Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae Dad yn cerdded merch i lawr yr ystlys er gwaethaf tiwmor ar yr ymennydd

Bride walks down aisle

Nid oedd y tad balch Peter James yn mynd i adael i diwmor ar yr ymennydd ei rwystro rhag cerdded ei ferch i lawr yr ystlys ar ddiwrnod ei phriodas.

Roedd y swyddog cyngor o Abertawe yn glaf yn Ysbyty Singleton y ddinas ar ôl dioddef trawiad a barlysu ei ochr dde dim ond 10 diwrnod cyn y seremoni.

Prif lun: Mae Catherine a Peter (defnyddiwyd gyda chefnogaeth Anthony Jones o Macmillan) yn cyrraedd y seremoni briodas. Credyd: Martin Ellard

Ond gyda chefnogaeth ei deulu a thîm ysbyty arbenigol, cafodd gyfle i fwynhau'r diwrnod mawr - ac roedd yn ôl ar y ward y bore canlynol.

Cafodd y dyn 59 oed o Sketty ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd ar 1af Awst 2019.

Dywedodd ei wraig, y nyrs wedi ymddeol, Sue James: “Digwyddodd y cyfan yn gyflym iawn. Daethom yn ôl o'i wyliau ym mis Gorffennaf ac roedd wedi bod yn iawn ond o fewn tridiau ni allai Peter yrru'r car.

“Roedd wedi colli ymwybyddiaeth ofodol - dim ond tridiau ynghynt roedd wedi gyrru yn ôl o Faes Awyr Bryste.

“Cafodd ei sgan cyntaf ar Awst 1 af a chafodd ddiagnosis o’r tiwmor. Nid oedd yn weithredol oherwydd mae mwy nag un ardal.

“Mae wedi cael chemo ond nid yw hynny wedi gweithio felly dyma fydd y llwybr radiotherapi nawr.”

Yn dilyn ei ddiagnosis, cyfeiriwyd Peter at dîm therapi Macmillan, a oedd yn cynnwys ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol sy'n arbenigo mewn adsefydlu canser yn Ysbyty Singleton.

Bride and people in house Dde: Fe wnaeth Anthony Jones a Sophie Kirby sicrhau bod Peter yn barod ar gyfer yr achlysur mawr. Credyd: Martin Ellard

Roedd aelod o'r tîm Anthony Jones, therapydd galwedigaethol arbenigol Macmillan, yn argymell hydrotherapi ond awgrymodd hefyd fod Peter yn gosod nod personol.

Mae gan Peter a Sue ddau o blant; mab Sam a'i chwaer hŷn Catherine, a fyddai'n priodi Tom Townsend, gŵr i fod, ar Ragfyr 6fed.

Meddai Catherine: “Gan ei fod yn deulu agos, fe wnaeth diagnosis Dad ein taro ni i gyd yn anhygoel o galed. Roedd fy mhriodas yn rhywbeth yr oedd yn gyffrous iawn yn ei gylch ac yn falch ohono.

“Roedd eisiau mwy na dim i gerdded fi i lawr yr ystlys, a gweithiodd Anthony yn wych i sicrhau bod hyn yn bosibl.

“Profodd yr hydrotherapi yn llwyddiannus ac yn bleserus iawn. Roedd Dad o gwmpas y lle, yn cerdded bron yn normal, yn gyflym iawn.

“O gael diagnosis, gwnaeth pawb eu cenhadaeth i sicrhau ei fod yn y lle gorau i gerdded fi i lawr yr ystlys.”

Wedyn, dim ond 10 diwrnod cyn y briodas, dioddefodd Peter waedu yn un o'r tiwmorau ac achosodd y pwysau ychwanegol drawiad.

Arweiniodd hyn at iddo golli'r defnydd o'i fraich a'i goes dde. Ar ôl profion ac asesiadau, cafodd ei dderbyn i Ward 20 yn Singleton.

