Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai

Mae technoleg robotig yn cael ei harneisio i ryddhau fferyllwyr ysbytai i dreulio mwy o amser lle mae eu hangen fwyaf - ar y wardiau.

Wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys, mae'r tîm Gofal Cartref Meddyginiaethau yn rheoli presgripsiynau cleifion allanol ar gyfer pobl â chyflyrau cronig.

Dim ond clinigwyr ysbytai all ysgrifennu'r presgripsiynau hyn, a'u defnyddio ar gyfer cyflyrau sy'n amrywio o ganser i gwynegon.

Mae'r tîm yn rheoli'r presgripsiynau o'r eiliad y cânt eu hysgrifennu, yr holl ffordd trwy eu danfon at ddrws y claf.

Prif lun uchod: Reuben Morgan, rheolwr tîm Gofal Cartref Meddyginiaethau, yn y llun tra bod y feddalwedd yn rhedeg ar y sgrin yn y cefndir.

Rhaid i bob presgripsiwn gael ei ddilysu - ei wirio - gan fferyllwyr ysbytai i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl feini prawf.

Gyda'r gwasanaeth â mwy na 3,400 o gleifion ar ei lyfrau, mae hynny'n ychwanegu at lawer o bresgripsiynau. Ac er ei bod yn ddiymwad o bwysig, mae'r broses yn llafurus, yn llafur-ddwys ac yn undonog.

Nid yw hyn yn gwneud y defnydd gorau o amser, sgiliau a phrofiad y fferyllwyr hyfforddedig hyn.

Gwnaeth y tîm gais llwyddiannus i Arloesi i Arbed, sy'n cefnogi'r potensial i arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ar gyfer prosiect ymchwil a datblygu.

Roedd rhan o hyn yn cynnwys model “prawf o werth” gan ddefnyddio Awtomeiddio Proses Robotig, neu RPA, i wneud defnydd mwy effeithlon o amser fferyllwyr.

Esboniodd rheolwr y tîm, Reuben Morgan: “Mae'r meddyginiaethau ar gyfer afiechydon cronig, difrifol sy'n gwanychu bywyd.

“Heb i’r presgripsiynau gael eu dilysu gan fferyllwyr, nid oes dull cyflenwi arall.

“Ond mae amser ein fferyllwyr yn y sefyllfa orau wrth erchwyn y gwely, gan wneud yr ymyrraeth glinigol honno ac mewn lleoliad clinigol - lle maen nhw'n gwneud y gorau o'u profiad.”

Lluniwyd rhestr fer o gwmnïau arbenigol. Yn dilyn proses ddethol drwyadl, dewiswyd Human + yn y DU fel partner awtomeiddio.

Dywedodd Mr Morgan: “Fe wnaethon ni benderfynu edrych ar gwynegon, yn rhannol oherwydd mai hwn yw’r arbenigedd mwyaf o bell ffordd ar gyfer y math hwn o gyflenwad meddyginiaethau a hefyd oherwydd bod gennym dimau fferylliaeth wedi’u hymgorffori mewn rhiwmatoleg.

“Fe wnaethon ni ddylunio’r hyn a elwir yn ddogfen diffinio proses.

“Roedd hynny'n nodi'n glir yr hyn y mae'r fferyllydd yn ei wneud ac felly beth roeddem yn disgwyl i'r bot ei wneud oherwydd byddai'r bot yn dynwared rôl y fferyllydd yn unig.

“Rydym yn gwybod nad oes gan y bot y blynyddoedd o brofiad a’r cymwysterau sydd gan y fferyllwyr er mwyn gwirio’r presgripsiynau hyn yn glinigol.

“Ond gan ddefnyddio diffiniad y broses, roedd yn gallu gwirio a naill ai dilysu’r presgripsiynau neu beidio eu dilysu, gydag esboniad pam lai.

“Pob presgripsiwn a wiriwyd gan y robot, gwiriodd y fferyllydd hefyd er mwyn sicrhau y glynid wrth yr holl bolisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod y bot yn gwneud yn union yr hyn a ofynasom amdano.”

Cwrdd â'r tîm: Rheolwr Gofal Cartref Meddyginiaethau Reuben Morgan, Rheolwr Gofal Cartref Meddyginiaethau; swyddogion clerigol uwch Pauline Williams, Riley Martin, Dane Davies a Catrin James; arweinydd tîm Claire David; swyddogion clerigol uwch Barbara Jenkins a Lynette Brown.

Defnyddiwyd RPA dros gyfnod o dri mis a ddaeth i ben ym mis Hydref. Dywedodd Mr Morgan y dangoswyd prawf o werth, gyda'r RPA yn cymryd traean o'r amser i wirio presgripsiynau fel y byddai fferyllydd.

“Nid oes ganddo unrhyw ddyletswyddau eraill. Nid yw ei bleeper yn diffodd, nid yw ei ffôn yn diffodd. Nid yw’n tynnu sylw o gwbl, ”meddai.

“Fe all fwrw ymlaen â’r gwaith a phrosesu presgripsiynau yn unol â dogfen diffinio’r broses.

“Mae hwn yn ddull mwy darbodus sy'n rhyddhau ein fferyllwyr i dreulio mwy o amser wrth erchwyn gwely'r claf, gan wneud yr ymyrraeth glinigol honno, sef yr hyn y maent wedi'i hyfforddi ar ei gyfer.

“Mae wedi dangos i ni fod cymaint o brosesau eraill y gallwn ddefnyddio RPA arnynt, ac rydym yn ymchwilio ymhellach i un ohonynt. Gobeithio y gallwn ni rolio hynny dros yr ychydig fisoedd nesaf. ”