Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae'r gaeaf yn dod: Ymunwch â'n brwydr yn erbyn ffliw

Mae'r gaeaf yn dod ac felly mae'r ffliw hefyd, a dyna pam mae arf newydd wedi'i ddadorchuddio yn y frwydr yn erbyn y firws a allai fod yn farwol.

Mae Brenin y Gogledd wedi ymuno â rhengoedd diffoddwyr ffliw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe eleni mewn ymgais i annog cymaint o bobl â phosibl i gael y brechiad.

Mae'r dynwaredwr proffesiynol Jon Snow, yn y llun uchod, yn serennu mewn cyfres o fideos cyfryngau cymdeithasol byr, ac bosteri sy'n manteisio ar boblogrwydd cyfres deledu epig Game of Thrones ac ymadrodd bachog y cymeriad arwrol, "Mae'r gaeaf yn dod"

Cynhyrchwyd pob un o'r rhain yn gyfan gwbl gan staff y bwrdd iechyd.

Gan ddefnyddio delweddaeth a deialog sy'n atgoffa rhywun o'r sioe ffantasi wyth tymor gyda ffliw yn chwarae'r dihiryn yn lle'r Night King a'r White Walkers, mae ein harwr yn annog y rhai mewn grwpiau sydd mewn perygl i ymuno â'i frwydr trwy sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn.

Cynhyrchwyd cyfres o bosteri sy'n defnyddio'r un ddelweddaeth hefyd.

Dywedodd y Prif Weithredwr Tracy Myhill, yn y llun isod gyda'n dynwaredwr, ei bod yn gobeithio y bydd pobl yn mwynhau ac yn cefnogi'r ymgyrch wrth wrando ar ei neges ddifrifol.

“Er gwaethaf yr hyn y mae llawer o bobl yn ei gredu, mae’r ffliw yn waeth o lawer nag annwyd gwael a phob gaeaf mae dwsinau o gleifion yn cael eu derbyn i’n hysbytai oherwydd cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â’r ffliw a ffliw, gan gynnwys niwmonia.

“Mae rhai o’r cleifion hyn yn cael gofal dwys ac yn anffodus mae rhai yn marw.

“Ond er gwaethaf y peryglon clir a achosir gan yr hyn sy’n firws anrhagweladwy, nid yw ein cyfraddau derbyn brechiad lle yr hoffem iddynt fod.

“Er na all unrhyw frechlyn fod yn 100 y cant yn effeithiol, mae’r brechiad ffliw wedi’i deilwra’n benodol i dargedu’r pedwar math sy’n debygol o achosi salwch yn ystod y tymor ffliw hwn ac mae’n cynnig yr amddiffyniad gorau.”

Ychwanegodd: “Rydym yn anfon neges gref eleni a gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn ein cefnogi trwy rannu ein negeseuon ymgyrchu ymhell ac agos.

“Rydw i wedi cael fy pigiad fel rydw i'n ei wneud bob blwyddyn. Rydyn ni hefyd eisiau i'n staff amddiffyn eu hunain, fel eu bod nhw'n gallu amddiffyn y bobl rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw a'n cymunedau. ”

Hefyd ymwelodd Jon ag Ysbyty Treforys yn Abertawe i ddechrau'r ymgyrch brechu staff.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 60% o staff rheng flaen i dderbyn y brechiad ffliw.