Roedd Catherine yn cofio: “Doedd gennym ni ddim syniad sut roedden ni’n mynd i dynnu trwy hyn. Roedd Dad wedi gwirioni’n llwyr ac roedd yn dorcalonnus ei weld mor ofidus a brifo. ”

Bride and man in car Dyna pryd y cododd Anthony, ynghyd â ffisiotherapydd arbenigol Macmillan, Sophie Kirby, i'r her.

Fe wnaethant gerdded Peter i fyny ac i lawr y coridor bob dydd, weithiau ddwywaith y dydd, ac ymweld â lleoliad y briodas, Oldwalls in Gower, ymlaen llaw i weld pa gefnogaeth arall y gallent ei darparu.

Dad a merch ar eu ffordd i'r briodas. Credyd: Anthony Jones.

“Wnaeth e ddim stopio yno,” meddai Catherine. “Ar y diwrnod fe ddaethon nhw â Dad i’r tŷ, a helpu i’w eillio a’i wisgo.

“Yn bwysicaf oll fe wnaethant ei gefnogi ar ein taith i lawr yr ystlys - rhywbeth nad oeddem yn credu y byddai’n bosibl ychydig ddyddiau o’r blaen.

“Gyda’u help anhygoel a’r positifrwydd a’r gofal a ddarperir gan y tîm ar y ward, gallai Dad nid yn unig fod yno ar y diwrnod ond bod y dylanwad cefnogol a chariadus y mae wedi bod i mi ar hyd fy oes.”

Llwyddodd Peter, swyddog safonau masnachu Cyngor Abertawe, i fwynhau diwrnod y briodas gyfan ac aros dros nos cyn dychwelyd i Ward 20 y bore canlynol.

Daeth allan o'r ysbyty ychydig cyn y Nadolig ac mae bellach yn aros i ddechrau cam nesaf ei driniaeth.

Meddai Sue: “Catherine oedd y cyntaf o’n plant i fod yn briod. Hi yw ein hunig ferch felly roedd yn bwysig iawn, iawn i Peter ei fod yn gallu ei cherdded i lawr yr ystlys.

“Oni bai am Anthony a Sophie, ni fyddem erioed wedi ei gael yno. Roedden nhw'n anhygoel. ”

Dywedodd Anthony ei fod wedi argymell hydrotherapi i helpu Peter i weithio tuag at ei nod.

“Roedd yn amlwg ei fod yn hynod bwysig iddo. Daeth yn emosiynol pryd bynnag y byddai'n siarad amdano.

“Pan gafodd ei dderbyn i Ward 20, roedd Sophie a minnau’n gallu ymweld ag ef ddwywaith y dydd.

“Fe wnaethon ni iddo symud a cheisio efelychu eil yno orau ag y gallen ni.

“Roedden ni wir eisiau iddo ddigwydd, ac roedd ei wylio’n cerdded i lawr yr ystlys am go iawn yn llethol. Roedd yn uchafbwynt gyrfa i mi a Sophie. Nid yw'n rhoi mwy o foddhad na hynny. ”

bride walks down aisle (Credyd llun: Martin Ellard)

Dywedodd Catherine fod tîm Macmillan wedi gwneud llawer mwy na'u swyddi - fe wnaethant roi rhai o'r atgofion gorau o'u bywydau iddi hi a'i theulu.

“Pwy a ŵyr beth sydd rownd y gornel,” meddai.

“Ond, diolch i Anthony a Sophie a gefnogodd Dad, yn llythrennol, wrth fy cerdded i lawr yr ystlys, byddaf bob amser yn gwybod cariad anhygoel fy nhad a deimlais ar y diwrnod hwnnw.

“Fy ngobaith yw y gall hyn barhau fel y gall eraill sydd yn yr un sefyllfa hefyd gael yr atgofion hyn a choleddu'r amser sydd ganddyn nhw gydag anwyliaid, yn union fel y gwnaethon ni.

“Weithiau nid yw marchogion mewn arfwisg ddisglair yn dod ar gefn ceffyl. Maen nhw'n gwisgo crysau polo gwyrdd a gwyn ac yn gwasgu i faniau bach wrth ddod i'r adwy. ”