Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae ysbyty'n elwa gyda llawer o help gan ei ffrindiau!

Diolchwyd i dîm o wirfoddolwyr ymroddedig am flwyddyn epig arall o ymdrechion codi arian ar gyfer Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mae Cynghrair Cyfeillion Port Talbot wedi trosglwyddo mwy na £ 40,000 i'r ysbyty a fydd yn cael ei ddefnyddio i brynu offer ychwanegol, fel cadeiriau olwyn ychwanegol, cadeiriau arbenigol a beic ymarfer corff i gleifion strôc, sy'n gwneud bywyd ychydig yn haws i staff. a chleifion.

Fel diolch, gwahoddwyd y ffrindiau i gwrdd â staff yn yr ysbyty i glywed drostynt eu hunain sut mae eu rhoddion wedi gwneud gwahaniaeth go iawn.

Dywedodd Vicky Weekes, sy’n cadeirio’r grŵp a sefydlodd ei thad: “Dechreuwyd y sefydliad ym 1953 gan fy nhad, Roy Hamer.

Port Talbot League of Friends Chwith: Susan Jones, dde, a Vicky Weekes

“Deuthum yn gadeirydd yn fuan ar ôl iddo farw.

“Roeddwn i’n nyrs pan oeddwn i’n gweithio ac mae’n braf gallu rhoi rhywbeth yn ôl.

“Rydyn ni wedi codi dros £ 40,000 eleni.

“Mae gennym ni sioe ffasiwn, ocsiwn, rydyn ni'n cynnal casgliadau bwced mewn archfarchnadoedd, stondin yn yr ysbyty, sy'n gwerthu eitemau a roddwyd.

“Rydyn ni'n mynd i unrhyw le ac yn gwneud unrhyw beth, ac mae ein ffair, hyd yma, wedi codi £22,000 ond mae gennym ni arian yn dod i mewn o hyd.”

Dywedodd pennaeth gwasanaethau gweithredol yr ysbyty, Susan Jones: “Mae’n fraint fawr gennym gael Cynghrair Cyfeillion Port Talbot yn ein cefnogi trwy ddarparu eitemau ychwanegol sydd o fudd i gleifion a staff.

“Maen nhw'n gwneud ymdrech aruthrol flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae wir yn gwneud gwahaniaeth i'r gofal rydyn ni'n ei ddarparu.

“Er fy mod yn dweud diolch bob tro y byddaf yn cwrdd â nhw, rwy’n credu ei bod yn bwysig bod tîm ehangach yr ysbyty yn dod ac yn dweud diolch, ac yn dangos ac yn dweud ar gyfer beth y defnyddir y pecyn hwnnw.

“Mae'n wir yn cael ei roi ar waith.”

Cyfarfu Sarah Lewis (yn y llun isod ag aelod o'r ffrindiau), ffisiotherapydd yn yr ysbyty, â'r ffrindiau i arddangos beic ymarfer corff arbennig.

Meddai: “Rydyn ni wedi ei ddefnyddio ar y ward gyda’r cleifion strôc ac mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth helpu i gael eu lefelau ffitrwydd yn ôl i fyny.

“Mae llawer ohonyn nhw wedi bod yn eithaf sâl ac yn y gwely am amser eithaf hir felly fe wnaethon nhw golli llawer o’u màs cyhyrau a’u ffitrwydd, felly doedden nhw ddim yn goddef llawer o ffisio.

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn bendant. Mae wedi bod o gymorth mawr i'r cleifion ar y ward ac mae'n helpu i'w cael allan o'r ysbyt

“Mae'n costio llawer o arian, felly rydyn ni'n ddiolchgar iawn.”

                     Port Talbot League of Friends 3 Dywedodd Tracey Whiteman, rheolwr porthi dros dro yn yr ysbyty: “Roedd gennym 11 cadair olwyn, sy’n helpu gyda’n hamseroedd ymateb o ran symud cleifion oherwydd mae gennym ni ddigon ar gael bellach i’n po

“Mae'r ffrindiau'n gwneud gwaith gwych, ni fyddem yn gallu gwneud hanner yr hyn rydyn ni'n ei wneud oni bai amdanyn nhw a'r arian maen nhw'n ei godi i helpu'r ysbyty. Maen nhw'n hollol wych. ”