Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

Katie Taylor

Ni allai Wythnos Gwirfoddolwyr fod wedi dod ar amser gwell i alluogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddiolch i bawb sydd wedi dod ymlaen i helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Yn anffodus, mae'r dathliad blynyddol, a gynhelir i dynnu sylw at ymdrechion anhygoel gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd i helpu eraill bob dydd, yn cwympo ar adeg o argyfwng, un sydd wedi cyffwrdd â'n bywydau i gyd, a lle mae gwirfoddolwyr wedi dod yn fwy yn bwysig nag erioed wrth helpu i gefnogi'r rhai mewn angen.

Yng Nghymru rydym wedi gweld miloedd o wirfoddolwyr newydd yn dod ymlaen i gefnogi rhai o'r bobl fwyaf bregus ar draws ein cymunedau yn ogystal â'r gwirfoddolwyr hynny sydd wedi parhau i gyflawni eu rolau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi gweld cannoedd o ymholiadau gwirfoddol newydd a thywallt cynigion o ewyllys da a chefnogaeth, o roddion ariannol i'n Elusen Bwrdd Iechyd i sgwrwyr a bagiau cartref, fisorau, pyjamas, pethau ymolchi, eitemau bwyd a mwy ar gyfer staff a chleifion.

Mewn man arall, mae gwirfoddolwyr wedi cyfrannu'n fawr at gasglu a danfon eitemau a roddwyd, ynghyd â chefnogi Gwasanaethau Fferylliaeth i ddarparu meddyginiaeth, a'n Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu gyda danfon PPE.

Katie Taylor

Uchaf: Bae Abertawe volunteer coordinators Katie Taylor ac Julia Griffiths

Dywedodd Tracy Myhill, y Prif Weithredwr: “Yr Wythnos Wirfoddolwyr hon hoffwn estyn fy niolch diffuant a diolch i’r gwirfoddolwyr anhygoel, presennol a newydd, sydd wedi camu i fyny mewn unrhyw ffordd y gallant i gynnig eu help i’r rhai sydd angen cefnogaeth yn ystod yr amseroedd anodd hyn, yn ogystal â diolch o galon i’n gwirfoddolwyr presennol a allai fod wedi gorfod cymryd peth amser i ffwrdd, ond sydd wedi dangos ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad bob dydd i gefnogi’r Bwrdd Iechyd a’r bobl rydym yn gofalu amdanynt. Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan o dîm o unigolion ymroddedig sy'n gwneud gwahaniaeth pwysig i fywydau pobl - yn aml ar adeg pan maen nhw fwyaf agored i niwed.

“Mae'r hyn rydw i wedi bod yn dyst iddo mewn ymateb i COVID-19 wedi bod yn ostyngedig iawn ac rydw i wedi bod yn destun rhyfeddod o haelioni a chynigion o gefnogaeth rydyn ni wedi'u derbyn yn y Bwrdd Iechyd.

“Rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl wedi cynnig helpu ac nad ydyn nhw wedi cael eu cyflogi eto i ddarparu cefnogaeth. Ni allwn ddweud pa mor ddiolchgar ydym i chi am arwyddo i helpu a hoffem ddiolch yn fawr am aros a bod yno i ni pe bai ein hangen arnom o bosibl. Mae'r rhain yn amseroedd digynsail ac mae'r dirwedd yn newid bob dydd, sy'n golygu ei bod hi'n anodd rhagweld beth sydd ei angen arnom pryd. Rydyn ni am i chi wybod faint rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch cefnogaeth ar yr adeg hon. Mae gwybod eich bod yn barod ac yn aros i helpu pan fo angen yn amhrisiadwy. ”

Dywedodd un gwirfoddolwr, Mary Matthews, sy’n cefnogi’r Tîm Fferylliaeth yn Ysbyty Singleton: “Mae llawer o aelodau fy nheulu yn gweithio yn y GIG ac ar ôl gwirfoddoli yn Singleton eisoes am dros dair blynedd, roeddwn yn teimlo fy mod eisiau parhau â’n traddodiad teuluol wrth helpu eraill."

Wrth ganmol eu cyfraniad, dywedodd John Terry, Rheolwr Fferylliaeth yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: “Mae'r gyrwyr gwirfoddol wedi bod yn ased go iawn, maen nhw'n lletyol ac yn hyblyg iawn ac maen nhw wir wedi mynd yr ail filltir trwy ddosbarthu i boblogaeth cleifion sy'n gorfod ynysu, oherwydd natur y feddyginiaeth maen nhw'n ei derbyn a neu sy'n ei chael hi'n anodd mynychu'r ysbyty. ”

Dywedodd Amanda Barker, Fferyllydd Haematoleg Arweiniol: “Mae llawer o’n cleifion yn bregus ac oherwydd yr argymhellion cysgodi cyfredol, yn aml nid oes ganddynt unrhyw fodd i gasglu eu meddyginiaeth sy’n achosi pryder mawr iddynt.

