Neidio i'r prif gynnwy

Mae marwolaethau covid yn taro uchel newydd yn sylweddol yn ysbytai Bae Abertawe

Mae nifer y marwolaethau o bobl a brofodd yn bositif am Coronavirus yn ysbytai Bae Abertawe wedi cyrraedd uchafbwynt newydd yn sylweddol.

Dros y penwythnos diwethaf bu farw 26 o bobl gadarnhaol COVID-19 yn ein hysbytai, ac yn ystod y 48 awr ddiwethaf mae 14 o gleifion eraill wedi marw yn Ysbyty Morriston yn unig.

Rhybuddiodd Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol UHB Bae Abertawe, Dr Richard Evans:

“Mae'r sefyllfa hon yn ddifrifol iawn. Y penwythnos hwn gwelsom y lefel uchaf o farwolaethau ers uchafbwynt cyntaf y pandemig.

“Ein calonnau i fynd allan at yr holl deuluoedd a fydd yn wynebu'r Nadolig hwn, a'r Nadolig yn y blynyddoedd i ddod, heb eu hanwyliaid.

“Ers canol mis Tachwedd, rydyn ni wedi bod yn gweld 30-40 o farwolaethau’r wythnos yn yr ysbyty, ond mae hynny bellach yn cynyddu.

“Mae’r rhan fwyaf o gleifion sydd wedi marw wedi bod yn oedrannus, ond yn anffodus rydym wedi cael cleifion yn marw sydd wedi bod yn eu 40au, 50au a 60au.

“Cafwyd trasiedïau teuluol, gyda sawl aelod o’r un teulu yn mynd yn ddifrifol wael ac angen eu derbyn i ofal dwys. Mae hynny wedi golygu bod aelodau o’r un teulu wedi marw ochr yn ochr â’i gilydd, neu wedi deffro dim ond i ddarganfod bod aelodau eu teulu wedi marw sawl diwrnod neu wythnos o’r blaen. ”

Galwodd ar i bawb ymddwyn yn gyfrifol i atal y firws rhag lledaenu, a bod yn ofalus am yr hyn maen nhw'n ei ddarllen ar gyfryngau cymdeithasol o ffynonellau heb eu gwirio.

“Mae rhai pobl yn bychanu’r risg ac yn honni nad yw COVID-19 yn waeth na’r ffliw. Nid yw hynny'n wir: mae'r siawns o farw o COVID yn llawer uwch na gyda'r ffliw.

“Mae ystadegau swyddogol y SYG ar gyfer marwolaethau Covid y DU yn dangos bod dros 48,000 o bobl wedi marw o Covid yn y don gyntaf, o’i gymharu ag ychydig o dan 400 a fu farw o’r ffliw. Mae’r ffigurau hynny yn siarad drostynt eu hunain. ”

“Mae'n amlwg hefyd i'r rhai sy'n gwella o COVID, yn enwedig mewn grwpiau oedran iau, fod gan lawer ohonynt symptomau parhaus ac nid yw'n glir eto beth fydd effaith hirdymor y rhain ar eu hiechyd.”

Dywedodd Dr Peter Matthews, Ymgynghorydd Gofal Dwys Ysbyty Morriston (yn y llun):

“Rydyn ni wedi derbyn nifer uwch o gleifion i ofal dwys nawr nag y gwnaethon ni yn ystod ton gyntaf y pandemig. Mae cleifion sy'n dod i ofal dwys yn fwy sâl na'r rhai a gyflwynodd yn y don gyntaf, ac mae llawer ohonynt yn gymharol ifanc. Maent yn aros yn hirach ac mae cyfradd marwolaethau yn uchel. Rydyn ni wedi sylwi arno yma ac mewn unedau eraill ledled y wlad.

“Rydym wedi rhagori ar ein gallu gofal dwys arferol, ac wedi gorfod agor ein hardal ymchwydd sydd hefyd yn ei gwneud yn anodd staffio. Bydd hyn yn effeithio ymhellach ar yr ysbyty yn gallu darparu gofal brys a rheolaidd arall i gleifion.

“Mae'n ymddangos bod y cyhoedd yn meddwl, gyda dyfodiad steroidau a brechiadau, nad oes angen iddyn nhw lynu mor agos at y rheolau ag y maen nhw wedi'i wneud o'r blaen.

“Mae'n ymddangos nad ydyn nhw'n sylweddoli y gall hyd yn oed troseddau bach arwain at ganlyniadau difrifol.”

Dywedodd ei bod yn hanfodol bod pawb yn ufuddhau i'r rheoliadau a'r canllawiau.

“Peidiwch â thorri'ch swigod - rydych chi'n fwyaf tebygol o gael COVID gan rywun rydych chi'n ei adnabod. Mae pobl yn fwyaf heintus cyn iddynt gael symptomau.

“Nid yw COVID yn rhywbeth rydych chi am ei roi neu ei dderbyn y Nadolig hwn. Gall arwain at ganlyniadau dinistriol. Gofynnwch i'ch hun a yw dod ynghyd ag eraill yn wirioneddol werth y risg. ”