Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae practis deintyddol newydd y GIG yn agor ym Mhort Talbot

Mae practis deintyddol newydd ym Mhort Talbot yn cael y boen o ddod o hyd i ddeintydd, diolch i gyllid newydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA).

Mae Dunes Dental Care - ar Silver Avenue yn Sandfields - eisoes wedi helpu i roi gwên ar wynebau dros 1,500 o gleifion, er mai dim ond agor ei ddrysau'r mis diwethaf.

Dune Dental care team Capsiwn: (o'r chwith i'r dde) Osian Davies, Paul Fraser (Cyd-gyfarwyddwyr) Zoe-marie Luxton (Rheolwr Practis)

Y newyddion da i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Bae Abertawe sydd eto i gysylltu â'r practis, mae'n dal yn agored i gleifion newydd.

Sefydlwyd y practis ar ôl i'w gyfarwyddwyr gwblhau proses dendro GIG BIPBA, a gynlluniwyd i gynyddu darpariaeth ddeintyddol y GIG yn yr ardal.

Dywedodd Kim Dunn, Pennaeth Gofal Sylfaenol Bae Abertawe: “Pan ddaeth y cyfle cyffrous hwn i gomisiynu practis deintyddol GIG newydd, blaenoriaeth y Bwrdd Iechyd oedd sefydlu practis mewn maes o alw cynyddol i gefnogi gwasanaethau cyfredol . Cefnogir y practis yn i ddarparu gofal yn unol â fframwaith newydd Llywodraeth Cymru gydag addasu a gofal wedi'i deilwra i anghenion penodol y claf. Bydd yr arfer hwn yn cefnogi gwaith rhagorol a pharhaus ein holl ddeintyddion yn y Bwrdd Iechyd.”

Mae Paul Frazer, deintydd cymwys a chyd-gyfarwyddwr, wedi gweithio yn ardal Castell-nedd Port Talbot ers 2003: “Fe wnaethom nodi maes lle mae angen cynyddol i sefydlu ein harfer a phrynu'r adeilad; buom yn adnewyddu'r adeiladau presennol gyda chymorth grant sylweddol gan y Bwrdd Iechyd ac yn recriwtio staff gydag amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad clinigol. Galluogodd hyn i ni agor ein drysau ym mis Ebrill eleni.

“Ni sefydlwyd practis deintyddol GIG newydd yn ardal Castell-nedd Port Talbot ers blynyddoedd lawer, felly mae cael adeilad newydd sbon a meddygfeydd fel y rhain yn weddol unigryw. Rydym yn falch ac yn freintiedig ein bod yn gallu agor practis deintyddol sy'n cynnig argaeledd i bob claf GIG. ”

Ychwanegodd Osian Davies, sydd hefyd yn ddeintydd cymwys ac yn gyd-gyfarwyddwr: “Mae'n brosiect cyffrous pan ddaw i agwedd y GIG ar bractis deintyddol ac mae gennym y potensial i gofrestru hyd at 4,000 o gleifion i ymuno â'n practis. Mae gennym hefyd dîm cefnogi cryf ar ffurf dau ymarferydd deintyddol cyffredinol, rheolwr practis, nyrs ddeintyddol a derbynnydd a fydd yn rhoi mynediad i gleifion i amrywiaeth o weithwyr gofal iechyd proffesiynol. ”

Mae'r practis, sy'n cynnig ystod lawn o driniaeth ddeintyddol y GIG hefyd yn rhan o'r Rhaglen Genedlaethol i Ddiwygio Contractau deintyddol, lle mae staff yn darparu triniaeth a chyngor, yn hyrwyddo deintyddiaeth ataliol ac yn gweithio gyda chleifion i wella eu hiechyd geneuol.

Dywedodd Dr Davies: “Un o'r pethau y mae contract newydd y GIG yn ei bwyso'n gryf yw bod atal yn allweddol i iechyd deintyddol da, felly mae yna ethos a phwyslais cryf iawn yma yn Dunes Dental Care i gyflawni hyn: mae atal yn well na gwella . ”

Mae Dunes Dental Care bellach ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar gau am ginio rhwng 1pm a 2pm) yn Nhŷ Arian, Rhodfa'r Arian, Sandfields SA12 7RX a gellir cysylltu â nhw ar 01639 323232.