Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae grŵp newydd yn dychwelyd y 'gwreichionen' i lygaid cleifion dementia

forgetful 1

Mae nyrs wedi ymddeol sy’n gyfrifol am grŵp cymdeithasol newydd i bobl sy’n byw gyda dementia yn Abertawe yn croesawu’r foment ryfeddol y mae llygaid ei haelodau yn ‘gwreichioni i olau’.

Mae Eddie Duffy, sy'n byw gyda dementia, yn mwynhau ‘Forgetful Friends’.
Cynigiodd Elaine Rees y syniad am Forgetful Friends ar ôl gafodd ei gŵr, Brian, diagnosis o ddementia a sylweddoli bod angen grŵp cymorth o’r fath yn ardaloedd Cwmtawe a Llwchwr yn Abertawe.

Cysylltodd ag Elaine James, gweithiwr prosiect gofal a gofal Cwmtawe Cyngor Gwirfoddol Abertawe, a bu’r ddau yn gweithio gyda’i gilydd i lansio’r grŵp y mis diwethaf.

Chwith: Elaine a Brian Dywedodd Mrs Rees: “Yn bendant roedd angen grŵp fel hwn yn yr ardal hon o Abertawe. Yr wythnos gyntaf roedd gennym 32 o bobl i mewn yma, ac erbyn hyn mae gennym ni 24. Mae gennym raddau amrywiol o ddementia yma, o'r rhai sydd newydd gael eu diagnosio i rai eithaf datblygedig, ond mae pob un yn mwynhau'r gweithgareddau.

“Cyn bo hir, byddwch chi'n dod i adnabod enwau pobl a'u cwirciau bach, does dim byd maen nhw'n ei hoffi yn well na chael ychydig bach o dynnu coes. Mae pawb yn cael croeso braf. Rydym yn agored i unrhyw un ymweld â ni. Dewch i ymweld â ni ac ymuno. ”

Dywedodd Mrs Rees, yn y llun ar y chwith gyda'i gŵr Brian, fod y grŵp wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau hi a'i gŵr.

Meddai: “Mae fy ngŵr Brian wedi cael dementia ers 2014. Dwi wedi gweld dirywiad mawr yn ystod y chwe mis diwethaf, ond rhywbeth fel hyn, mae'n edrych ymlaen ato. Nid yw'n cofio i ble mae'n mynd ond pan mae'n cyrraedd yma, mae'n ei fwynhau. Dyna beth yw pwrpas popeth. Mae'n braf pan welwch wreichionen a'r llygaid yn dod ar dân. Mae yr un peth pan maen nhw'n canu ynghyd â chôr, mae fel petai rhywun wedi troi golau ymlaen. Mae'n deimlad hyfryd gweld hynny'n digwydd. ”

Ychwanegodd Mrs Rees fod angen mwy o wirfoddolwyr oherwydd llwyddiant y grŵp.
Meddai: “Mae angen rhai gwirfoddolwyr arnom. Nid yw'n cymryd unrhyw beth penodol, does dim rhaid i chi gael gradd mewn unrhyw beth, dewch draw i fod yn gyfeillgar. Dyna’r cyfan rydyn ni’n ei ofyn. ”

Meddai Elaine James: “Mae ‘na bobl yma â phob math o ddementia, does dim amod o ba mor bell i lawr eu taith ydyn nhw, maen nhw'n gallu cael eu diagnosio o'r newydd neu fyw gydag e am nifer o flynyddoedd.

“Rydyn ni'n cwrdd bob dydd Mawrth yn neuadd plwyf Eglwys Llangyfelach rhwng 2pm a 4.30pm. Gall pobl ddod draw neu os oes angen mwy o wybodaeth arnynt gallant roi cylch i mi.

“Gallant ddod draw i gwrdd â phobl eraill yn yr un sefyllfa. Maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd, yn chwarae gemau, fel nadroedd ac ysgolion neu Jenga, yn cymryd rhan mewn gwahanol sgyrsiau ac yn gyffredinol yn darganfod pethau oddi wrth ei gilydd. Rydym hefyd yn gwahodd siaradwyr i mewn i ddweud pa gefnogaeth sydd ar gael ar eu cyfer.

“Rydyn ni wedi chwarae bingo, wedi cael cwisiau ac yn canu caneuon, mae’r cyfan yn digwydd. Mae'n ymddangos eu bod yn ei fwynhau, maen nhw'n rhyngweithio â'i gilydd ac yn cymryd rhan yn y gemau hefyd, ac mae'n ymddangos eu bod nhw'n cael hwyl.

“Mae yna un ddynes sy’n dod i mewn ac mae hi i fyny ar ei thraed ac yn ymuno ac yn canu a chlapio ei dwylo. Pan ddaw hi i mewn mae hi'n dawel iawn ond wrth i'r sesiwn fynd yn ei blaen, mae'n dod yn fwy a mwy hyderus. Mae'n dda iawn.

“Mae hyn yn dangos bod pobl yn dal i allu rhyngweithio ag eraill, gallant ddal i fod yn rhan o weithgareddau, dim ond oherwydd bod ganddynt ddementia nid yw'n golygu bod yn rhaid i chi aros gartref. Gallwch barhau i fynd allan a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol hefyd. "

Dywedodd Doug Rosser, sydd ag Alzheimer’s: “Rydw i wir yn ei hoffi yma. Edrychaf ymlaen at ddod achos mae dim ond unwaith yr wythnos ”

Dywedodd gwraig Mr Rosser, Norma: “Dwi’n credu ei fod yn wych. Dwi'n mwynhau gweld Doug yn hapus. ”

Dywedodd Brian Morgan, sy’n mynychu’r grŵp gyda’i wraig Rosanna: “Rydyn ni’n dod draw i gwrdd â phobl a chymdeithasu, fel arall byddem yn y tŷ yn gwneud dim byd. Mae'n atal y diflastod a byddwn yn argymell y grŵp i eraill. Roeddwn i'n dipyn o feudwy ond perswadiodd fy merch fi i ddod draw ac rydw i wedi ei chael hi'n fuddiol. ”

Dywedodd Eddie Duffy (yn y prif lun), sydd hefyd yn byw gyda dementia: “Dwi wastad yn edrych ymlaen at ddod draw.”