nhw wrth fy nheulu ei bod hi’n 50:50 a fyddwn i’n goroesi neu beidio. Fe wnaethant gynghori fy ngwraig i fod yn barod i dderbyn galwad ffôn ganol y nos, felly roedd yn waeth i'm teulu, gan fy mod allan ohoni.

“Ar ôl i mi ddod o gwmpas roeddwn yn rhithweld ac roedd fy meddwl ar hyd a lled y lle am ychydig o ddyddiau.

“Pan oeddwn i yn yr ambiwlans roeddwn i’n meddwl fy mod i’n mynd i farw felly doeddwn i ddim yn poeni am Covid. A phan ddes i o gwmpas roeddwn i wedi drysu gormod i boeni ond yn ddiweddarach sylwais fod pawb yn gwisgo PPE ac yn cadw pobman yn lân felly roeddwn i'n teimlo'n ddiogel. ”

John Talbot 2 Yn ffodus goroesodd Mr Talbot ac roedd meddygon yn gallu mynd at wraidd ei broblemau.

Meddai: “Roeddwn i wedi bod yn cael poenau yn yr abdomen a daeth fy wyneb yn chwyddedig ymlaen ac i ffwrdd am 9 mis cyn y bennod ond roedd fy meddyg methu wneud diagnosis o’r broblem.

“Roedd y meddygon yn yr ysbyty o’r farn ei fod yn anhwylder o’r Angioedema Caffaeledig ac fe wnaethant anfon i’r Adran Imiwnoleg yn Ysbyty’r Mynydd Bychan yng Nghaerdydd lle roeddent yn gallu gwneud diagnosis i gadarnhau’r diagnosis.

“Fe ddywedon nhw wrtha i fy mod i’n un o ddim ond pump o bobl yng Nghymru sydd â’r cyflwr.”

O'r driniaeth, dywedodd: “Fe wnaethant roi beiro arbennig i mi sy'n caniatáu imi roi pigiad i mi fy hun pe bawn i'n teimlo bod pennod yn dod ymlaen eto. Rwyf wedi ei ddefnyddio unwaith ers i mi ddod allan o'r ysbyty, ar gyfer pwl difrifol iawn o boen yn yr abdomen a fyddai wedi anfon fy niabetes i sbin - roedd jabbio fy hun wedi toddi'r boen i ffwrdd mewn munudau ac wedi fy nghadw allan o'r ysbyty.

“Ni allaf ddiolch digon iddynt am ddarganfod y broblem a darparu fy mhen achub bywyd i mi.

“Rwyf am ddiolch i bawb a helpodd fi o’r staff ambiwlans a pharafeddygon i feddygon a nyrsys ED ac ICU yn Ysbyty Treforys - yn bendant arbedodd y GIG fy mywyd.

“Roedd staff yr ysbyty yn wych, yn frodorol ac yn broffesiynol iawn wrth edrych ar ôl fy anghenion.“

Roedd hefyd yn awyddus i ychwanegu ei fod yn teimlo'n ddiogel rhag Covid-19 yn yr ysbyty gyda'r mesurau yn cael eu cymryd.

Meddai: “Pan oeddwn i yn yr ambiwlans roeddwn i’n meddwl fy mod i’n mynd i farw felly doeddwn i ddim yn poeni am Covid. A phan ddes i o gwmpas roeddwn i mewn gormod o boen i boeni ond yn ddiweddarach sylwais eu bod i gyd yn gwisgo PPE ac yn cadw pobman yn lân felly roeddwn i'n teimlo'n ddiogel. ”