Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae ymwelwyr yn cael profiad ymarferol mewn Diwrnod Agored

Morriston Hospital open day 1

Morriston Hospital open day 5 Cefnogwyd y digwyddiad yn dda gan aelodau o'r cyhoedd a gafodd gyfle i siarad â staff ysbytai a chael profiad ymarferol o rai o'r gweithdrefnau y maent yn eu cyflawni.

Roedd cynrychiolwyr y gwasanaethau brys, gan gynnwys yr heddlu a’r gwasanaeth tân, hefyd wrth law i sgwrsio ag ymwelwyr, fel yr oedd Ambiwlans Awyr Cymru a meddygon hedfan Cymru, y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys.

Ac roedd hyd yn oed arddangosfa o bethau cofiadwy, trwy garedigrwydd cabinet ‘chwilfrydedd’ 12-drôr wedi’i lenwi â phob math o bethau cofiadwy rhyfedd a rhyfeddol o hanes gofal iechyd yr ardal.

Dywedodd Kathryn Lewis, uwch reolwr adnoddau dynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Syniad y diwrnod agored yw ymgysylltu â’n cymunedau i arddangos peth o waith yr ysbyty.

Morriston Hospital open day 2 “Cawsom arddangosfeydd gwych gan nifer o adrannau gan gynnwys fferylliaeth, radioleg, dieteg, adran achosion brys, theatrau a’r gwasanaeth dadebru, yn ogystal â’r heddlu, y gwasanaeth tân, Ambiwlans Awyr Cymru a meddygon meddygol.

“Roeddem hefyd yn falch o gael cefnogaeth sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Canolfan Gofalwyr Abertawe a’r Clwb Rotari.

“Roedd ymwelwyr yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol fel mewndiwbio, dadebru ac roedd ganddyn nhw gyngor ar fwyta'n iach a phwysigrwydd hylendid dwylo.”

Morriston Hospital open day 3 Ychwanegodd y byddai'r digwyddiad yn cael ei gynnal eto'r flwyddyn nesaf.

“Yn dilyn llwyddiant diwrnod agored cyntaf y llynedd cawsom adborth cadarnhaol gan ymwelwyr a chyfranogwyr ac rydym yn gobeithio gwneud hwn yn ddigwyddiad blynyddol.”

Dywedodd Sue Jones, addysgwr clinigol: “Roedd yn galonogol iawn gweld cymaint o rieni eisiau i’w plant fod yn ymwybodol o bwysigrwydd hylendid dwylo.”

Morriston Hospital open day 4 Er bod Victoria Marie, cyd-gyfarwyddwr GetYourBellyOut o Abertawe, sy’n cefnogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan Glefyd Crohn a cholitis briwiol: “Roedd yn hynod ddiddorol gweld yr holl wahanol adrannau yn cael eu harddangos ac yn wych gweld sut y gallai pobl gael profiad ymarferol. ”