Neidio i'r prif gynnwy

Mae côr yr Adran Achosion Brys yn hanfodol i les staff

Mae côr ysbyty yn mynd o nerth i nerth ar ôl ymddangos ar y teledu fel rhan o ddarllediad y BBC o Ddiwrnod Coffa Covid cenedlaethol cyntaf.

Uchod: sylfaenydd y côr, Debra Clee, ac Andrea Bradley

Ffurfiwyd Côr Adran Achosion Brys Ysbyty Morriston tua tair blynedd yn ôl i roi allfa gymdeithasol i'r tîm ED i ymlacio ac ailadeiladu eu lles, i ffwrdd o bwysau gwaith.

Ond fe ddaeth i'w ben ei hun mewn gwirionedd ar ôl dechrau'r pandemig pan wynebodd aelodau heriau mwyaf profiadol eu gyrfaoedd.

Un o'u offrymau cyntaf, yn dilyn yr achos ym mis Mawrth 2020, oedd cyflwyniad o gân gan y Jackson Five, "I'll be there". Aeth y fideo o'r perfformiad, a ffilmiwyd ar risiau'r atriwm yn Ysbyty Treforys, yn firaol.

Roedd y gân yn cynnwys y neges yn gofyn i bawb aros adref ac atgoffodd y cyhoedd y byddai staff y GIG yno ar eu cyfer pan fydd angen help arnynt.

Daliodd y gân ddyrchafol sylw'r asiant cerdd Fraser Kennedy. Cysylltodd â'r côr i awgrymu y dylent berfformio alaw arall, "Proud", ochr yn ochr â Heather Small, a gafodd drawiad gyda'r anthem yn 2000 yn wreiddiol.

Mae'r gân yn un o ffefrynnau'r côr i berfformio felly neidion nhw ar y cyfle i gymryd rhan.

Mae nifer y cantorion wedi cynyddu'n esbonyddol ochr yn ochr â'i enwogrwydd, ac mae wedi cael ei agor i bob aelod o staff p'un a ydyn nhw'n gweithio ym maes ED ai peidio.

Nawr, mae ymddangosiad y côr ar BBC One Wales wedi arwain at ymchwydd arall mewn aelodau newydd.

Dywedodd sylfaenydd y côr, Debra Clee, ymarferydd nyrsio brys ym Treforys: “Dechreuais y côr tua thair blynedd yn ôl yn dilyn diwrnod lles i’r staff. Roeddem yn chwilio am syniadau ac awgrymais gôr, tyfodd oddi yno.

“Roedd pedwar ohonom yn wreiddiol ac erbyn hyn mae tua 25. Mae pobl yn dipio i mewn ac allan lle mae sifftiau'n caniatáu.

“Gall yr adran yn gyffredinol fod yn eithaf blin weithiau felly mae angen y ddihangfa hon arnom. Rydyn ni wedi bod yn canu gyda'n gilydd ar-lein yn ystod y pandemig, mae wedi codi ysbryd pawb yn aruthrol.

“Dim ond bod gyda'n gilydd ydyw. Ydy mae'r canu yn wych ond mae'r gwaith tîm a thynnu at ei gilydd yn help mawr. Mae'n rhoi rhywbeth i ni ganolbwyntio arno. ”

Rhoddodd Andrea Bradley, metron newydd ei benodi ar gyfer recriwtio nyrsys ac aelod sefydlol y côr, gipolwg ar y pwysau y mae aelodau'r côr yn eu hwynebu yn eu swyddi.

Meddai: “Roeddwn yn fetron yn yr adran ED. Maen nhw dan bwysau aruthrol, ac rydw i'n wirioneddol falch o ba mor galed maen nhw'n gweithio.

“Maen nhw'n troi i fyny ac yn anghofio holl bwysau bywyd cartref ac yn migwrn i lawr ac yn gweithio'n galed iawn am gyfnod hir.

“Pa mor anodd bynnag yw’r shifft honno, maen nhw’n mynd adref, yn llwch eu hunain i ffwrdd ac yn dod yn ôl drannoeth. Mae hynny'n berthnasol i bob aelod o staff sy'n gweithio yn yr adran, ac mae e'n clod iddynt.

“Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd iawn oherwydd eich bod chi'n poeni am yr hyn rydych chi'n mynd adref i'ch teuluoedd, rydych chi'n poeni am bawb gartref tra bod eich teuluoedd yn poeni amdanoch chi'n dod i'r gwaith.

“Ar ben hynny i gyd, rhaid i chi geisio rhoi’r gofal gorau y gallwch o bosibl i bobl na allent weld eu teuluoedd a’u hanwyliaid. Mae hynny wedi bod yn anodd dros ben i’r staff fod yn dyst. ”

Dywedodd Andrea fod yr ymddangosiad diweddar ar y teledu wedi rhoi hwb gwirioneddol i'r côr.

Meddai: “Bod yn rhan o raglen goffa’r BBC oedd braint fwyaf ein bywydau i gyd.

“Roedd gallu canu i bobl a oedd wedi colli eu bywydau yn ystod y pandemig, gan gynnwys cydweithwyr, yn anrhydedd. Ni allwch danamcangyfrif lefel y lles, dim ond gofyn i'r côr gamu ymlaen a chanu, a gynhyrchir.

“Roedd y gwahaniaeth yn y côr wedi hynny yn amlwg iawn. Maen nhw i gyd mor falch ohonyn nhw eu hunain ac rydw i'n falch iawn ohonyn nhw i gyd, yr hyn maen nhw'n ei wneud mewn gwaith a'r bobl ydyn nhw.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn ein bod yn diolch i’r côr am yr hyn y maent wedi’i wneud. Roedd yn bleser pur eu gwylio nhw'n canu ar y teledu ac roeddwn i'n hynod falch ohonyn nhw i gyd. "

Mae'r ymddangosiad hefyd wedi arwain at fewnlifiad o ddarpar aelodau.

Choir 2

Meddai Andrea: “Rydyn ni wedi cael cryn dipyn o ymholiadau gan bobl sydd eisiau ymuno ers i ni ymddangos ar y teledu.

“Mae staff arall wedi gweld yr effaith gadarnhaol ar y rhai sydd yn y côr ac maen nhw eisiau teimlo’r wefr honno, maen nhw eisiau teimlo’n rhan o’r grŵp hwn.

“Nid ydyn nhw'n ymuno oherwydd eu bod nhw'n hela gogoniant, maen nhw'n ymuno oherwydd maen nhw eisiau cael y profiad dyrchafol hwn rydyn ni'n ei gael.”

Tanlinellodd cyfarwyddwr cerdd y côr, Jonathan Lycett, yr unig aelod sifil, werth bod yn rhan o gôr o ran buddion i iechyd meddwl a lles.

Meddai: “Mae e wedi bod yn hynod o bwysig. Y flwyddyn ddiwethaf hon, maent yn angen y diffodd hwnnw yn fwy nag ydym yn ei angen arnynt o'r blaen.

“Rydyn ni wedi angen y GIG yn fwy nag erioed yn ystod ein hoes ac nid ydyn nhw erioed wedi bod angen lles yr awr hon yn fwy.”