Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae interniaid yn gweld newid "anghredadwy" dim ond 10 wythnos i swyddi

Mae intern Chwilio Prosiect Scott Harris yn glanhau sinc tra ar leoliad gyda'r tîm domestig.

Uchod: Intern Scott Harris ar leoliad gyda'r tîm domestig.

Pan ddechreuodd Rhea Lannigan, 20 oed, ei interniaeth yn Ysbyty Treforys roedd hi'n berson gwahanol iawn i'r fenyw ifanc y mae hi heddiw.

Dechreuodd Rhea weithio gyda swyddfa gyffredinol yr adran patholeg ym mis Medi y llynedd a chymryd tasgau fel didoli a labelu bagiau sampl a llungopïo dogfennau.

Ond roedd hyn yn fwy na lleoliad profiad gwaith nodweddiadol.

Intern Rhea yn creu bathodynnau enw yn swyddfa gyffredinol y labordy patholeg.

Ymunodd Rhea â'r bwrdd iechyd fel rhan o Project SEARCH, menter ryngwladol sy'n cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu a / neu awtistiaeth i ennill y sgiliau i symud i gyflogaeth â thâl.

Dde: Rhea yn y swyddfa gyffredinol patholeg.

Ac mewn dim ond 10 wythnos, mae anogaeth tîm y prosiect ynghyd â’i chydweithwyr bwrdd iechyd newydd wedi helpu Rhea i dyfu’n bersonol yn ogystal â datblygu’n broffesiynol.

Dywedodd Sian Lannigan, mam Rhea, “Mae’r newid ers i Rhea fod yn mynd yno yn anghredadwy.

“Mae hi’n dioddef gyda phryder cymdeithasol ac roedd bob amser yn gwybod ei bod hi’n wahanol.

“Wrth fynd i mewn i hyn, mae hi’n wahanol ond mae’n dangos ei bod hi’n dal i allu cyflawni’r un peth ag unrhyw un arall cyn belled ei bod hi wedi rhoi’r gefnogaeth gywir.

“Mae hi bob amser wedi cael ei droi ymlaen a'i chymell yn fawr - rydyn ni'n hapus iawn bod Rhea’n rhan o'r prosiect.”

Meddai Rhea, “Dwi wedi mwynhau hyd yn hyn, ac mae wedi helpu i wella fy hyder.”

Mae Rhea yn un o wyth intern a ymunodd â'r bwrdd iechyd fel rhan o'r prosiect. Yn ogystal â gweithio tuag at gymhwyster BTEC mewn sgiliau gwaith, maen nhw wedi bod yn helpu mewn gwahanol adrannau yn Ysbyty Treforys, gan gynnwys domestig, arlwyo a'r ward gardioleg.

Mae Kieran Jones, 21 oed, wedi bod yn gweithio yn yr ystafell liain, yn helpu i blygu a hongian y sgwrwyr y mae staff yr ysbyty yn eu gwisgo.

Fel Rhea, dywed fod y gwaith wedi helpu ei hunanhyder.

Mae intern SEARCH, Kieran Jones, yn rhoi sgwrwyr ffres ar reilffordd yn yr ystafell liain yn Ysbyty Treforys.

Meddai Kieran, “Dwi’n mwynhau fe. Roedd yn anodd ar y dechrau ond mae gen i hongian ohoni nawr.

“Mae’r merched yn gyfeillgar ac yn siaradus iawn.

“Mae bod yno wedi fy ngwneud yn fwy hyderus, roeddwn yn eithaf nerfus ar y dechrau.”

Dde: Kieran Jones yn gweithio yn ystafell liain Ysbyty Treforys.

Wrth i'r Flwyddyn Newydd ddechrau, mae Kieran a'r interniaid eraill yn symud i rownd arall o leoliadau profiad gwaith cyffrous, gyda rhai'n symud ymlaen i weithio mewn gwahanol rannau o'r ysbyty.

Gweithiodd Chloe Davies, 19, gyda'r adran patholeg am y 10 wythnos gyntaf. Gwnaeth y tîm yno gymaint o argraff arni fel y bydd yn parhau â'i interniaeth gyda nhw.

“Mae wedi fy helpu’n fawr ac rydw i wedi dysgu llawer o bethau yn ystod fy amser yma,” meddai Chloe.

“Rydw i wedi bod yn gyfrifol am drin codennau, gwagio samplau a’u rhoi mewn gwahanol flychau i’w hanfon yn ôl i adrannau.

“Weithiau, rydw i'n gwneud gwahanol dasgau fel anfon bagiau i'r dderbynfa, a chymryd codennau gwag i lawr os ydyn nhw'n pentyrru.

“Mae'r tîm yn llawer o hwyl i weithio gyda.”

Dywedodd Sharon Davies, mam Chloe, “Rydyn ni wedi sylwi ar wahaniaeth mawr yn Chloe gartref.

“Nawr bydd hi'n cymryd rhan mewn sgwrs yn agored, pan o'r blaen bydd hi ddim ond yn eistedd ac yn gwrando, ac yn torri i mewn bob hyn a hyn.

“Mae hi’n eistedd i lawr ac yn gwylio teledu gyda’r teulu hefyd.

“Ni fyddai hi’n gwneud hynny o’r blaen, mae hi’n hoffi ei chwmni ei hun - mae hi i ddod i wylio rhywbeth gyda ni yn anhysbys.

“Mae Chwilio Prosiect wedi bod yn gyfle anhygoel iddi.

Mae intern CHWILIO Prosiect Chloe Davies yn dadbacio pod i'w lanhau yn y labordy patholeg.

“Mae pawb yn y labordy wedi bod yn gefnogol iawn ac mae Chloe yn teimlo fel pe bai wedi cyfrannu.

“Mae'n hyfryd gweld ei hwyneb yn goleuo wrth siarad am yr hyn mae hi wedi bod yn ei wneud.”

Dde: Chloe yn y labordy patholeg.

Mae'r hyfforddwr swyddi, Julie Bowen - a ymunodd â phob intern ar leoliad yn nyddiau cynnar eu interniaethau - yn cytuno eu bod i gyd wedi datblygu'n sylweddol ers dechrau gyda'r bwrdd iechyd.

Esboniodd Julie: “Pan ddechreuon nhw ym mis Medi, roedden nhw i gyd yn eithaf tawel.

“Ar ôl dim ond 10 wythnos maen nhw gymaint yn fwy hyderus.

“Maen nhw wir yn teimlo eu bod nhw'n perthyn yma a bod staff wedi bod yn eu cefnogi.

“Efallai y bydd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol arnyn nhw i ddechrau ond yn bendant maen nhw'n cael effaith gadarnhaol ar yr adrannau maen nhw'n mynd iddyn nhw.

“Peth o’r adborth cyntaf a gawsom oedd bod ein interniaid yn helpu i leihau llwyth gwaith mewn rhai adrannau.”