Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae Mam yn canmol tîm bydwreigiaeth Abertawe ar ôl i'r babi gyrraedd yn ddiogel

Dau blentyn, un yn dal babi

Mae mam wedi gweld yr amseroedd gwaethaf a gorau - yn gyntaf yn colli ei thadcu annwyl i Coronafeirws ac yna cael babi yng nghanol y pandemig.

Dau blentyn, un yn dal babi Mae Hayley Thomas o Abertawe wedi talu teyrnged i’r bydwragedd a’r staff yn Ysbyty Singleton a helpodd hi i ddod â’i mab Nolan i’r byd.

Babi Nolan gyda'i chwiorydd mawr Esmie (chwith) a Lyra.

Gyda’i rhieni a’i merch hynaf i gyd yn hunan-ynysig a’i phartner yn gofalu am eu merch ieuengaf, cafodd Hayley ei hun yn y sefyllfa annisgwyl o fynd i’r ysbyty ar ei phen ei hun.

Ond nid oedd hi ar ei phen ei hun mewn gwirionedd gan fod tîm Singleton wedi ei chefnogi o'r eiliad y cyrhaeddodd nes iddi ddychwelyd adref y diwrnod canlynol.

“Yn anad dim, bûm yn ddigon ffodus i gael Michelle Hirst fel fy mydwraig gymunedol ar fy mabi olaf,” meddai Hayley. “Mae hi'n ddynes fendigedig ac yn hollol wych yn ei swydd.

“Dros yr wythnosau diwethaf yn ystod y pandemig mae marwolaeth fy nhaid Cyril Jones, a oedd yn 92 oed, wedi effeithio arnaf oherwydd COVID-19.

“Yn dilyn ymlaen o hyn, cafodd fy nhad ddiagnosis positif wedi hynny.

“Yn ystod amseroedd mor ansicr ac anodd, ni fu Michelle yn cefnogol ac yn onest ni allaf ddiolch digon iddi.”

Mae Hayley yn fam i ddwy ferch. Roedd yr hynaf, 10 oed, yn aros gyda'i rhieni felly roedd yn rhaid iddi hunan-ynysu gyda nhw. Roedd yr ieuengaf, 19 mis oed, yng nghartref y teulu yn Nhreforys, fel yr oedd partner Hayley.

“Pan dorrodd fy nyfroedd ni allai fy mam fynd gyda mi oherwydd ei bod yn hunan-ynysu hefyd, ac roedd yn rhaid i'm partner aros adref gyda'n merch.

“Fe ges i lifft i Singleton ond roedd yn rhaid i mi fynd y tu mewn ar fy mhen fy hun. Dim ond fi a'r bydwragedd oedd hi. Nid sut y dychmygais y byddai'n mynd.

“Doeddwn i ddim yn ddyledus am bythefnos arall ac roeddwn i wedi meddwl y byddai fy mam gyda mi ond nid oedd i fod.

“Roedden nhw'n poeni am safle'r babi felly roeddwn i yno trwy'r dydd.

“Cefais Nolan funud ar ôl hanner nos drannoeth, sef Ebrill 15 fed - diwrnod angladd fy nhaid.

Cyril Jones a'i wraig Vilma “Roedd yn ŵr bonheddig iawn gyda chalon aur a byddwn ni i gyd yn gweld ei eisiau yn annwyl.”

Dde: llun o Cyril gyda'i wraig Vilma (a elwir yn Mims), sydd mewn cartref gofal. Buodd Cyril e farw diwrnod ar ôl eu pen-blwydd priodas 70fed.

Cyrhaeddodd Nolan yn pwyso 6 pwys 7 owns. Aeth ef a Hayley adref am 6am y bore hwnnw ac mae'r ddau yn gwneud yn dda iawn.

Diolchodd Hayley yn arbennig am fydwraig arall, Ellie Brown, a ymwelodd â hi gartref a rhoi cefnogaeth a sicrwydd ynghylch mynd i'r ysbyty heb unrhyw bartner geni.

“Pan gyrhaeddais Singleton cwrddais â sawl bydwraig gefnogol. Gwnaeth y glendid ar Ward 19, y proffesiynoldeb a'r diogelwch a sefydlwyd gymaint o argraff arnaf. "

Cefnogwyd Hayley trwy gydol y dydd gan Rhian Love, Katie Davies ac Eleanor Taylor. Dywedodd ei bod mor ddiolchgar am eu proffesiynoldeb a'u cefnogaeth.

“Pan ddaeth yr amser imi esgor ar fy mabi. Cefais gefnogaeth gan Emily Perkins yr wyf yn dweud sydd wedi creu argraff aruthrol arnaf.

“Roedd Emily mor hamddenol, gofalgar a phroffesiynol tra hefyd mor hyderus bod hyn wir wedi caniatáu imi fod yn gartrefol.

“Fe wnes i ddiolch iddi gymaint o weithiau yn ystod genedigaeth fy mab a chymerodd y cyfan yn ei cham.

“Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod Emily yn ymwybodol o ba gyfraniad a wnaeth i brofiad mwyaf cadarnhaol a grymusol fy mywyd a byddaf yn wirioneddol ddiolchgar am byth.

“Diolch i bob merch am ddarparu gofal mor uchel ei safon trwy gyfnodau mor anodd, ni allaf ddiolch digon i chi.”

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth wedi'i diweddaru am wasanaethau mamolaeth yn ystod pandemig Coronafeirws.