Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae tîm dermatoleg Ysbyty Singleton yn ennill gwahoddiad i'r Unol Daleithiau

Mae gwaith tîm dermatoleg Ysbyty Singleton wrth ddefnyddio cofnod meddygol ar-lein newydd i’w gwneud yn fwy cyfleus i’w gleifion gael gafael ar ofal a meddyginiaeth barhaus, wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol.

Ashima Lowe Bydd Dr Ashima Lowe (chwith), cofrestrydd arbenigol mewn dermatoleg, yn annerch Academi Dermatoleg fawreddog America yn ei chynhadledd flynyddol ym mis Mawrth.

Bydd yn siarad am benderfyniad y tîm i gyflwyno system Cleifion Gwybod Gorau (‘Patients Know Best’, neu PKB), sy'n caniatáu i gleifion weld eu canlyniadau gwaed ar-lein, trefnu apwyntiadau a chasglu meddyginiaethau ar amser ac mewn lle sy'n addas iddyn nhw yn hytrach na phoeni am orfod ffitio'u prysurdeb. yn byw o amgylch ymweliadau ysbyty.

Dywedodd Dr Lowe: “Mae’n anrhydedd imi gael fy ngwahodd i wneud cyflwyniad llafar ar ganlyniadau astudiaeth beilot sy’n arloesi gan ddefnyddio clinig rhithwir i ddilyn cleifion sefydlog cronig ar feddyginiaeth systemig.

“Mae gan yr astudiaeth, dan arweiniad Dr Sharon Blackford, dermatolegydd ymgynghorol ac arweinydd clinigol ar gyfer dermatoleg, y potensial i drawsnewid wyneb gwasanaethau dermatoleg traddodiadol yn llwyr, gan ddod â nhw ymhell i mewn i 2020 a thu hwnt.

“Ni fyddai hyn yn bosibl heb waith caled, ymroddiad a gweledigaeth ein tîm dermatoleg rhagorol yn Ysbyty Singleton.”

Dywedodd Dr Sharon Blackford (yn yr ail lun ar y chwith gyda’i dîm isod): “Mae Dr Lowe wedi derbyn papur i’w gyflwyno ar lafar yng nghyfarfod blynyddol Academi Dermatoleg America, a gynhelir yn Denver, Colorado.

“Mae hwn yn gyfarfod mawreddog iawn a dim ond nifer fach iawn o bobl sy'n cael eu derbyn i roi cyflwyniad llafar felly mae'n gyflawniad gwych i Dr Lowe ac i bawb yn yr adran ddermatoleg yn Ysbyty Singleton.”

dermatology team Gan egluro amlinelliad y cyflwyniad, dywedodd: “Mae Dr Lowe yn cyflwyno canlyniadau astudiaeth beilot a ddefnyddiodd y platfform ar-lein PKB i bron â dilyn cleifion ar feddyginiaeth yn hytrach na dod â nhw yn ôl i’r ysbyty i gael apwyntiad bob 12 wythnos.

“Yn lle bod profion gwaed y cleifion yn cael eu gwneud ar amser ac mewn lle sy'n addas iddyn nhw, yna maen nhw'n cysylltu â'r adran trwy PKB ac os yw popeth yn iawn, rhoddir presgripsiwn iddyn nhw ei godi ar y tro sy'n addas iddyn nhw.

“Mae’n rhoi cleifion yn y sedd yrru wrth reoli eu clefyd croen cronig.”

Mae'r system newydd hefyd yn rhyddhau amser i eraill.

“Mae PKB yn caniatáu i'r tîm ryddhau slotiau apwyntiad ar gyfer cleifion eraill. Os ydym yn cofrestru 100 o gleifion i PKB, dyna 300 slot apwyntiad arall y gallwn eu dyrannu i gleifion sydd angen apwyntiadau wyneb yn wyneb. ”

Ychwanegodd Dr Blackford fod y system newydd yn helpu i wneud yr ysbyty'n wyrddach.

Meddai: “Pe bai mwy o dimau a mwy o gleifion yn mabwysiadu’r dull hwn gallai’r bwrdd iechyd leihau ein hôl troed carbon a’r pwysau ar y cyfleusterau parcio ceir.

“Mae cleifion yn aml yn nodi mai dod o hyd i le parcio yw’r rhan fwyaf o straen o fynd i apwyntiad claf allanol.”