“Mae'r tîm o gyrwyr gwirfoddol hyfryd yn darparu gwasanaeth amhrisiadwy wrth ddarparu meddyginiaeth i'r cleifion bregus hyn. Mae'r cleifion a staff y fferyllfa yn hynod ddiolchgar am y gwasanaeth hwn sy'n lleddfu'r pryder i'r ddau barti ynghylch sut i gael meddyginiaeth i gleifion mewn modd diogel ac amserol.

“Rydyn ni wedi cael cymaint o negeseuon o ddiolch gan gleifion ac mae’n wasanaeth rydyn ni’n teimlo y byddem ni’n parhau i elwa ohono hyd yn oed pan fydd y cyfyngiadau cyfredol yn cael eu codi.”

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu Swansea Bay yr un mor ddiolchgar am eu gyrwyr gwirfoddol.

Dywedodd Marie Williams, Nyrs Arweiniol, Gwella Ansawdd, eu bod yn hanfodol dros y ddau fis diwethaf a'u bod i gyd yn hynod ddiolchgar am eu hamser i'w helpu.

Meddai: “Mae ein gwasanaethau wedi’u gwasgaru ar draws tair ardal Bwrdd Iechyd o Abertawe, i Ferthyr a Chaerdydd. Mae hyn wedi bod yn her wrth sicrhau bod ein gweithwyr rheng flaen wedi derbyn y PPE sydd ei angen arnynt i wneud eu swyddi. Mae'r amser a'r ymdrech gan y gwirfoddolwyr wedi golygu bod ein staff wedi gallu canolbwyntio ar waith pwysig yn ystod y pandemig hwn, ac am hyn rydym am gynnig ein diolch, diolchgarwch a gwerthfawrogiad am eu cyfraniad amhrisiadwy y maent wedi'i roi i helpu i gadw ein staff a'n cleifion yn ddiogel . ”

Dywedodd Tony Clark, gyrrwr gwirfoddol: Rwy’n cael pleser mawr o fod yn wirfoddolwr i’r GIG. Mae'r staff rydw i'n cwrdd â yn y gwahanol ysbytai rydw i'n mynd i yn ymddangos yn neis iawn ac mor werthfawrogol. Mae fy nheulu a ffrindiau sy'n gwybod mor falch ohonof.

“Ac mae hynny'n rhoi cymaint o foddhad i mi o wybod fy mod i'n gwneud rhywbeth i helpu'r achos yn yr amseroedd pryderus hyn. Rwy'n ei fwynhau cymaint, gobeithio y gallaf barhau i wneud hyn am amser hir i ddod. "

Keith Elcock Er bod llawer o wirfoddolwyr Cyfarfod a Chyfarch ysbytai yn cymryd peth amser i ffwrdd ar hyn o bryd, dywedodd Keith Elcock, gwirfoddolwr Castell-nedd Port Talbot am ei wirfoddoli arferol:“Rydw i eisiau helpu, rhoi yn ôl i eraill, a’r gymuned; Mae gen i'r amser. Rwyf hefyd yn elwa o integreiddio, cyfarfod a chymdeithasu â mathau amrywiol newydd o bobl; sy’n brofiad hyfryd sydd weithiau’n gwneud fy niwrnod. ”

Ac, ychwanegodd Ann Harrison, gwirfoddolwr yn Ysbyty Morriston am y 26 mlynedd diwethaf: “Rwy’n caru fy ngwaith, yn helpu pobl pan fyddant ar goll, neu ddim ond yn cael sgwrs gyda nhw i leddfu eu pryderon. Nid fy nghydweithwyr yw fy nghydweithwyr ond fy ffrindiau, rwyf wedi adnabod rhai ohonynt ers amser maith. Rwy'n teimlo bod angen i mi roi rhywbeth yn ôl ar ôl cymaint o flynyddoedd o fod angen yr ysbyty fy hun. "

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am wirfoddoli yn yr ardal leol a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru (www.volunteering-wales.net) neu cysylltwch â'ch Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol lleol. I ddarganfod mwy am wirfoddoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, e-bostiwch volunteer.centre@wales.nhs.uk.