Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Mae staff Bae Abertawe yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

event pic.JPG

Ymgasglodd staff Bae Abertawe yn yr LC yn Abertawe i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd gyda'r nod o roi gobaith i'r rhai sy'n cael trafferth gyda materion meddyliol trwy dynnu sylw at yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i'r rhai a allai fod eu hangen.

Roedd y digwyddiad rhad ac am ddim yn rhan o ymgyrch ehangach gan Sefydliad Iechyd y Byd a oedd yn canolbwyntio ar atal hunanladdiad ac iechyd meddwl.

Binky.JPG Cynrychiolwyd dros 40 o grwpiau a sefydliadau gan gynnwys y Samariaid, Calon-rhwydwaith cymorth LGBT Bae Abertawe, Therapi Anifeiliaid Anwes Cariad, sy'n darparu cŵn therapi ar gyfer cartrefi gofal ac ysgolion, Clwb Bocsio Bulldogs ar gyfer y rhai 16-24 oed ac nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Bob blwyddyn mae bron i 800,000 o bobl yn fyd-eang yn cymryd eu bywyd eu hunain ac mae yna lawer mwy o bobl sy'n ceisio lladd eu hunain. Mae pob hunanladdiad yn drasiedi sy'n effeithio ar deuluoedd, cymunedau ac sy'n cael effeithiau hirhoedlog ar y bobl sy'n cael eu gadael ar ôl.

Hunanladdiad yw prif achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc 20-34 oed yn y DU a dyma'r ail brif achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc 15-29 oed yn fyd-eang.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys tri siaradwr gwadd, Monika Bugelli o'r Samritans, Rosita Wilkins a siaradodd am yr Ymgyrch Time to Change, a Mal Emerson a ganolbwyntiodd ar iechyd meddwl dynion.

Ricky.JPG Meddai Ricky Morgan, Pennaeth Cynorthwyol Gweithrediadau Iechyd Meddwl ac Anableddau, “Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae wedi bod yn wych gweld pobl yn rhannu ein posteri ar gyfryngau cymdeithasol, ac yna'n dod i lawr i gefnogi'r digwyddiad. ”

Mae UHB Bae Abertawe wedi llofnodi Addewid Cyflogwr Time to Change gan ddangos ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i leihau’r stigma a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn y gwaith.

Dywedodd Dai Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, “Mae'n wych gweld cymaint o bobl yma, a bu egni a naws go iawn i'r lle trwy'r bore.

“Rwy'n wirioneddol falch o lefel y gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig i'n cleifion ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

“Mae mor bwysig ein bod yn codi ymwybyddiaeth o salwch meddwl, ac yn rhoi’r cyngor gorau i bobl ar ba gefnogaeth sydd ar gael, ac mae digwyddiadau fel hyn yn chwarae rhan enfawr.”