Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae babanod uned gofal arbennig yn dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig

Uchod: Babi Jack gyda Catherine a Steve Betty

Mae rhai o drigolion mwyaf annwyl Bae Abertawe wedi bod yn dathlu’r Nadolig gyda’r staff a helpodd i roi’r dechrau gorau mewn bywyd iddynt.

Gwahoddodd y tîm allgymorth newyddenedigol, sy'n gweithio gyda chyn-gleifion uned newyddenedigol Ysbyty Singleton, y rhai bach a'u teuluoedd i ddod at ei gilydd am ddathliad Nadolig arbennig yn Abertawe.

I’r chwith: Ariya Joshi yn cael cwtsh gyda Siôn Corn

Roedd Siôn Corn yn bresennol ac roedd digon o fwyd a diod. Ond roedd hyn yn fwy na pharti Nadolig nodweddiadol.

I lawer o'r teuluoedd roedd yn gyfle i siarad â rhieni eraill am eu profiadau yn gofalu am fabanod bregus iawn.

Dywedodd Sarah Owens, prif nyrs allgymorth newyddenedigol: “I lawer o fabanod a rhieni newydd a oedd wedi mynd adref yn ddiweddar, hwn oedd eu tro cyntaf yn dod yn ôl at ei gilydd.

“Gall fod yn anodd addasu wrth i chi fynd â babi adref ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty. 

“Roedd hwn yn gyfle i ddod â nhw i gyd at ei gilydd er mwyn iddyn nhw allu rhannu eu profiadau hefyd.

“Cerddodd llawer o bobl i ffwrdd yn gwybod nad ar eu pennau eu hunain yn wynebu’r hyn y maent yn mynd trwyddo ydyn - mae eraill yn profi'r un peth.”

Daeth Gemma a Matthew Davies draw i'r dathliad gyda'u merch Phoebe.

Ganwyd Phoebe 11 wythnos yn gynamserol ym mis Awst a bydd yn bedwar mis oed ar Noswyl Nadolig. Ar ôl derbyn gofal yn yr uned am 60 diwrnod cafodd ganiatâd adref ar Hydref 23.

I’r dde: Gemma a Matthew Davies gyda’u merch Phoebe

“Mae hwn yn beth mawr i ni, sef bod o gwmpas cymaint o bobl, ond mae wedi bod yn braf iawn dal i fyny â phobl y gwnaethon ni eu cyfarfod yn NICU,” meddai Gemma.

“Mae'r uned yn anhygoel, roedden nhw'n gofalu amdanon ni yn ogystal â Phoebe.

“Roedd yn drist gadael mewn ffordd. Roeddem am gyrraedd adref, ond roeddem wedi adeiladu perthnasoedd da ac wedi gwneud ffrindiau yno. ”

Roedd Jack Betty, sydd yn ddeunaw mis oed, hefyd yn y parti gyda'i fam Catherine a'i dad Steve.

Cafodd Jack ei eni 17 wythnos yn gynnar ym mis Mehefin y llynedd, yn pwyso dim ond 526 gram. Treuliodd bum mis yn yr uned gyda'i rieni wrth ei ochr.

Cafodd ei ryddhau ar Dachwedd 6 y llynedd a nawr yn 18 mis oed ac yn hapus.

I'r chwith: Tîm allgymorth newyddenedigol - Sarah Owens, Sarah Davies, Cheryl Tobin and Cheryl Morgan

“Mae'r gefnogaeth rydyn ni wedi'i chael wedi bod yn aruthrol," meddai Catherine.

“Mae wedi bod yn anodd iawn ond mae unrhyw anghenion rydyn ni wedi'u cael, mae'r tîm wedi bod yno.

“Ni allwn ddiolch iddynt yn ddigon.

“Cawsom gefnogaeth wirioneddol. Byddem wedi bod ar goll yn eithaf hebddyn nhw. ”

Cynhaliwyd y parti yn Lolfa Zinco yn Abertawe.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwsmeriaid yn y bar caffi wedi rhoi anrhegion i'r plant ac wedi rhoi arian ar gyfer yr uned newyddenedigol. Codwyd cyfanswm o £450 gan gwsmeriaid a busnesau lleol.