Mae Ward 12 newydd wedd yn ailagor ar ôl tân llynedd

Mae ward yn Ysbyty Singleton a ddifrodwyd yn wael mewn tân fis Mawrth diwethaf yn ailagor, yn dilyn adnewyddiad helaeth.

Dechreuodd cleifion symud yn ôl i Ward 12, ward oncoleg, dros y penwythnos. Roeddent wedi cael eu cartrefu dros dro yn Ward 20 tra bod yr atgyweiriadau'n cael eu gwneud.

Mae Ward 12 wedi cael nid yn unig atgyweirio, ail-addurno ac ailaddurno llawn, ond gosodwyd nenfydau newydd. Roedd rhan o'r gwaith hwnnw'n cynnwys cael gwared ar hen asbestos a osodwyd pan adeiladwyd yr ysbyty ym 1968, a rhoi deunyddiau modern rhag atal tân yn ei le.

Ymestynnwyd y gwaith nenfwd hwn i Ward 11 gyfagos, a oedd, er na chafodd ei ddifrodi gan y tân, yn cynnig cyfle delfrydol i foderneiddio'r ardal honno ar yr un pryd. Mae cleifion o Ward 11 hefyd wedi derbyn gofal mewn rhan wahanol o'r ysbyty tra bod y gwaith wedi bod yn mynd rhagddo, ac yn dychwelyd wrth i'r gwaith hwn gael ei gwblhau.

Mae'r atgyweiriadau i'r Ward 12 a ddifrodwyd gan dân hefyd wedi cynnwys lloriau newydd, weirio trydanol newydd, system alwadau larwm nyrsio newydd, dodrefn a ffitiadau newydd, unedau cegin newydd ac ailaddurno.

Mae gan Ward 12 30 o welyau ac ystafell ddydd, ac mae'n trin cleifion canser nid yn unig o Abertawe ond o bob rhan o Dde Orllewin Cymru. Mae Ysbyty Singleton yn gartref i Ganolfan Ganser De Orllewin Cymru.

Cyfanswm buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y ddwy ward yw £ 3.4m.

Roedd contractwyr yn gweithio saith diwrnod yr wythnos i gwblhau'r gwaith adnewyddu cyn gynted â phosibl oherwydd bod angen rhyddhau'r wardiau amgen yr oedd y cleifion yn eu defnyddio. Roedd hyn nid yn unig oherwydd pwysau gwelyau cyffredinol, ond hefyd gwaith adeiladu arall a oedd yn digwydd yn Ysbyty Singleton a olygai bod angen parhaus am lety hyblyg tra bod y gwaith hwnnw'n mynd rhagddo.

Dywedodd Sian Harrop-Griffiths, Cyfarwyddwr Strategaeth UHB Bae Abertawe:

“Rydyn ni’n falch iawn gyda’r gwaith o ailwampio Ward 12 ar ôl y tân. Bydd yn amgylchedd gwych i gleifion a staff. ”

Dywedodd Jan Worthing, Cyfarwyddwr Ysbyty Singleton:

“Hoffwn ddiolch i gleifion a staff am eu dealltwriaeth a’u cydweithrediad dros yr ychydig fisoedd diwethaf tra bo’r gwaith hwn wedi bod ar y gweill. Nid yw wedi bod yn hawdd, ond gyda phawb yn tynnu at ei gilydd rydyn ni wedi dod trwyddo, ac mae gennym ni ward newydd syfrdanol i gleifion ddychwelyd iddi. ”

Arweiniodd y tân ar Ward 12 fis Mawrth diwethaf at weithredu cynllun tân yr ysbyty yn llwyddiannus a symudwyd pob un o’r 36 claf, a’r staff, yn brydlon ac yn ddiogel. Chafodd neb ei anafu.