Neidio i'r prif gynnwy

Mae staff hyfforddi byrddau iechyd yn diolch i'r stadiwm am chwarae ran

Mae staff y bwrdd iechyd wedi diolch i reolwyr Stadiwm Liberty am chwarae ran i ddarparu cyfleusterau hyfforddi nyrsys hanfodol yn ystod y pandemig.

Roedd angen cyfleusterau hyfforddi mwy na'r arfer ar y tîm Addysg Nyrsio yn y bwrdd iechyd i ddarparu ar gyfer nifer fawr o staff a oedd angen hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant gloywi tra hefyd yn cynnal pellter cymdeithasol.

Cysylltwyd â rheolwyr y stadiwm ac ni wnaethant oedi cyn cynnig eu hystafelloedd cynadledda, gan ddangos ysbryd tîm ac ymrwymiad aruthrol i'w cymuned.

Uchod: Gordon David, Rheolwr Cyfleusterau Adeiladu Stadiwm Liberty, a Miranda Williams.

Dywedodd Miranda Williams, Addysg Nyrsio Arweiniol: “Pan ddechreuodd y pandemig, er mwyn cydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol, roedd angen i ni leihau nifer yr ymwelwyr yn ein hysbytai.

“Roedd yn rhaid i mi a fy nhîm chwilio am gyfleuster allanol lle gallem ddarparu hyfforddiant sefydlu a diweddaru hyfforddiant i nyrsys cofrestredig a myfyrwyr, gweithwyr cymorth gofal iechyd a staff cymorth yn ogystal â darparu cefnogaeth lles i’n staff presennol.

“Roedd angen cyfleusterau hyfforddi arnom a fyddai’n darparu ar gyfer hyd at 50 o bobl ar y tro a oedd hefyd yn gorfod cadw dau fetr ar wahân - felly roedd angen maint ystafelloedd mwy na’r cyffredin arnom.

“Fe aethon ni at Stadiwm Liberty a chytunwyd ar unwaith i’n helpu ni allan ac i ddarparu eu cyfleusterau yn rhad ac am ddim.

“Oherwydd nifer y staff yr oedd yn ofynnol iddynt fod yn bresennol rydym wedi bod yn defnyddio hyd at saith o’u hystafelloedd cynadledda.”

Mae cyfleusterau'r stadiwm wedi profi i fod mor llwyddiannus nes bod y trefniant wedi para'n hirach na'r disgwyl.

Dywedodd Miranda eu bod yn meddwl i ddechrau y byddent yno am ddim ond chwe wythnos ond yn y diwedd fe wnaethant aros am 14 mis.

Hyd yn oed ar ôl i'r bêl-droed ailgychwyn, ychwanegodd, roedd staff y stadiwm yn dal i'w lletya.

“Maen nhw wedi bod yno i ni bob cam o’r ffordd, gan ddarparu parcio, yr holl lanhau a chyflwyno mesurau a gweithdrefnau i sicrhau bod ein holl staff yn cael eu cadw’n ddiogel,” meddai Miranda.

“Roedd staff y Liberty bob amser yn gwrtais a chyfeillgar iawn ac yn dod yn rhan o'n tîm.

“Oherwydd eu cymorth, rydym wedi gallu hyfforddi mwy na 4,500 o staff o bob disgyblaeth ond yn bennaf staff nyrsio sydd bellach allan yna yn darparu gofal diogel o ansawdd uchel i gleifion.”

Dywedodd Miranda, heb gymorth y stadiwm, y byddai wedi bod yn anodd iawn iddynt fod wedi dod o hyd i'r cyfleusterau i ddarparu ar gyfer y nifer o bobl a oedd angen mynd trwy hyfforddiant.

Diolchodd i Matthew Daniel, Rheolwr Gweithrediadau, Gordon David, Rheolwr Cyfleusterau Adeiladu, a'u tîm.

“Fe wnaethon nhw gamu i’r eithaf yng ngwir ysbryd cydweithredu i wneud eu rhan dros eu cymuned,” ychwanegodd Miranda .

  Darparodd y stadiwm gyfleusterau hyfforddi “Mae arnom ni a’r cyhoedd ddyled fawr o ddiolch iddyn nhw ac ni allen ni fod wedi gwneud hynny hebddyn nhw.”

Chwith: Gordon David, Stadiwm Liberty; Miranda Williams, SBUHB; Matthew Daniel, Stadiwm Liberty.

Dywedodd Matthew Daniel, Rheolwr Gweithrediadau Stadiwm Liberty: “Mae'r tîm hyfforddi nyrsys wedi chwarae rhan allweddol yn yr hyn sydd wedi bod yn 15 mis anodd iawn i bawb.

“Ni fydd effeithiau’r coronafirws byth yn cael eu tanamcangyfrif, ac mae cymuned Abertawe wedi dod ynghyd trwy gydol y pandemig.

“Mae Stadiwm Liberty wedi bod yn lle diogel i fwy na 4,500 o nyrsys hyfforddi ers i’r cloi cyntaf ddechrau ym mis Mawrth 2020 ac maen nhw i gyd wedi mynd ymlaen i helpu’r rhai mewn angen.

“Hoffai pawb yma ddiolch iddynt am eu proffesiynoldeb a’u hymdrechion yn ystod amser profi iawn.”