Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae ymgyrchwyr Gwasanaeth Anaf yr Ymennydd yn gobeithio bod eu llais yn cael ei glywed

Flash mob 1

Uchod: Mae flash mob yn torri i mewn i'r Senedd yng Nghaerdydd mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o ddarpariaeth anafiadau i'r ymennydd yng Nghymru.

Mae lleisiau gweithwyr a chleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymuno i ganu’r anthem Les Miserables, 'Do you hear the people sing?', mewn ymgais i hyrwyddo ymwybyddiaeth o anafiadau i'r ymennydd a gwasanaethau adsefydlu niwro ledled Cymru.

Flah Mob 4 Tua 120 o staff, cleifion ac aelodau teulu o'r Gwasanaeth Seicoleg Niwro Rhanbarthol ac Anaf i'r Ymennydd wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys, a gymerodd ran yng nghynulliad Cymru yng Nghaerdydd, ar ôl ymuno â'r elusen SameYou a sefydlwyd gan seren Game of Thrones, Emilia Clarke.

Mae'r actores o Brydain yn gwybod ei bod wedi dioddef dau waedlif ar yr ymennydd sy'n peryglu ei bywyd yn 2011 a 2013.

Yn ddiweddar mae hi wedi siarad yn gyhoeddus am ei phrofiadau am y tro cyntaf ac wedi anfon neges fideo i'r crynoad.

“Rwy’n gwybod o brofiad personol fod effaith anaf i’r ymennydd yn chwalu.

“Mae adferiad yn hirdymor, a gall fod yn anodd cael gafael ar adferiad. Gall anaf i'r ymennydd fod yn salwch anweledig, ac mae'r pwnc yn aml yn tabŵ.

"Mae angen i ni helpu oedolion ifanc i reoli eu hadferiad a chaniatáu iddyn nhw agor heb ofni stigma na chywilydd."

Meddai: “Tra roeddwn yn gwella, gwelais fod mynediad at raglenni adfer iechyd meddwl a chorfforol integredig yn gyfyngedig ac nid yn fforddiadwy i bawb. Rwy’n benderfynol o helpu."

Flash mob 2 Dyweodd Dr Zoe Fisher, arweinydd adsefydlu niwro cymunedol ym Mae Abertawe: “Rydym wedi ffurfio partneriaeth gyda’r elusen SameYou, a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o anafiadau i’r ymennydd, ac yn arbennig yn tynnu sylw at y ffaith ei fod yn digwydd i bobl ifanc hefyd, oherwydd o lawer o'r amser mae anafiadau i'r ymennydd yn gysylltiedig â strôc a phobl hŷn.

“Rydyn ni hefyd eisiau tynnu sylw at yr anabledd cudd yw anaf i’r ymennydd. Mae pobl yn tueddu i beidio â chael gormod o broblemau corfforol. Efallai y bydd pobl yn methu â chydnabod arwyddocâd eu hanaf, gan wneud pethau hyd yn oed yn anoddach iddynt gael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

“Ar ôl i rywun gael anaf i’w ymennydd, ei weithrediad corfforol a’i weithrediad gwybyddol, y ffordd maen nhw’n meddwl, eu cof, sylw a chanolbwyntio, eu gweithrediad seicolegol a chymdeithasol.

“Mae nhw'n colli eu swydd yn aml, maen nhw'n gallu gyrru'n hirach, maen nhw'n dod yn ynysig yn gymdeithasol, felly ein gwaith ni yw helpu pobl i ailadeiladu eu bywydau.

“Efallai y gallwn eu helpu i fynd yn ôl i’r gwaith, yr un gwaith ag y gwnaethon nhw o’r blaen ond lle bo modd, eu helpu i ailadeiladu bywyd sy’n ystyrlon iddyn nhw.”

O'u noddwr enwog dywedodd: “Mae Emilia Clarke wedi bod yn ddewr iawn wrth adrodd y stori ac mae'n sicr o fod eisiau gwneud ei phrofiad yn ystyrlon.

“Mae hi’n enghraifft dda iawn o’r anabledd cudd. Mae gennym lawer o bobl ifanc yn ein gwasanaeth sy'n dioddef o flinder a blinder eithafol, problemau cof, problemau canolbwyntio, a materion addasu seicolegol enfawr oherwydd eu bod wedi colli'r bywyd a arferai fod dros nos.

"Mae nhw wedi dod i delerau â'r hunaniaeth wahanol mewn rhai ffyrdd, nid nhw yw'r person roedden nhw'n arfer bod."

Ychwanegodd Dr Fisher, a siaradodd yn y digwyddiad yng Nghaerdydd: “Roedd y digwyddiad yn epig. Mae wedi bod mor deimladwy nes bod y Senedd wedi rhoi amser inni godi ymwybyddiaeth.

“Roedd yn foment mor anhygoel a phwerus pan gododd cymaint o bobl ac ymuno â’r fflach mob - roedd y sain a’r angerdd yn yr ystafell yn rhywbeth arbennig mewn gwirionedd. Roeddwn i'n teimlo'n falch o fod yn rhan ohono. ”

Flash mob 3 Dioddefodd Russel Williams (dde), 58 oed o Abertawe, anaf i'w ymennydd a gafwyd yn 2017. Dyma'i stori.

“Cefais waedu ar yr ymennydd ddwy flynedd a hanner yn ôl ond roeddwn yn un o’r rhai lwcus a goroesais. Does gen i ddim syniad beth achosodd hynny, mae na rhwybeth sy’n digwydd i rhai pobl.

“Roeddwn i ffwrdd ar ymarfer corff gyda’r Fyddin Diriogaethol ac es i ‘man down’. Fe wnes i gwympo a dyna ni. Wnes i ddim yn cofio unrhyw beth am bythefnos. Rhuthrasant fi i'r ysbyty a does gen i ddim cof o ddim ohono.

“Yn y dechrau fe wnaeth effeithio arnaf yn ddrwg iawn. Collais fy swydd gyda’r byddin diriogaethol, collais fy nhrwydded yrru, roeddwn yn ffotograffydd priodas felly collais y busnes, ac fe wnaeth effeithio arnaf yn fawr. Es i fynd allan. Rwy'n credu bod y cyfan wedi codi cywilydd arna i.

“Roeddwn i’n arfer bod yn 100 mph, ac es i ddim byd a heb ddim.

“Ac yna fe wnes i gyfeirio at y gwasanaeth anaf i’r ymennydd yn Ysbyty Treforys ac maen nhw wedi rhoi rhywfaint o fy mywyd i yn ôl. Mae'n debyg eu bod nhw wedi achub fy mywyd hefyd, oherwydd roeddwn i mewn lle tywyll go iawn.

“Maen nhw'n eich gwthio ac yn eich gwthio i gymryd rhan mewn cymaint o bethau rwy'n credu bod fy ymennydd yn dechrau gweithio eto. Rwy'n dal i ddioddef colli cof ac mae gen i gwpl o faterion cydbwysedd ond gallaf ddelio â hynny. Rwy'n cerdded, siarad ac anadlu. Dyna'r darn pwysicaf.

“Maen nhw'n hollol wych ac ni allaf eu gwobrwyo ddigon. Pe bawn i erioed wedi ennill y loteri byddwn yn rhoi hanner yr arian i'r adran hon.”