Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae'r gwasanaeth seiciatryddol yn derbyn achrediad mawreddog

Uchod o'r chwith i'r dde: Sherri Harris, cynghorydd ‘in reach’; Sarah Sims, nyrs cyswllt iechyd meddwl; Stuart Davies, hyfforddwr technegol therapi galwedigaethol; Dr Natalie Hess, seiciatrydd ymgynghorol; Devlyn Evans, nyrs glinigol arbenigol; Dr Mini Manoj, seiciatrydd ymgynghorol a Clare Pressdee, rheolwr seiciatreg cyswllt.

Tîm arbenigol wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys yw'r unig un yng Nghymru i gael ei achredu gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae'r Adran Seiciatreg Gyswllt yn helpu cleifion ag ystod eang o faterion iechyd meddwl, gan gynnwys dementia.

Mae'n gweithio gyda phobl sydd wedi cael eu cyfeirio o'r Adran Achosion Brys neu ward yn ysbytai Treforys, Singleton, Castell-nedd Port Talbot a Gorseinon.

Cwrdd â'r tîm - gweler diwedd y rhyddhau i gael y pennawd llawn.

Ers i’r adran ehangu yn 2016, mae’r tîm amlddisgyblaethol wedi bod yn gweithio i gyflawni achrediad Canolfan Gwella Ansawdd y coleg.

I wneud hyn, bu'n rhaid iddo ddangos safonau uchel yn gyson a gwneud sawl newid i wella ansawdd y gwasanaeth a gynigir.

Mae lefelau staff wedi cynyddu ac mae cwmpas gwasanaethau'r adran wedi'i ehangu.

Mae bellach ar agor am gyfnod hirach hefyd, gyda staff yn gweithio rhwng 7am a 10pm, saith diwrnod yr wythnos, i helpu'r rhai sy'n cael eu cyfeirio ag anghenion gofal iechyd meddwl.

Ond ni fyddai wedi bod yn bosibl cyflawni'r achrediad gwerthfawr heb gefnogaeth staff mewn adrannau eraill.

Dywedodd Devlyn Evans, nyrs glinigol arbenigol, “Nid ein tîm ni yn unig sydd wedi cyfrannu at yr achrediad hwn. Mae staff ar draws y bwrdd iechyd wedi bod yn hynod o ddefnyddiol.

“Roedd un o’r meini prawf  y bu’n rhaid i ni eu bodloni yn golygu ein bod yn cael ystafell breifat yn yr Adran Achosion Brys ar gyfer asesiad seiciatryddol.

“Mae lle yn gyfyngedig iawn yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Treforys ond fe wnaethant greu ystafell benodol ar gyfer asesiadau iechyd meddwl.

“Nawr gallwn siarad â chleifion i ffwrdd o bobl eraill, gan barchu eu preifatrwydd a’u hurddas.

“Rydyn ni wedi cael derbyniad cadarnhaol iawn o'n gwaith mewn man arall ar draws y bwrdd iechyd hefyd. Maent yn gwerthfawrogi ein mewnbwn ac rydym yn eu gwerthfawrogi fel ein bod mor gartrefol i ni. "

Dywedodd Clare Pressdee, Rheolwr Seiciatreg Cyswllt: “Mae'r tîm cyfan mor falch o gyflawni'r achrediad hwn.

“Roeddem yn wasanaeth newydd pan wnaethom osod y nod hwn ac mae angen llawer o waith i fodloni rhai meini prawf o'r diwrnod cyntaf.”

Mae'r cyflawniad yn golygu bod staff bellach yn rhan o rwydwaith achredu. Bydd hyn yn eu gweld yn ymweld â gwasanaethau cyswllt eraill yn y DU ac yn dod â'r syniadau newydd gorau ar gyfer gofal iechyd meddwl yn ôl i Fae Abertawe.