Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bae Abertawe yn arsylwi Diwrnod Coffa Covid cyntaf erioed

MD1

Fel rhan o Ddiwrnod Coffa Covid 2021, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi oedi i fyfyrio ar frwydr, aberth a gwasanaeth anhunanol y 12 mis diwethaf, a chofio am bawb sydd wedi colli eu bywydau yn ystod y pandemig.

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau heddiw (Dydd Mawrth, 23ain o Fawrth), union flwyddyn ers i'r cloi cenedlaethol cyntaf ddechrau, ar draws sawl safle ym Mae Abertawe. Roeddent yn cynnwys darlleniadau barddoniaeth, gwasgariad symbolaidd o betalau, gweddïau a munud o dawelwch, fel rhan o gyfres ehangach o ddigwyddiadau a gynhaliwyd ledled y DU.

Dechreuodd y diwrnod gyda Stephen Banfield, gweithiwr cymorth biofeddygol mewn patholeg, yn darllen cerdd wreiddiol a ysbrydolwyd gan y pandemig i ymgynnull y tu allan i brif fynedfa Ysbyty Treforys, ac yna rhyddhad o betalau yn symbol o'r rhai a gollwyd.

Cafwyd darlleniadau barddoniaeth pellach trwy gydol y dydd yn ysbytai Tonna, Singleton, Cefn Coed a Castell-nedd Port Talbot, a Gwasanaeth Preswyl Arbenigol Bryn Afon.

Cynhaliwyd gwasanaeth coffa o bellter cymdeithasol, a oedd yn cynnwys gosod setiau o sgrubs o wahanol liwiau i ffurfio enfys, dosbarthu bylbiau i'w plannu er cof a chyfeiriadau a gweddïau gan ystod o wahanol arweinwyr ffydd, y tu allan i Ysbyty Treforys a ffurfio y prif ffocws y dydd.

Penllanw pob un oedd yn cael ei annog i ddisgleirio fflachlamp neu gynnau cannwyll am 8yp cyn oedi i gofio.

Cafodd y diwrnod ei symboleiddio gan y blodyn 'forget-me-not', a ddewiswyd i gynrychioli'r undod a'r solidariaeth anhygoel a ddangosir gan ein cymunedau, sydd wedi tynnu at ei gilydd i gefnogi a helpu ei gilydd yn ystod y pandemig hwn.

MD2 Roedd y Tad Jason Jones (llun ar y chwith) , offeiriad Catholig a chaplan bwrdd iechyd yn gwasanaethu yn y gwasanaeth coffa.

Meddai: “Pwrpas y gwasanaeth heddiw oedd myfyrio a chofio, ond hefyd edrych ymlaen mewn gobaith a chydnabod y gefnogaeth rydyn ni wedi’i chael gan ein gilydd.

“Cafwyd cymaint, llawer o sefyllfaoedd trist gan gynifer o bobl yn y bwrdd iechyd ond, trwy gefnogaeth ein gilydd, a’n ffydd ein hunain, rydym wedi llwyddo i ddod i ddiwedd eleni ac, wrth i’r gwanwyn a’r Pasg agosáu. , ewch ymlaen gyda gobaith newydd. ”

Dywedodd Kimberley Hampton-Evans, rheolwr y Ganolfan Gofal ar ôl Marwolaeth, a helpodd i drefnu’r darllen barddoniaeth ym Treforys: “Fe aeth yn dda iawn. Roedden ni eisiau oedi am bum munud a myfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi bod drwyddo, fel y GIG, a chofio am y rhai rydyn ni wedi'u colli.

“Mae pawb yn brysur iawn ond roedd yn braf stopio am bum munud a chofio pam ein bod ni yma a pham rydyn ni'n gweithio mor galed, a pha mor bwysig yw hi i gadw'n ddiogel.”

Roedd Nicci Evans o'r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) yn Ysbyty Treforys, yn cofio dechrau'r broses gloi gyntaf.

Meddai: “Mae'n anodd credu ein bod ni 12 mis yn ôl wedi dod i lawr i'r un lle hwn a chau'r drysau i ymwelwyr.

“Rydw i wedi bod yma 14 mlynedd i gyd ac nid ydym erioed wedi cael blwyddyn debyg iddo. Mae wedi bod yn hollol wahanol i unrhyw beth a welsom erioed o'r blaen - mae pobl wedi newid swyddi, rydym wedi cael gwahanol rolau ac wedi tynnu at ei gilydd. Ni fyddwn yn anghofio eleni.

“Rydyn ni wedi colli cydweithwyr, mae'r DU gyfan wedi colli llawer iawn o bobl i'r pandemig hwn, ac mae'n bwysig i ni i gyd ddod at ein gilydd a myfyrio nid yn unig ar y bobl rydyn ni wedi'u colli ond pawb sydd wedi colli rhywun, ond braf cael ychydig o amser tawel i fyfyrio. ”

Dywedodd y caplan Mwslimaidd Shakirah Mannan: “Roeddem yn teimlo bod rhaid i ni fod yn amrywiol ac yn gynhwysol, felly gwnes yr hyn a allwn i gefnogi’r digwyddiad cyfan, a chredais a aeth yn dda iawn.

“Roedd y thema gyfan wedi’i gosod o amgylch y blodyn 'forget-me-not', a ddewiswyd i gynrychioli pawb rydyn ni wedi’u colli.”

Dywedodd Pennaeth Gwasanaeth Caplaniaeth Bae Abertawe, Tracey Pycroft: “Roedd y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn annisgrifiadwy, dyna beth sy’n dod i’r meddwl gyntaf, ond rydyn ni hefyd wedi bod yn ddyfeisgar ac wedi tynnu at ein gilydd fel tîm mewn gwirionedd.

“Cawsom ein llethu gan nifer y bobl a ddaeth draw heddiw. Nid oeddem yn siŵr faint a fyddai’n dod allan i goffáu gyda ni ac rydym mor ddiolchgar i’r holl staff sydd wedi ein helpu i roi’r diwrnod coffa arbennig iawn hwn at ei gilydd.

“Rydyn ni’n falch iawn o bawb sy’n gweithio ym Mwrdd Iechyd Bae Abertawe.”

Ychwanegodd y bydd nodiadau atgoffa arbennig o'r Diwrnod Coffa Covid cyntaf ers blynyddoedd i ddod ar ffurf y bylbiau a ddosbarthwyd.

Meddai: “Fe wnaethon ni ddosbarthu bylbiau y gall pobl naill ai fynd â nhw i'w plannu er cof am rywun roedden nhw'n ei adnabod ac yn ei garu sydd wedi colli eu bywydau, neu gellir eu plannu yn yr ardd goffa sydd i'w datblygu."

Delwedd o enfys wedi'i chreu gan wisgoedd y GIG

Gwyliwch ein uchafbwyntiau fideo yma https://tinyurl.com/45v35fuf