Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae galw ar ddynion i edrych ar ôl eu lles

The rally

Mae grŵp cymorth newydd i ddynion ym Mae Abertawe sy'n ymwneud â'u hiechyd meddwl yn denu diddordeb enfawr o bob rhan o'r rhanbarth

The rally 3

Mae'r grŵp, a gychwynnwyd gan Mo Sykes, cynghorydd ward Llansamlet yn Abertawe, yn cwrdd yn wythnosol ac wedi denu mwy na 1,400 o ddilynwyr ar ei dudalen Facebook.

Fe'i gelwir yn The Rally, mae'n cynnig lle diogel i ddynion gwrdd a chynnig cefnogaeth cymheiriaid i gymheiriaid yn ogystal â mynediad at gwnselwyr os gofynnir am hynny.

Mae yna gynlluniau datblygedig hefyd i sefydlu grŵp tebyg ar gyfer menywod.

Dywedodd Mo (yn y llun isod): “Rydym i gyd yn gwybod bod angen cynyddol i gefnogi pobl â’u hiechyd meddwl.

The rally 1 Mae'n dechrau cael ei siarad am fwy, yn enwedig gyda dynion. Po fwyaf o bobl rydyn ni'n agored iddyn nhw ac yn estyn allan iddyn nhw, y mwyaf amlwg yw bod angen hyn, a gwasanaethau tebyg iddo.

“Mae unrhyw beth y gall unrhyw un ei wneud i wella ansawdd cysylltiadau rhwng pobl mewn cymunedau yn bwysig iawn. Fel y gwyddom i gyd, gydag effaith cyni a chyllidebau yn cael eu gwasgu, mae'n dod yn fwyfwy anodd cynnal gwasanaethau. Dyna pam mae grwpiau fel ein un ni, sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, yn bwysig yn y cyfamser, nes ein bod ni'n gallu cael dull strategol gwell.

“Rydyn ni eisiau rhoi gwybod i bobl ein bod ni yng nghanolfan gymunedol Birchgrove bob nos Lun, rhwng 7.30pm a 9.30pm, ac maen nhw'n gallu dod draw, maen nhw'n gallu dod â rhywun gyda nhw i ddechrau, i gael cefnogaeth os ydyn nhw'n dymuno.

“Rydyn ni'n gwneud amrywiaeth o bethau, mae gennym ni le diogel i'r dynion ddod i gael sgwrs ac ychydig o gyd-gefnogaeth, ac rydyn ni wedi profi cwnselwyr yno, felly os oes angen cefnogaeth unigol ar unrhyw un gallwn ni ddarparu hyn.

“Mae ein hystod oedran ar hyn o bryd yn mynd o ganol yr 20au i dros 60 oed. Rydyn ni'n cyfartalu tua dwsin o bobl ond yna mae gennym ni grŵp Facebook hefyd sy'n gweld mwy na 1,400 o bobl yn ymgysylltu ar cyfryngau cymdeithasol.

“Mae ganddyn nhw gymysgedd o unigrwydd, unigedd ac iselder, efallai bod gan rai feddyliau hunanladdol, anhwylder straen wedi trawma, unrhyw beth o gwbl yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles.”

O ran cynlluniau ar gyfer y dyfodol, dywedodd: “Mae nifer o ferched wedi cysylltu â mi yn ddiweddar gan ddweud yr hoffent gael rhywbeth hefyd.

“Rwy’n credu bod yna dybiaeth bod menywod yn siarad, oherwydd dyna beth rydyn ni’n ei wneud, a dynion ddim, ond mae pob un i’w ben ei hun pan fydd gennych chi salwch meddwl. Yn aml dyna pryd y cewch eich tynnu'n ôl a'ch ynysu oddi wrth deulu a ffrindiau a'r gymuned. Ac p'un a ydych chi'n wryw neu'n fenyw, mae hynny'n wir o hyd. "

Dywedodd Ben Lahouel, sy’n goruchwylio cyfryngau cymdeithasol y grŵp: “Mae’n blatfform ar gyfer cefnogaeth cymheiriaid i gymheiriaid. Bydd pobl sydd â phrofiadau byw yn cyfnewid cyngor ond mae ymwadiad ar y dudalen nad ydym yn cymryd lle eu meddyg teulu nac unrhyw weithiwr iechyd meddwl proffesiynol.

“Yn anad dim, mae a wnelo â gwrando, gwrando ar broblemau rhywun, ac os oes unrhyw un yno a aeth drwy’r un cynnwrf ac a ddaeth drwy’r ochr arall, bydd yn ddangosydd gwych bod golau bob amser ar ddiwedd y twnnel.

“Mae nifer y bobl rydyn ni'n ymgysylltu â ni ar-lein yn enfawr. Roeddem yn disgwyl efallai 300 neu 400 ond mae cael dros 1,400, ac maen nhw'n dod o ardal Bae Abertawe yn bennaf, yn enfawr. ”

Mae Mr Lahouel (yn y llun ar y dde) hefyd yn rhywun sy'n adnabod rhai o'r heriau sy'n wynebu'r aelodau yn rhy dda. The rally 2

Meddai: “Fi yw'r brif enghraifft o rywun a oedd mewn lle tywyll a nes i rywun ddod i ddangos rhywbeth arall i mi. Wedi dangos i mi fod yna olau bob amser ar ddiwedd y twnnel. Mae'r frwydr honno, yr amheuon hynny, yn rhywbeth y bydd pawb yn mynd drwyddo.

“Rwyf wedi gwneud yr holl therapïau ond y peth pwysicaf yw’r cyswllt dynol. I fynd yn ôl i'r gymuned. I gael help yn y gymuned. Y ffordd orau, rwy'n credu, yw targedu hunan-barch pobl. Targedwch yr hyn y gallant ei gynnig i'r gymuned a mynd yn ôl. Dyna wnaeth fy nhynnu allan o fy twll fy hun. ”

Ac ar ôl goresgyn ei heriau ei hun mae'n awyddus i helpu eraill.

Meddai: “Hoffwn apelio ar bobl, yn enwedig y cyn-filwyr, i ddod i mewn. Peidiwch â dioddef ar eich pen eich hun, mae help ar gael bob amser. Mae gennym y wybodaeth am yr hyn sydd ar gael, gallwn eu llywio i gael yr help iawn sydd ei angen arnynt. ”

Gellir gweld gwefan y grŵp yma www.therally.org.uk