Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae dymuniad yn dod yn wir wrth i ardd newydd agor yn Ysbyty Treforys

Uchod; Mae cleifion yn hongian eu gobeithion ar gyfer y dyfodol ar y goeden ddymuno

Mae ardd newydd yn yrAdrannau Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig, Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi yn Ysbyty Treforys yw popeth y gallai cleifion fod eisiau cynorthwyo eu hadferiad trwy ganiatáu iddynt fynd tu-allan.

Mae'r ardd, a gwblhawyd i raddau helaeth gan fand ymroddedig o wirfoddolwyr lleol, yn cynnwys cylchyn pêl-fasged, ac ystod rhoi golff mini.
Mae ganddo hefyd goeden ddymuniadau, lle anogir cleifion ac ymwelwyr i ysgrifennu eu gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Chwith; y gardd adsefydlu newydd sbon.

Agorwyd y gofod awyr agored lliwgar yn swyddogol gan athletwr Paralympaidd Nathan Stephens, o Ben-y-bont ar Ogwr, a gafodd driniaeth yn yr uned 22 mlynedd yn ôl fel bachgen naw oed.

Meddai Nathan: “Un peth nad oedd gen i pan oeddwn i yn yr ysbyty oedd gofod y tu allan i adsefydlu.

“Mae'r staff yma yn gwneud gwaith gwych, ond roeddwn i wedi diflasu mynd i'r un ystafell, gan wneud yr un gweithgareddau. Rwy'n cofio galw’r staff ‘physio-terrorists’, yn lle ‘physiotherapists’ sawl gwaith!

“Nid wyf yn credu eich bod yn sylweddoli faint o effaith y bydd gofod fel hwn yn ei gael, nid yn unig o ran adsefydlu, ond o ran iechyd meddwl hefyd.

“Mae’n beth mor enfawr gallu mynd allan. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddynwared sefyllfaoedd bywyd go iawn, fel gwthio cadair olwyn dros arwynebau wahanol. ”

Dywedodd Debbie Wilkes, swyddog clerigol gyda’r adran ffisiotherapi, “Mae'n dda iawn i forâl cleifion, oherwydd nid yw'n teimlo fel ffisiotherapi.

“Mae'r cleifion mewn gwirionedd yn edrych ymlaen at godi o'r gwely nawr.”

Gwnaethpwyd y lle yn bosibl diolch i Gontractwyr FP Hurley and Sons of Swansea, a ddefnyddiodd blastigau wedi’u hailgylchu a deunydd o ffynonellau lleol i wneud yr ardd mor ‘wyrdd’ â phosibl. Gwnaeth tîm o wirfoddolwyr y plannu, a gwneud yn siŵr bod yr ardd yn edrych yn brin am ei hagoriad mawreddog.

Chwith: staff yn mwynhau'r gardd newydd.

Dywedodd y Rheolwr Ffisiotherapi Clinigol, Clare Ford, “Rydyn ni mor falch o’r gofod.
“Yn y gorffennol, mae cynnal a chadw mannau gwyrdd wedi bod yn broblem erioed.
“Ond rydyn ni’n gobeithio, trwy gadw’r ardal yn gynhaliaeth isel ac yn ddi-fwg, y gall gynnig ffordd i ni adfer yn swyddogaethol yn yr awyr iach.”

“Rydyn ni mor ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser mor barod i gyrraedd y pwynt hwn. Mae wedi bod yn ymdrech tîm anhygoel ac rydw i'n wirioneddol falch o'r hyn rydyn ni wedi'i gyflawni. "

Ac mae gan Clare gynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol eisoes.

Meddai: “Byddai’n wych pe gallem gael car i mewn yma, felly gallai cleifion ymarfer mynd i mewn ac allan ohono fel rhan o’u hadsefydlu. Pa mor cŵl fyddai hynny? ”