Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan yn addasu ar gyfer COVID-19

Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn rhoi’r help sydd ei angen ar bobl â chanser dros y ffôn a thrwy e-bost yn ystod achos y Coronafeirws.

Darparodd cydlynwyr gwybodaeth a chymorth Macmillan Sharon Jeffreys a Lynne Adlam wasanaeth galw heibio a oedd fel arfer yn cefnogi pobl wyneb yn wyneb, pan gyflwynwyd canllawiau'r Llywodraeth i aros adref.

Mae cael diagnosis o ganser yn frawychus ar unrhyw adeg, ond nawr wrth i bobl wynebu mwy o ansicrwydd, mae gwasanaethau cymorth Macmillan yn bwysicach nag erioed.

Er mwyn helpu i sicrhau bod pobl â chanser yn cael yr help sydd ei angen arnynt wrth iddynt aros adref, mae Sharon a Lynne bellach yn cynnig cymorth dros y ffôn.

Mae Sharon a Lynne ar gael i sgwrsio â phobl sydd â chwestiynau am ganser ynghyd â helpu pobl â chanser gyda chyngor y gallai fod ei angen arnynt i aros yn iach yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Maent yn darparu gwasanaeth gwrando sydd fawr ei angen a gallant helpu pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth gyda chyngor wedi'i deilwra i'w hamgylchiadau unigol hwy.

Mae Lynne a Sharon wedi gallu cyfeirio galwyr at wasanaethau eraill fel cyngor budd-daliadau lles Macmillan neu gysylltu pobl â chefnogaeth yn eu cymuned leol.

Meddai Sharon: “Rydym ni'n deall sut mae sefyllfa sydd eisoes yn anodd wedi'i gwneud hyd yn oed yn fwy heriol gyda chyflwyniad y cyfyngiadau symud cyfredol.

“Ond rydyn ni dal yma, yn parhau i gefnogi unrhyw un y mae canser yn effeithio arno - cleifion, perthnasau, gofalwyr, ffrindiau.

“Os ydych chi am drafod unrhyw faterion rydym yn barod i wrando arnoch.”

Ychwanegodd Lynne: “Mae'r bobl sy'n cysylltu â'n gwasanaeth wedi ei chael hi'n ddefnyddiol iawn gallu siarad â rhywun am eu pryderon.

“Lle bo hynny'n briodol, rydym yn dal i allu eu cyfeirio at ein cydweithwyr ledled y Bwrdd Iechyd, y sector gwirfoddol a darparwyr gofal cymdeithasol i helpu i gael gafael ar y gefnogaeth fwyaf priodol ar hyn o bryd.

“Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hwn fod yn amser anodd ac unig i lawer, felly peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.”

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: “Mae hon yn enghraifft wych o sut mae gwasanaethau Macmillan yn addasu i ddarparu’r gefnogaeth hanfodol sydd ei hangen ar bobl â chanser yn ystod achos y Coronafeirws.

“Tra bod ein gweithwyr proffesiynol yn addasu i barhau i ddarparu cefnogaeth pan fydd ei hangen fwyaf, mae Macmillan wedi lansio apêl frys.

“Ar adeg lle mae angen cefnogaeth Macmillan yn fwy nag erioed o’r blaen rydym hefyd yn wynebu cwymp sylweddol yn ein hincwm a’r gwir yw na allwn barhau i fod yno ar gyfer pobl sydd ein hangen heb gefnogaeth y cyhoedd.

“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i fynd i’r afael â’r heriau uniongyrchol ac unigryw a ddaw yn sgil cael canser yn ystod y pandemig hwn ond mae angen help y cyhoedd arnom.

“Fel elusen a ariennir bron yn gyfan gwbl gan roddion cyhoeddus rydym yn gofyn i bobl roi'r hyn y gallant, fel y gallwn barhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i bobl â chanser nawr ac yn y dyfodol.

“Os gallwch, cyfrannwch at ein hapêl frys heddiw.”

Dywedodd Gareth Howells, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Phrofiad y Claf ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Mae gwaith craidd y GIG yn parhau yn ystod achos y Coronafeirws ac mae hynny'n cynnwys gofal a thriniaeth i bobl â chanser.

“Er y gallwn ddarparu’r driniaeth feddygol sydd ei hangen ar ein cleifion, mae hefyd yn hanfodol bod ganddyn nhw rywle i droi ato am gefnogaeth emosiynol a helpu gyda’r materion ymarferol a all ddigwydd yn ystod triniaeth, fel pryderon ariannol.

“Bydd yn gysur mawr i gleifion wybod y gallant ddal i droi at y gwasanaeth Macmillan hanfodol hwn hyd yn oed yn ystod yr amseroedd pryderus hyn.”

Os ydych chi'n byw yn Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot gallwch gysylltu â chydlynwyr gwybodaeth a chymorth Macmillan dros y ffôn ar 07971 549779 (Llun i Wener) neu 07891 165215 (Llun i Fer) yn ystod dyddiau'r wythnos rhwng 9am a 4pm, neu ofyn am alwad yn ôl trwy e-bost y tu allan i'r amseroedd hyn: SBU.MacmillanInfoPod@wales.nhs.uk

Mae gwybodaeth a chefnogaeth gynhwysfawr, gan gynnwys arweiniad a chyngor diweddaraf Macmillan ar effaith y Coronafeirws ar ofal canser, ar gael gan ddilyn www.macmillan.org.uk .

Mae cymuned ar-lein yr elusen yn parhau i ddarparu cefnogaeth emosiynol a a chymorth cyfoedion gwerthfawr.

Mae Llinell Gymorth Macmillan ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am ac 8pm ar 0808 808 00 00.

I gyfrannu at apêl frys Macmillan, ewch i https://www.macmillan.org.uk/emergency neu ffoniwch 0300 1000 200.